ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copings

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copings-, *copings*, coping
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copings (n) kˈoupɪŋz (k ou1 p i ng z)
cop (v) kˈɒp (k o1 p)
Copt (n) kˈɒpt (k o1 p t)
cope (v) kˈoup (k ou1 p)
cops (v) kˈɒps (k o1 p s)
copy (v) kˈɒpiː (k o1 p ii)
Copts (n) kˈɒpts (k o1 p t s)
coped (v) kˈoupt (k ou1 p t)
copes (v) kˈoups (k ou1 p s)
copra (n) kˈɒprə (k o1 p r @)
copse (n) kˈɒps (k o1 p s)
scope (n) skˈoup (s k ou1 p)
Coptic (n) kˈɒptɪk (k o1 p t i k)
copeck (n) kˈoupɛk (k ou1 p e k)
copied (v) kˈɒpɪd (k o1 p i d)
copies (v) kˈɒpɪz (k o1 p i z)
coping (v) kˈoupɪŋ (k ou1 p i ng)
copped (v) kˈɒpt (k o1 p t)
copper (v) kˈɒpər (k o1 p @ r)
copses (n) kˈɒpsɪz (k o1 p s i z)
copula (n) kˈɒpjulə (k o1 p y u l @)
Coppull (n) kˈɒpəl (k o1 p @ l)
Coptics (n) kˈɒptɪks (k o1 p t i k s)
cop-out (n) kˈɒp-aut (k o1 p - au t)
copecks (n) kˈoupɛks (k ou1 p e k s)
copious (j) kˈoupɪəʳs (k ou1 p i@ s)
coppers (v) kˈɒpəz (k o1 p @ z)
coppice (n) kˈɒpɪs (k o1 p i s)
copping (v) kˈɒpɪŋ (k o1 p i ng)
copulas (n) kˈɒpjuləz (k o1 p y u l @ z)
copycat (n) kˈɒpɪkæt (k o1 p i k a t)
copying (v) kˈɒpɪɪŋ (k o1 p i i ng)
copyist (n) kˈɒpɪɪst (k o1 p i i s t)
syncope (n) sˈɪŋkəpiː (s i1 ng k @ p ii)
bioscope (n) bˈaɪəskoup (b ai1 @ s k ou p)
cop-outs (n) kˈɒp-auts (k o1 p - au t s)
coppered (v) kˈɒpəd (k o1 p @ d)
coppices (n) kˈɒpɪsɪz (k o1 p i s i z)
copulate (v) kˈɒpjulɛɪt (k o1 p y u l ei t)
copybook (n) kˈɒpɪbuk (k o1 p i b u k)
copycats (n) kˈɒpɪkæts (k o1 p i k a t s)
copyhold (n) kˈɒpɪhould (k o1 p i h ou l d)
copyists (n) kˈɒpɪɪsts (k o1 p i i s t s)
bioscopes (n) bˈaɪəskoups (b ai1 @ s k ou p s)
cacophony (n) kˈækˈɒfəniː (k a1 k o1 f @ n ii)
copartner (n) kˌoupˈaːtnər (k ou2 p aa1 t n @ r)
copiously (a) kˈoupɪəʳsliː (k ou1 p i@ s l ii)
coppering (v) kˈɒpərɪŋ (k o1 p @ r i ng)
copulated (v) kˈɒpjulɛɪtɪd (k o1 p y u l ei t i d)
copulates (v) kˈɒpjulɛɪts (k o1 p y u l ei t s)

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
laparoscopic splenectomy(n) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery(n) การผ่าตัดผ่านกล้อง
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis(n) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป
syncopal(n) อาการสลบโดยฉับพลัน

