ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cum

K AH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cum-, *cum*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativetop up

English-Thai: Longdo Dictionary
cumulative record(n, phrase) ระเบียนสะสม
documentary(n, adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, See also: accoumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cum(prep) มาพร้อมกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไปด้วยกับ, กับ, Syn. together with, with
cum(sl) ถึงจุดสุดยอด, Syn. come
cumber(vt) ขัดขวาง, See also: กีดขวาง, Syn. hamper, hinder
cumulate(vt) ทำให้รวมกัน, See also: รวมเป็นหนึ่ง, Syn. merge
cumulate(vi) รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumulate(vt) รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumbersome(adj) ยุ่งยาก, See also: ซึ่งทำให้ลำบาก
cumbersome(adj) อุ้ยอ้าย, See also: เทอะทะ, Syn. burdensome, unwieldy, heavy
cummerbund(n) แถบผ้าคาดเอวของผู้ชาย
cumulative(adj) ซึ่งสะสมเพิ่มขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cum(คัม) prep กับ,ด้วยกัน,ด้วย,พร้อมกัน,มีส่วนด้วยกัน ; -Phr. (cum grano (salis) ทางหนีทีไล่) -Phr. (cum laude ด้วยผลการเรียนชั้นเยี่ยม)
cumbersome(คัม'เบอเซิม) adj. ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก,เป็นภาระ,อุ้ยอ้าย,หนัก,ไม่สะดวก, Syn. clumsy
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
cumlaude(คูม เลา'เด) ด้วยเกียรตินิยม
cumshaw(คัม'ชอ) n. ของขวัญ,ของรางวัล,ทิป
cumulate(คิว'มะเลท) {cumulated,cumulating,cumulates} vt.,adj. สะสม,กองกัน,กองขึ้น,เพิ่มขึ้น,ซ้อนกัน, See also: cumulation n. ดูcumulate
cumulative(คิว'มิวเลทิฟว) adj. ทับทวีขึ้น,สะสมขึ้น,เพิ่มขึ้น,เพิ่มทวี, See also: cumulativeness n., Syn. increasing
cumulo-Pref. "เมฆซ้อน"
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)

English-Thai: Nontri Dictionary
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
cumbersome(adj) เป็นภาระ,ยุ่งยาก
cumulative(adj) เพิ่มขึ้น,กองขึ้น,มากขึ้น,ทับทวี
accumulate(vi, vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
circumcision(n) พิธีสุหนัด
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cumulateหินคูมูเลต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cumulated first marriage frequencyความถี่สะสมของการสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulated marriage frequencyความถี่สะสมของการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulated proportion divorcedสัดส่วนสะสมของผู้หย่าร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulativeสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [มีความหมายเหมือนกับ distribution function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative fertilityภาวะเจริญพันธุ์สะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulative frequencyความถี่สะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative net fertilityภาวะเจริญพันธุ์สุทธิสะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuminเทียนขาว [การแพทย์]
Cumulative Effectsผลที่ยาสะสมในร่างกาย,ผลสะสม,ฤทธิ์ที่สะสม [การแพทย์]
Cumulative Frequencies, Classความถี่สะสมของชั้น [การแพทย์]
cumulative frequencyความถี่สะสม,  ความถี่สะสมของค่าที่เป็นไปได้ค่าใด หมายถึงผลรวมของความถี่ของค่านั้น กับความถี่ของค่าที่ต่ำกว่าทั้งหมดหรือสูงกว่าทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cumulative frequency curve [ogive]เส้นโค้งของความถี่สะสม, เส้นโค้งที่ได้จากการปรับเส้นตรงที่โยงต่อระหว่างจุดซึ่งแทนคู่อันดับของค่าตัวแปร และค่าของความถี่สะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cumulative Rateอัตราสะสม [การแพทย์]
cumulative runoffcumulative runoff, ปริมาณน้ำท่าทับทวี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cumuliform cloudเมฆก่อตัวในทางตั้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Cumulonimbusเมฆคิวมูโลนิมบัส (คน. - Cb) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cumberland[คัม-บา-ลัน] (name) คัมบาลันด์ เป็นชื่ออดีตเขตชนบทในนอร์ทเวสต์อิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ
cumin(n) ยี่หร่า
cumulativeการทับทวี
cumulativeต่อยอด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยกิตสะสม(n) cumulative credit, Example: อาจารย์ที่ดีไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้รับครบตามหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมถึงเกณฑ์ตามระเบียบวัดผลก็จบการศึกษาได้ปริญญาเท่านั้น, Count Unit: หน่วยกิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อ้างอิงเอกสาร[āng-ing ēkkasān] (v, exp) EN: refer to a document
อนุกรมเอกสาร[anukrom ekkasān] (n, exp) EN: reference number of a document ; serial number of a document  FR: référence de document [f]
แบบสะสม[baēp sasom] (adj) EN: cumulative
แบตเตอรี่[baettoērī] (n) EN: battery ; accumulator  FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบสำคัญ[baisamkhan] (n) EN: certificate ; document  FR: certificat [m]
บรรณสาร[bannasān] (n) EN: papers ; archives  FR: document officiel [m]
ฉบับ[chabap] (n) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]  FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUM K AH1 M
CUMIN K Y UW1 M AH0 N
CUMBY K AH1 M B IY0
CUMBO K AH1 M B OW0
CUMBER K AH1 M B ER0
CUMBEE K AH1 M B IY2
CUMBIA K AH1 M B IY0 AH0
CUMBIE K AH1 M B IY0
CUMINGS K UW1 M IH0 NG Z
CUMBIAS K AH1 M B IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cumber (v) kˈʌmbər (k uh1 m b @ r)
cumuli (n) kjˈuːmjulaɪ (k y uu1 m y u l ai)
Cumbria (n) kˈʌmbrɪəʳ (k uh1 m b r i@)
Cumnock (n) kˈʌmnək (k uh1 m n @ k)
cumbers (v) kˈʌmbəz (k uh1 m b @ z)
cumulus (n) kjˈuːmjuləs (k y uu1 m y u l @ s)
cumbered (v) kˈʌmbəd (k uh1 m b @ d)
cumbrous (j) kˈʌmbrəs (k uh1 m b r @ s)
cumbering (v) kˈʌmbərɪŋ (k uh1 m b @ r i ng)
Cumberland (n) kˈʌmbələnd (k uh1 m b @ l @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[léi, ㄌㄟˊ, / ] cumbersome, #1,175 [Add to Longdo]
[dā, ㄉㄚ, ] cummerbund, #34,461 [Add to Longdo]
积弱[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, / ] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration, #60,320 [Add to Longdo]
积雨云[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, / ] cumulonimbus (cloud), #128,216 [Add to Longdo]
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cumulus; heap cloud, #141,040 [Add to Longdo]
孜然[zī rán, ㄗ ㄖㄢˊ, ] cumin [Add to Longdo]
孜然芹[zī rán qín, ㄗ ㄖㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] cumin [Add to Longdo]
枯茗[kū míng, ㄎㄨ ㄇㄧㄥˊ, ] cumin [Add to Longdo]
榔槺[láng kāng, ㄌㄤˊ ㄎㄤ, ] cumbersome; awkward and clumsy [Add to Longdo]
累积剂量[lèi jī jì liàng, ㄌㄟˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] cumulative dose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いく[iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
うながっぱ[unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]
ドキュメント[どきゅめんと, dokyumento] document [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドキュメント共有[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cum
   n 1: the thick white fluid containing spermatozoa that is
      ejaculated by the male genital tract [syn: {semen}, {seed},
      {seminal fluid}, {ejaculate}, {cum}, {come}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top