ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copulate

K AA1 P Y AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copulate-, *copulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copulate(vi) มีเพศสัมพันธ์, Syn. make love, mate
copulate with(phrv) มีเพศสัมพันธ์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copulate(คอพ'พิวเลท) vi. สังวาส,ร่วม,ประเวณี,เชื่อมต่อ,ร่วม -pl. copuas,copuae

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเพศสัมพันธ์(v) engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai Definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
สัด(v) mate, See also: copulate, Syn. ติดสัด, เป็นสัด, Example: ไอ้ด่างมันกำลังติดสัด เลยผอมแห้งเพราะไม่กินข้าวเลย, Thai Definition: ร่วมสืบพันธุ์ (ใช้กับสัตว์)
ประเวณี(v) have a sexual intercourse, See also: copulate, have sex, Syn. เสพสังวาส, ร่วมรัก, Example: เขาถูกหาว่าล่วงประเวณีกับคนใช้, Thai Definition: ประพฤติผิดเมียผู้อื่น
ชำเรา(v) rape, See also: copulate, ravish, Syn. ร่วมประเวณี, กระทำการร่วมเพศ, กระทำชำเรา, Example: โสเภณีตามพระราชบัญญัติสัญจรโรคคือหญิงที่รับจ้างทำชำเราสำส่อนโดยได้รับเงินผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง, Notes: (กฎหมาย)
เสพสังวาส(v) copulate, See also: engage in sexual intercourse, sleep together, Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, สมสู่, Example: หญิงพรหมจารีที่จะเข้าพิธีแต่งงานในสมัยโบราณนิยมไปขอความกรุณากษัตริย์ หรือนักบวช ให้ช่วยเสพสังวาส เพื่อทำลายพรหมจรรย์ แล้วจึงกลับไปหาสามีของตน, Thai Definition: การร่วมประเวณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[chamrao] (v) EN: copulate  FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
สังวาส[sangwāt] (v) EN: copulate ; make sexual intercourse  FR: copuler ; avoir un rapport sexuel
สัด[sat] (v) EN: mate ; copulate  FR: saillir ; couvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
COPULATE K AA1 P Y AH0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copulate (v) kˈɒpjulɛɪt (k o1 p y u l ei t)
copulated (v) kˈɒpjulɛɪtɪd (k o1 p y u l ei t i d)
copulates (v) kˈɒpjulɛɪts (k o1 p y u l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cào, ㄘㄠˋ, ] copulate; (curse) to fuck, #63,025 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] copulate; good, #292,950 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P) [Add to Longdo]
交尾む;遊牝む;孳尾む[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to copulate (animals); to mate [Add to Longdo]
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to prosper; to flourish; (2) to copulate (animals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  copulate
      v 1: engage in sexual intercourse; "Birds mate in the Spring"
           [syn: {copulate}, {mate}, {pair}, {couple}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top