ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cube

K Y UW1 B   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cube-, *cube*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cube[N] ค่าที่ได้จากการยกกำลังสาม
cube[VT] ตัดให้เป็นรูปลูกเต๋า
cube[VT] ยกกำลังสาม
cube[N] ลูกบาศก์, See also: ลูกเต๋า, Syn. six-sided solid, die, dice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cube(คิวบฺ) n. ลูกบาศก์,ปริมาณที่ยกกำลัง3 (เช่น125=5x3) ,ลูกเต๋า,หลอดแฟล็ตช์รูปสี่เหลี่ยม vt. ทำให้เป็นลูกบาศก์,ยกกำลัง 3
cube rootn. ฐานของค่ายกกำลัง3 (เช่น4เป็นcube-rootของ 64)

English-Thai: Nontri Dictionary
cube(n) ลูกบาศก์,ลูกเต๋า,กำลังสาม
cube(vt) ยกกำลังสาม,ทำให้เป็นลูกบาศก์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cubeรูปลูกบาศก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cube๑. กำลังสาม๒. ลูกบาศก์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cube root; cubic root; third rootรากที่สาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cube root (of a real number)รากที่สาม (ของจำนวนจริง), รากที่สามของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์     หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ a เช่น     = 2,     = -3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cubesลูกบาศก์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bartender got $100 just for keeping the ice cubes cold.บาร์เทนเดอร์ได้หนึ่งร้อย เพียงแค่คอยเติมน้ำแข็ง Goodfellas (1990)
There are tiny particles connecting the larger cubes.และรอยแยกเล็กๆ ระหว่างการเชื่อมต่อนั้น I Heart Huckabees (2004)
But I want to debate this particle cube thing.เราอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดเวลา I Heart Huckabees (2004)
Then it's a pretty good bet that this whole place is a cube with 26 rooms on each side.แล้วมันเป็นเดิมพันที่ดีงามที่สถานที่ทั้งหมดนี้เป็นก้อน มี 2​​6 ห้องในแต่ละด้าน Cubeº: Cube Zero (2004)
Cubes.ก้อน Cubeº: Cube Zero (2004)
You were wrong about the cube.คุณมีความผิดเกี่ยวกับก้อน Cubeº: Cube Zero (2004)
That leads directly outside the cube.ที่นำไปสู่​​ด้านนอกก้อน Cubeº: Cube Zero (2004)
This little cube is the gift sensation of 1981.นี่เป็นของขวัญที่นิยมมากในปี 1981 The Pursuit of Happyness (2006)
I don't eat anything, and then when I feel like I'm about to faint I eat a cube of cheese.ฉันไม่กินเลย แล้วพอรู้สึกจะเป็นลม - ก็กินเนยแข็งชิ้นนึง The Devil Wears Prada (2006)
Ever since 2063, we simply drop a giant ice cube into the ocean every now and then.ตั้งแต่ปี 2063 เราแค่เอาก้อนน้ำแข็งยักษ์ ทิ้งลงไปในมหาสมุทรเป็นระยะๆ An Inconvenient Truth (2006)
That's like the difference between an ice cube floating in a glass of water, which when it melts doesn't raise the level of water in the glass, and a cube that's sitting atop a stack of ice cubesคล้ายกับความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแก้วน้ำ ที่เมื่อมันละลายมันไม่ได้เพิ่มระดับน้ำ กับน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนน้ำแข็งก้อนอื่นที่ซ้อนทับกันขึ้นไป An Inconvenient Truth (2006)
The cube's numbers coincide with the rooms of the dead victims.หมายเลขในช่องสี่เหลี่ยมแต่ละข่อง ตรงกับหมายเลขห้องของเหยื่อที่เสียชีวิต Apt. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cubeI like to put an ice cube into my coffee, because it's usually too hot.
