ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copy

K AA1 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copy-, *copy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copy(vt) ทำสำเนา, See also: ถ่ายสำเนา, พิมพ์สำเนา, คัดลอก, อัดสำเนา
copy(vt) ทำอย่างเดียวกัน, Syn. imitate, mimic
copy(vt) เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy(vi) เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy(n) สำเนา, See also: ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก, Syn. duplicate, facsimile
copy(n) หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)
copyboy(n) เด็กที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายหรือเอกสารในสำนักงานหนังสือพิมพ์
copycat(n) ผู้ที่เลียนแบบผู้อื่น
copycat(sl) คนชอบเลียนแบบคนอื่น
copyist(n) ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copy(คอพ'พี) n. สำเนา,ฉบับสำเนา,1เล่ม,1ฉบับ,1ชุด,เล่มตัวอย่าง vt.,vi. คัดลอก,ลอกแบบ,เลียนแบบ,เอาอย่าง,อัดสำเนา, Syn. reproduce, imitate, Ant. prototype -Conf. facsimile
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
copybook(คอพ'พีบุค) n. สมุดสำหรับลอกแบบ
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier, photocopying machine
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
copyist(คอพ'พีอิสทฺ) n. ผู้ลอกแบบผู้อัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ, Syn. transcriber
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright

English-Thai: Nontri Dictionary
copy(n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้
copy(vt) ลอกแบบ,เลียนแบบ,ถ่ายสำเนา,ถ่ายแบบ,คัดลอก,คัดสำเนา
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
copyist(n) คนคัดสำเนา,คนลอกแบบ,ผู้เลียนแบบ
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
copyright(n) ลิขสิทธิ์
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
copyสำเนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
copyรูปถ่ายแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copyสำเนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copying pressเครื่องอัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copyrightลิขสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
copyrightลิขสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyก๊อบปี้ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Copyการเขียนตามแบบ,เขียนตามแบบ,ลอกแบบ [การแพทย์]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copy writersนักเขียนข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Copying machinesเครื่องถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
Copying processesการทำสำเนาเอกสาร [TU Subject Heading]
Copyrightลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyrightลิขสิทธิ์, Example:

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive rights) ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น

งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยงานประเภทต่าง ๆ คือ

1. วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

2. นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย

3. ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง งานศิลปประยุกต์

4. ดนตรีกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

5. โสตทัศนวัสดุ หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี

6. ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี

7. สิ่งบันทึกเสียง หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้โดยทั่วไป ลิขสิทธิ์นี้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Copy that(slang) (ทางทหาร) รับทราบ,ได้ยิน, เข้าใจ มักใช้สื่อสารทางวิทยุ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copyA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
copyA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
copyAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
copyAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
copyCan you copy this for me?
copyCompare the copy with the original.
copyCopyright Problems in the Information Superhighway.
copyCopy this page in your notebook.
copyDon't be a copycat.
copyEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.
copyEvery child needs someone to look up to and copy.
copyFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดสำเนา(v) copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai Definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
ถ่ายสำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai Definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ทำสำเนา(v) duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai Definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
สำเนา(n) copy, See also: clone, counterfeit, Ant. ต้นฉบับ, Count Unit: แผ่น, ฉบับ
บันทึกเทป(v) record, See also: copy, Syn. อัดเทป, Example: รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น, Thai Definition: ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง
คู่ฉบับ(n) duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. คัดลอก, ถ่าย, Example: แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก, Thai Definition: คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
สำเนา(n) copy, See also: duplicate, Example: ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง, Thai Definition: ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
อัด(v) record, See also: copy, duplicate, Syn. อัดเสียง, Example: ค่ายเพลงติดต่อนักดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดีไปบรรเลงอัดแผ่นเสียงออกจำหน่าย, Thai Definition: บันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[at] (v) EN: record ; copy ; duplicate  FR: enregistrer
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
จำลองแบบ[jamløng baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire
จด[jot] (v) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy  FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
การจำลอง[kān jamløng] (n) EN: duplication ; copying ; simulation  FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[kān khumkhrøng likkhasit] (n, exp) EN: copyright protection
การละเมิดลิขสิทธิ์[kān lamoēt likkhasit] (n, exp) EN: infringement of copyright
การเลียนแบบ[kān līenbaēp] (n) EN: copying ; simulation ; emulation  FR: simulation [f] ; émulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COPY K AA1 P IY0
COPYCAT K AA1 P IY0 K AE2 T
COPYING K AA1 P IY0 IH0 NG
COPYCATS K AA1 P IY0 K AE2 T S
COPYTELE K AA1 P IY0 T EH2 L AH0
COPYCODE K AA1 P IY0 K OW2 D
COPYRIGHT K AA1 P IY0 R AY2 T
COPYWRITE K AA1 P IY0 R AY2 T
COPYCODES K AA1 P IY0 K OW2 D Z
COPYRIGHTS K AA1 P IY0 R AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copy (v) kˈɒpiː (k o1 p ii)
copycat (n) kˈɒpɪkæt (k o1 p i k a t)
copying (v) kˈɒpɪɪŋ (k o1 p i i ng)
copyist (n) kˈɒpɪɪst (k o1 p i i s t)
copybook (n) kˈɒpɪbuk (k o1 p i b u k)
copycats (n) kˈɒpɪkæts (k o1 p i k a t s)
copyhold (n) kˈɒpɪhould (k o1 p i h ou l d)
copyists (n) kˈɒpɪɪsts (k o1 p i i s t s)
copybooks (n) kˈɒpɪbuks (k o1 p i b u k s)
copyright (v) kˈɒpɪraɪt (k o1 p i r ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版权[bǎn quán, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright, #7,242 [Add to Longdo]
字帖[zì tiè, ㄗˋ ㄊㄧㄝˋ, ] copybook (for calligraphy), #69,800 [Add to Longdo]
复本[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ, / ] copy, #96,234 [Add to Longdo]
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿 / 仿] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice) [Add to Longdo]
作者权[zuò zhě quán, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright [Add to Longdo]
名称权[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright; rights to a trademark [Add to Longdo]
权利声明[quán lì shēng míng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] copyright statement [Add to Longdo]
版权页[bǎn quán yè, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] copyright page [Add to Longdo]
翻版碟[fān bǎn dié, ㄈㄢ ㄅㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, ] copy of DVD; pirate DVD [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschrift {f}; Exemplar {n} | Abschrift für den privaten Gebrauch | gleichlautende Abschriftcopy | copy for private use | true copy [Add to Longdo]
Aufgabenheft {n}copy book [Add to Longdo]
Copyright {n} | mit einem Copyright versehenCopyright | copyrighted [Add to Longdo]
Copyright-Zeichen {n}copyright sign (©) [Add to Longdo]
Kopie {f} | Kopien {pl} | Kopie für den privaten Gebrauchcopy | copies | copy for private use [Add to Longdo]
Kopierschutz {m}copy protection [Add to Longdo]
tadelloses Exemplarcopy in prestine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
カーボンコピー[ka-bonkopi-] (n) carbon copy [Add to Longdo]
カットアンドコピー機能[カットアンドコピーきのう, kattoandokopi-kinou] (n) {comp} cut and copy function [Add to Longdo]
キャッチコピー[kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
コピー[kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) [Add to Longdo]
コピーアンドペースト;コピーペースト[kopi-andope-suto ; kopi-pe-suto] (n) {comp} copy and paste [Add to Longdo]
コピーガード[kopi-ga-do] (n) copy guard [Add to Longdo]
コピーコントロール[kopi-kontoro-ru] (n) copy control [Add to Longdo]
コピープログラム[kopi-puroguramu] (n) {comp} copy program [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
コピー[こぴー, kopi-] copy (vs) [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
ソフトコピー[そふとこぴー, sofutokopi-] soft copy [Add to Longdo]
ハードコピー[はーどこぴー, ha-dokopi-] hard copy [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
印字出力[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copy
   n 1: a reproduction of a written record (e.g. of a legal or
      school record) [syn: {transcript}, {copy}]
   2: a thing made to be similar or identical to another thing;
     "she made a copy of the designer dress"; "the clone was a
     copy of its ancestor"
   3: matter to be printed; exclusive of graphical materials [syn:
     {copy}, {written matter}]
   4: material suitable for a journalistic account; "catastrophes
     make good copy"
   v 1: copy down as is; "The students were made to copy the
      alphabet over and over"
   2: reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated the
     passers-by"; "Children often copy their parents or older
     siblings" [syn: {imitate}, {copy}, {simulate}]
   3: reproduce or make an exact copy of; "replicate the cell";
     "copy the genetic information" [syn: {replicate}, {copy}]
   4: make a replica of; "copy that drawing"; "re-create a picture
     by Rembrandt" [syn: {copy}, {re-create}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 c, c
 
 1. (kıs.) about, cent, centigrade, century, city, copy, copyright.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top