ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coven

K AH1 V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coven-, *coven*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coven(n) การรวมกันของแม่มด (โดยเฉพาะที่ครบจำนวนสิบสาม)
covenant(n) ข้อตกลงร่วมกัน, Syn. compact, agreement, contract
covenant(vi) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenant(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลง
covenanted(adj) ที่ทำสัญญาไว้, See also: ที่ทำข้อตกลงไว้, Syn. promised, pledged
covenantee(n) ผู้ที่อยู่ในสัญญา
covenanter(n) ผู้ทำสัญญา
covenant for(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant with
covenant with(phrv) ทำสัญญา (กฎหมาย) เพื่อ, See also: ทำข้อตกลงเพื่อ, Syn. covenant for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coven(คัฟ'วัน) n. กลุ่มแม่มด (โดยเฉพาะที่มี13คน) ,กลุ่มมารร้าย
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact, agreement, agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว,ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
covenantกติกา, ข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
covenantกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Covenant of the League of Nationsกติกาสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covenant running with the landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ดู touching and concerning land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The correct term would be a coven of witches.คำที่ถูกน่าจะเรียกว่า รังแม่มด. Suspiria (1977)
A coven deprived of its leader is like a headless cobra:กลุ่มแม่มดที่ไร้หัวหน้า ก็เหมือนงูเห่าหัวขาด: Suspiria (1977)
This coven has grown weak, decadent.พวกเราอ่อนแอลง Underworld (2003)
The entire coven knows that I had plans for us.ทุกคนรู้ว่าฉันวางแผนเกี่ยวกับเราไว้ก่อนแล้ว Underworld (2003)
The coven is in danger, and Michael is the key--สายพันธ์เราอยู่ในอันตราย / และไมเคิลคือกุญแจ Underworld (2003)
Both great covens and an ironclad peace treaty with the Lycans.ครองโลกโคเวนอันยิ่งใหญ่ และสงบศึกกับไลแคน Underworld (2003)
Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.แม้ฉันจะไม่สามารถทำนายอนาคต แต่ผลของคืนนี้จะดังก้องไปทั่ว ...และผู้อาวุโสที่อีกไม่กี่ปีจะฟื้นขึ้น Underworld (2003)
JANE: I've never seen a coven escape an assault of this magnitude intact.ฉันไม่เคยเห็น พวกนั้นหนี การจู้โจมโดยไม่บุบสลาย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
The entire coven took part.สาวกทั้งหมดต้องมีส่วน เกี่ยวข้องอยู่ด้วย The Witch in the Wardrobe (2010)
There's a new coven in town.มีแม่มดกลุ่มใหม่เข้ามาในเมือง You Smell Like Dinner (2011)
This is the last time your coven convenes.ครั้งนี้จะเป็นการรวมกลุ่ม ครั้งสุดท้ายของพวกคุณ You Smell Like Dinner (2011)
There's a new coven in town.มีการรวมตัวแม่มดกลุ่มใหม่ในเมือง If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
covenAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
covenHer coven conjures the demons.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กติกา[katikā] (n) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules  FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
โคเวนทรี[Khōwēnthrī] (n, prop) EN: Coventry  FR: Coventry

CMU English Pronouncing Dictionary
COVEN K AH1 V AH0 N
COVEN K OW1 V AH0 N
COVENT K AH1 V AH0 N T
COVENEY K AA1 V IH0 N IY0
COVENANT K AH1 V AH0 N AH0 N T
COVENTRY K AH1 V AH0 N T R IY0
COVENANTS K AH1 V AH0 N AH0 N T S
COVENANTER K AH1 V AH0 N AH0 N T ER0
COVENANTERS K AH1 V AH0 N AH0 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coven (n) kˈʌvn (k uh1 v n)
covens (n) kˈʌvnz (k uh1 v n z)
Coventry (n) kˈɒvntriː (k o1 v n t r ii)
covenant (v) kˈʌvənənt (k uh1 v @ n @ n t)
covenants (v) kˈʌvənənts (k uh1 v @ n @ n t s)
covenanted (v) kˈʌvənəntɪd (k uh1 v @ n @ n t i d)
covenanting (v) kˈʌvənəntɪŋ (k uh1 v @ n @ n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣约[shèng yuē, ㄕㄥˋ ㄩㄝ, / ] covenant, #105,732 [Add to Longdo]
考文垂[Kǎo wén chuí, ㄎㄠˇ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄟˊ, ] Coventry (UK), #129,620 [Add to Longdo]
考文垂市[Kǎo wén chuí shì, ㄎㄠˇ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄟˊ ㄕˋ, ] Coventry (UK), #279,911 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hexensabbat {m} | Hexensabbate {pl}coven | covens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]
ハブる[habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry [Add to Longdo]
旧約[きゅうやく, kyuuyaku] (n) (1) old promise; old agreement; old covenant; (2) (abbr) (See 旧約聖書) Old Testament; (P) [Add to Longdo]
国際人権規約[こくさいじんけんきやく, kokusaijinkenkiyaku] (n) (1) International Covenants on Human Rights; ICCPR; (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; ICESCR [Add to Longdo]
聖櫃[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism) [Add to Longdo]
誓約[せいやく, seiyaku] (n,vs) written vow; pledge; covenant; (P) [Add to Longdo]
誓約書[せいやくしょ, seiyakusho] (n) written oath; covenant; pledge [Add to Longdo]
盟約[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P) [Add to Longdo]
連判状[れんばんじょう, renbanjou] (n) jointly sealed covenant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coven
      n 1: an assembly of witches; usually 13 witches

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top