ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corpus

K AO1 R P AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corpus-, *corpus*, corpu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corpus(n) คลังข้อมูล, See also: การรวบรวมงานเขียนหรือข้อมูลคำ
corpus(n) ส่วนของร่างกาย
corpus(n) ส่วนสำคัญ
corpuscle(n) เซลล์ที่เคลื่อนได้อิสระ
corpuscle(n) อนุภาค, See also: อณู, ส่วนเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย,ศพ,รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์,รวมวรรณกรรม,อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง,เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย -Phr. corpus juris ประมวลหลักธ
corpus jurisn. ประมวลกฎหมาย
corpuscle(คอร์'พัสเซิล,-คิวล์) n. เม็ดเลือด,เม็ดเล็ก ๆ ,อนุภาค, See also: corpuscular adj.
corpuscule(คอร์'พัสเซิล,-คิวล์) n. เม็ดเลือด,เม็ดเล็ก ๆ ,อนุภาค, See also: corpuscular adj.
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
corpus(n) ซากศพ
corpuscle(n) เม็ดเลือด
corpuscule(n) เม็ดเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corpus juris (L.)หนังสือประชุมกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corpuscle, red blood; erythrocyteเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corpuscle, white blood; leucocyteเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corpusส่วนใหญ่ของมดลูก,ตัวมดลูก [การแพทย์]
corpus albicansคอร์ปัสแอลบิแคนส์, กลุ่มเนื้อเยื่อภายในรังไข่ที่เปลี่ยนมาจากคอร์ปัสลูเทียมเมื่อไข่ไม่ได้รับการผสม คอร์ปัสแอลบิแคนส์ก็จะฝ่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Corpus Allatumคอร์ปัสอัลลาตัม [การแพทย์]
Corpus Callosumคอร์ปัสแคลโลซัม;คอร์ปัสแคลโลซัม,สมอง;คอร์ปัสแคลโลซัม [การแพทย์]
Corpus Callosum, Hypoplasticคอร์ปัสแคลโลซัมบางกว่าปกติ [การแพทย์]
Corpus Cardiacumปมประสาทคอร์ปัสคาร์ดิเอคัม [การแพทย์]
Corpus Endometriumส่วนตัวมดลูก [การแพทย์]
Corpus Haemorrhagicumเลือดออกในถุงไข่ [การแพทย์]
Corpus Luteumคอร์ปัสลูเตียม;คอร์ปัสลูเตียม,รังไข่;คอร์ปัสลูเตียม;คอร์พัสลูเตียม;คอปัสลูเทียม;ผนังมดลูก;คอร์พัลลิวเตียม [การแพทย์]
corpus luteumคอร์ปัสลูเทียม, กลุ่มเนื้อเยื่อภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากกราเฟียนฟอลลิเคิลที่ปล่อยไข่ออกไปจากรังไข่แล้ว  ถ้าไข่ได้รับการผสม คอร์ปัสลูเทียมก็จะผลิตฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนเพื่อควบคุมการตั้งครรภ์ จนหมดหน้าที่ก็จะสลายไป ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมคอร์ปั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corpusWe created a freely available English-Japanese bilingual corpus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เม็ดโลหิต(n) corpuscle, Syn. เม็ดเลือด, Example: ถ้าร่างกายขาดทองแดงจะมีผลให้โลหิตจางและเม็ดโลหิตขาวต่ำ, Thai Definition: เซลล์ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด มี 2 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่นำออกซิเจนไปสู่เซลล์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและทำลายเชื้อโรคในร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของกลาง[khøngklāng] (n) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit
เม็ดเลือดแดง[metleūat] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดโลหิต[metlōhit] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORPUS K AO1 R P AH0 S
CORPUS-CHRISTI K AO1 R P AH0 S K R IH1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corpus (n) kˈɔːpəs (k oo1 p @ s)
corpuscle (n) kˈɔːpʌsl (k oo1 p uh s l)
corpuscles (n) kˈɔːpʌslz (k oo1 p uh s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄体[huáng tǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ, / ] corpus luteum (glands in female mammals producing progesterone), #39,966 [Add to Longdo]
胼胝体[pián zhī tǐ, ㄆㄧㄢˊ ㄓ ㄊㄧˇ, / ] corpus callosum, #74,686 [Add to Longdo]
基督圣体节[Jī dū Shèng tǐ jié, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday) [Add to Longdo]
圣体节[Shèng tǐ jié, ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fronleichnam {m}Corpus Christi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラタ体[アラタたい, arata tai] (n) corpus allatum [Add to Longdo]
コーパス[ko-pasu] (n) corpus; corpora [Add to Longdo]
コーパス言語学[コーパスげんごがく, ko-pasu gengogaku] (n) corpus linguistics [Add to Longdo]
マルピーギ小体[マルピーギしょうたい, marupi-gi shoutai] (n) (See 腎小体) Malpighian corpuscle (i.e. renal corpuscle) [Add to Longdo]
ローマ法大全[ローマほうたいぜん, ro-ma houtaizen] (n) Corpus Juris Civilis; Justinian Code [Add to Longdo]
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
陰茎海綿体[いんけいかいめんたい, inkeikaimentai] (n) corpus spongiosum penis (either of two large bodies of penile erecile tissue) [Add to Longdo]
黄体[おうたい, outai] (n,adj-no) corpus luteum [Add to Longdo]
会話コーパス[かいわコーパス, kaiwa ko-pasu] (n) dialogue corpus (dialog); dialogue corpora [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corpus
   n 1: capital as contrasted with the income derived from it [syn:
      {principal}, {corpus}, {principal sum}]
   2: a collection of writings; "he edited the Hemingway corpus"
   3: the main part of an organ or other bodily structure

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cor
 
 1. (kıs.) corner, coroner, corpus, correct, correspondence.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top