ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cupful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cupful-, *cupful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cupful(n) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร), Syn. cup
cupful(n) ปริมาณหนึ่งถ้วย, Syn. cup

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cupful (n) kˈʌpful (k uh1 p f u l)
cupfuls (n) kˈʌpfulz (k uh1 p f u l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf,ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cupful
      n 1: the quantity a cup will hold; "he drank a cup of coffee";
           "he borrowed a cup of sugar" [syn: {cup}, {cupful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top