ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corer

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corer-, *corer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corer[N] เครื่องมือที่ใช้คว้านเอาเม็ดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corer(โค'เรอะ,คอ'เรอะ) n. ผู้เอาไส้ในหรือแกนในออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick   FR: becqueter ; picoter ; picorer
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance   FR:corer ; orner ; embellir ; parer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches   FR:corer ; apporter la touche finale
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate   FR: créer ; construire ; décorer
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange   FR:corer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่งหน้าร้าน[v. exp.] (taeng nārān) EN: dress a shop window   FR:corer une vitrine
แต่งร้าน[v. exp.] (taeng rān) EN: decorate a shop   FR:corer un magasin/une boutique
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify   FR:corer ; orner ; embellir ; rafraîchir
ตกแต่งต้นคริสต์มาส[v. exp.] (toktaēng ton Khritsamāt) EN: set up a Christmas tree   FR:corer un sapin de Noël

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコアラー[, sukoara-] (n) scorer [Add to Longdo]
ピスコ[, pisuko] (n) (abbr) piston corer [Add to Longdo]
心抜き器[しんぬきき, shinnukiki] (n) corer [Add to Longdo]
点数係[てんすうがかり, tensuugakari] (n) scorer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  corer
      n 1: a device for removing the core from apples

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top