cubeHi Mr Ant, keeping up the good work today as well. Here's a sugar cube.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตาลก้อน[N] cube sugar
ลูกบาศก์[N] cube, Example: ์นักเรียนลองพับกระดาษตามรอยเส้นตารางให้เป็นลูกบาศก์ที่มีทุกหน้าเป็นสีเดียวกัน, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกเหลี่ยมมี 6 หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
บาศก์[N] cube, See also: cubic, Syn. ลูกบาศก์, Example: ลูกเต๋าที่ใช้เล่นในบ่อนเป็นบาศก์สีใสแปลกตามาก, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกเหลี่ยมมี 6 หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัก[v.] (fak) EN: incubate   FR: couver ; incuber
หั่นสี่เหลี่ยม[v. exp.] (han sīlīem) EN: slice into cubes   FR: couper en cubes
จำนวนกำลังสาม[n. exp.] (jamnūan kamlang sām) EN: cube number   FR: nombre cubique [m]
คิว[n.] (khiū = khiu) EN: cubic meter   FR: mètre cube
กก[v.] (kok) EN: brood ; hatch ; incubate   FR: couver ; faire éclore ; incuber
กรณฑ์สาม[n. exp.] (kron sām) EN: cube root   FR: racine cubique [f]
ลูกบาศก์[n.] (lūkbāt) EN: cube ; dice   FR: cube [m]
ลูกบาศก์เมตร[n. exp.] (lūkbāt mēt ) EN: cubic metre ; cubic meter (Am.)   FR: mètre cube [m]
ลูกบาศก์เซนติเมตร[n. exp.] (lūkbāt sentimēt) EN: cubic centimeter   FR: centimètre cube [m]
น้ำตาลก้อน[n. exp.] (nāmtān køn) EN: cube sugar   FR: sucre en morceau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUBE    K Y UW1 B
CUBED    K Y UW1 B D
CUBES    K Y UW1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cube    (v) kjˈuːb (k y uu1 b)
cubed    (v) kjˈuːbd (k y uu1 b d)
cubes    (v) kjˈuːbz (k y uu1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立方[lì fāng, ㄌㄧˋ ㄈㄤ, ] cube, #22,521 [Add to Longdo]
方块[fāng kuài, ㄈㄤ ㄎㄨㄞˋ, / ] cube, #24,691 [Add to Longdo]
立方体[lì fāng tǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄊㄧˇ, / ] cube; cubic, #57,806 [Add to Longdo]
三次幂[sān cì mì, ㄙㄢ ㄘˋ ㄇㄧˋ, / ] cube (third power, math.) [Add to Longdo]
三次方[sān cì fāng, ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, ] cube (third power, math.) [Add to Longdo]
开三次方[kāi sān cì fāng, ㄎㄞ ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, / ] cube root; to extract a cube root [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kubikwurzel {f}cube root [Add to Longdo]
Kubus {m}; dritte Potenz {f} [math.] | in die dritte Potenz erheben; hoch drei nehmencube | to cube [Add to Longdo]
Würfel {m} | Würfel {pl}cube | cubes [Add to Longdo]
würfelförmigcube formed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
アイスキューブ[, aisukyu-bu] (n) ice cube [Add to Longdo]
カクテキ[, kakuteki] (n) cubed daikon kimchi (kor [Add to Longdo]
キューブ[, kyu-bu] (n) (See 立方体) cube [Add to Longdo]
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object [Add to Longdo]
ヘイキューブ[, heikyu-bu] (n) hay cube [Add to Longdo]
ルービックキューブ[, ru-bikkukyu-bu] (n) Rubik's Cube; Erno Rubik's Magic Cube [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
角に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes) [Add to Longdo]
角砂糖[かくざとう, kakuzatou] (n) cube sugar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cube
   n 1: a hexahedron with six equal squares as faces [syn: {cube},
      {regular hexahedron}]
   2: a three-dimensional shape with six square or rectangular
     sides [syn: {block}, {cube}]
   3: the product of three equal terms [syn: {cube}, {third power}]
   4: any of several tropical American woody plants of the genus
     Lonchocarpus whose roots are used locally as a fish poison
     and commercially as a source of rotenone
   5: a block in the (approximate) shape of a cube [syn: {cube},
     {square block}]
   v 1: raise to the third power
   2: cut into cubes; "cube the cheese" [syn: {cube}, {dice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top