ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

critic

K R IH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -critic-, *critic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critic(n) นักวิจารณ์
critic(n) ผู้ที่ชอบติเตียน, See also: ผู้ที่ชอบจับผิด, Syn. faultfinder, carper
critical(adj) เกี่ยวกับการวิจารณ์
critical(adj) จำเป็น, Syn. crucial, significant
critical(adj) ซึ่งเป็นช่วงอันตราย (โรค), See also: ซึ่งเป็นช่วงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
critical(adj) ที่ชอบจับผิด, Syn. censorious, faultfinding
critical(adj) เป็นช่วงอันตราย, See also: คับขัน, Syn. dangerous, risky
criticism(n) การประเมินผลงาน, Syn. study, analysis
criticism(n) การวิจารณ์, Syn. caviling, carping
criticism(n) บทวิจารณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
critic(คริท'ทิค) n. นักวิจารณ์,ผู้วิเคราะห์,ผู้ติชม,ผู้ชอบนินทา, Syn. connoisseur
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticaster(คริท'ทิแคสเทอะ) n. ผุ้วิจารณ์ชั้นเลว., See also: criticastry n.
criticise(คริท'ทิไซซ) n. = criticize
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
critic(n) นักวิจารณ์,นักวิเคราะห์,ผู้ติ
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
hypercritical(adj) ช่างติ,ช่างวิจารณ์,ชอบจับผิด
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical materialวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical path method (CPM)ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical pointจุดวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical pressureความดันวิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical regionบริเวณวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical regionบริเวณวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical resourceทรัพยากรวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical respiratory careการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticalวิกฤต,อาจมีอันตราย [การแพทย์]
Critical Angleมุมวิกฤต [การแพทย์]
critical angleมุมวิกฤต, มุมตกกระทบของแสงซึ่งทำให้มุมหักเหเป็น 90 องศา  เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหสูงไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหต่ำกว่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Critical bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Critical careการดูแลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Critical Careการดูแลขั้นวิกฤติ;ผู้ป่วยหนัก,การดูแล [การแพทย์]
Critical criminologyอาชญาวิทยาวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical currentsกระแสวิกฤต [TU Subject Heading]
critical densitycritical density, ความลึกวิกฤติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
critical depthcritical depth, ความแน่นวิกฤติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
critical thinkingคิดแบบมีวิจารณญาณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criticA bare word of criticism makes her nervous.
criticAbility to operate a computer is critical for this job.
criticA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
criticA criticism of literary works this year is in the paper.
criticA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
criticAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
criticA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
criticAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
criticAnyone who criticizes him is asking for trouble.
criticAs regards music he is one of the most famous critics.
criticAs soon as they realized the Mayor was on his way down, his critics started coming out of the woodwork.
criticCriticisms that Japan's market is closed are just sour grapes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกตราหน้า(v) blame, See also: criticize, Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า, Example: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
จุดวิกฤติ(n) critical point, Syn. ขั้นวิกฤติ, Example: สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยถึงจุดวิกฤติภายใต้การครอบงำของรัฐบาล, Count Unit: จุด, Thai Definition: ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้
ข้อวิจารณ์(n) criticism, Syn. ข้อวิพากษ์วิจารณ์, คำวิจารณ์, Example: เขาตั้งข้อวิจารณ์อย่างท้าทายว่า พุทธศาสนาในทุกหนทุกแห่งย่อมไม่ส่งเสริมการสะสมวัตถุทรัพย์ไว้ในครอบครอง
วิกฤติ(adj) critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
ยำ(v) criticize, See also: review, comment, censure, Syn. วิพากษ์วิจารณ์, Example: ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ, Notes: (ปาก)
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิพากษ์วิจารณ์(v) criticize, See also: censure, review, comment, judge, Syn. วิจารณ์, ติชม, Example: คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ, Thai Definition: ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง
คับขัน(adj) critical, See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative, Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก, Example: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย, Thai Definition: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
คำติเตียน(n) criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ(n) criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[ākān nak] (n, exp) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition  FR: se trouver dans un état grave
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
บทวิจารณ์[botwijān] (n) EN: critique ; criticism  FR: critique [f]
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
หัวเลี้ยวหัวต่อ[hūalīohūatø] (n, exp) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition  FR: transition [f]
โจมตี[jōmtī] (v) EN: criticize ; lambaste  FR: critiquer
จุดไต้ตำตอ[jut tai tam tø] (v, exp) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITIC K R IH1 T IH0 K
CRITICS K R IH1 T IH0 K S
CRITIC'S K R IH1 T IH0 K S
CRITICAL K R IH1 T IH0 K AH0 L
CRITICS' K R IH1 T IH0 K S
CRITICISM K R IH1 T IH0 S IH2 Z AH0 M
CRITICIZE K R IH1 T IH0 S AY2 Z
CRITICIZED K R IH1 T AH0 S AY2 Z D
CRITICISMS K R IH1 T IH0 S IH2 Z AH0 M Z
CRITICALLY K R IH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
critic (n) krˈɪtɪk (k r i1 t i k)
critics (n) krˈɪtɪks (k r i1 t i k s)
critical (j) krˈɪtɪkl (k r i1 t i k l)
criticism (n) krˈɪtɪsɪzəm (k r i1 t i s i z @ m)
criticize (v) krˈɪtɪsaɪz (k r i1 t i s ai z)
critically (a) krˈɪtɪkliː (k r i1 t i k l ii)
criticisms (n) krˈɪtɪsɪzəmz (k r i1 t i s i z @ m z)
criticized (v) krˈɪtɪsaɪzd (k r i1 t i s ai z d)
criticizes (v) krˈɪtɪsaɪzɪz (k r i1 t i s ai z i z)
criticizing (v) krˈɪtɪsaɪzɪŋ (k r i1 t i s ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] criticize; discuss, #3,022 [Add to Longdo]
批判[pī pàn, ㄆㄧ ㄆㄢˋ, ] criticize, #5,106 [Add to Longdo]
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]
评论家[píng lùn jiā, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄚ, / ] critic; reviewer, #19,044 [Add to Longdo]
紧要[jǐn yào, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, / ] critical; crucial; vital, #20,165 [Add to Longdo]
临界[lín jiè, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] critical; boundary, #20,587 [Add to Longdo]
非议[fēi yì, ㄈㄟ ㄧˋ, / ] criticize, #21,248 [Add to Longdo]
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] critical point; boundary point, #32,987 [Add to Longdo]
批评家[pī píng jiā, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] critic, #37,511 [Add to Longdo]
批评者[pī píng zhě, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] critic; person who complains, #41,278 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kritiker {m} | Kritiker {pl}critic | critics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
ぎゅう[gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
クリティカル[kuriteikaru] (n,adj-na) critical [Add to Longdo]
クリティカルエラー[kuriteikaruera-] (n) {comp} critical error [Add to Longdo]
クリティカルエラーハンドラ[kuriteikaruera-handora] (n) {comp} critical-error handler [Add to Longdo]
クリティカルセクション[kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section [Add to Longdo]
クリティカルパス[kuriteikarupasu] (n) critical path [Add to Longdo]
クリティカルパス法[クリティカルパスほう, kuriteikarupasu hou] (n) {comp} critical path method [Add to Longdo]
クリティシズム[kuriteishizumu] (n) criticism [Add to Longdo]
クリティック[kuriteikku] (n) critic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
危機的[ききてき, kikiteki] critical [Add to Longdo]
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section [Add to Longdo]
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section [Add to Longdo]
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region [Add to Longdo]
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]
基幹業務データ[きかんぎょうむデータ, kikangyoumu de-ta] mission critical data [Add to Longdo]
最長経路[さいちょうけいろ, saichoukeiro] critical path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 critic
   n 1: a person who is professionally engaged in the analysis and
      interpretation of works of art
   2: anyone who expresses a reasoned judgment of something
   3: someone who frequently finds fault or makes harsh and unfair
     judgments

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top