English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
syncope[ซินโคพี] (n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cop(vt) ขโมย, Syn. steal, rob
cop(vt) คว้า, See also: จับ, Syn. catch
cop(n) ตำรวจ (คำสแลง), Syn. police
cop(n) หลอดด้าย
cop(sl) จับ, See also: จับกุม
cope(vi) รับมือได้, See also: รับมือกับปัญหาได้ดี, Syn. deal, manage
copy(vt) ทำสำเนา, See also: ถ่ายสำเนา, พิมพ์สำเนา, คัดลอก, อัดสำเนา
copy(vt) ทำอย่างเดียวกัน, Syn. imitate, mimic
copy(vt) เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy(vi) เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy(n) สำเนา, See also: ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก, Syn. duplicate, facsimile
copy(n) หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)
copal(n) ยางไม้ที่ใช้ทำน้ำยาขัดเงา
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง (สำหรับทำน้ำมันมะพร้าว)
copse(n) พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น, Syn. brush, brushwood, coppice
scope(n) ขอบเขต, See also: ขอบข่าย, วงจำกัด, วิถี, แนวสายตา, ความยาว, Syn. range, field
scope(n) โอกาส, See also: ความสามารถในการทำบางสิ่ง, Syn. potential
scope(n) กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องจุลทรรศน์
scope(suf) สิ่งที่ช่วยในการมอง
scopy(suf) สิ่งที่ช่วยในการมอง
cop it(idm) ถูกลงโทษ
cop it(sl) ตาย
cop it(sl) ตกอยู่ในปัญหา
copier(n) เครื่องมือในการคัดลอก
copped(sl) ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
copper(n) ทองแดง
copper(adj) เป็นสีทองแดง
copper(n) สีทองแดง, Syn. copper color
copper(vt) หุ้มด้วยทองแดง, See also: ชุบทองแดง, คลุมด้วยทองแดง
copper(n) เหรียญทองแดง เช่น เพนนี
copper(n) ตำรวจ (คำสแลง), Syn. bull, cop, pig
copper(sl) ตำรวจ
copter(n) เฮลิคอปเตอร์, Syn. helicopter
copula(n) ตัวเชื่อม (ระหว่างสิ่งสองสิ่ง)
wicopy(n) ต้นไม้ผลัดใบแถบตะวันออกของอเมริกาเหนือ, See also: ชื่อละตินคือ Dirca Palustris, Syn. leatherwood
cop out(phrv) สารภาพผิดกับตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
cop out(phrv) เลี่ยงความรับผิดชอบในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. opt in, opt out
cop-out(n) การละทิ้งความรับผิดชอบ (คำสแลง)
copilot(n) นักบินมือสอง, See also: นักบินร่วม
copious(adj) ที่ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ
copious(adj) มากมาย, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. abundant, extensive
coppery(adj) ที่มีสีทองแดง, Syn. copper colored
coppice(n) พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น, Syn. brush, brushwood, copse
copyboy(n) เด็กที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายหรือเอกสารในสำนักงานหนังสือพิมพ์
copycat(n) ผู้ที่เลียนแบบผู้อื่น
copycat(sl) คนชอบเลียนแบบคนอื่น
copyist(n) ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ
copyist(n) ผู้ที่ลอกเลียนแบบ, Syn. copier, crivener
syncope(n) การหมดสติเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน, See also: การเป็นลม
cop from(phrv) ขอจาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cadge from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acopic(อะโค' พิค) adj. ซึ่งขจัดความเหน็ดเหนื่อย
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
apocope(อะพอค'โคพี) n. อักษรหรือพยางค์ตัวสุดท้ายขาดหายไป. -apocopic adj.
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.
bronchoscopen. เครื่องมือตรวจสอบหลอดลม
cacophonousadj. มีเสียงแหบหรือห้าว,ซึ่งออกเสียงไม่ประสานกัน, Syn. cacophonic
cacophony(คะคอฟ'ฟะนี) n. เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงที่ไม่ประสานกัน, Syn. dissonance
cavernoscopeเครื่องมือสำหรับส่องโพรง
chinese copyn. สิ่งที่ทำซ้ำหรือเลียนแบบ,สำเนา
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope
cop(คอพ) ตำรวจ,ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
copacetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copaiba(โคเพ'บะ,ไพ'บะ) n. ยางไม้ของต้นจำพวก Copaifera ใช้ผสมทำน้ำมันชักเงา
coparcenaryn. กรรมสิทธิ์ร่วม
coparcenyn. กรรมสิทธิ์ร่วม
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copdabbr. chronic obstructive pulmonary disease
cope(โคพ) {coped,coping,copes} vi. สู้,ต่อสู้ดิ้นรน,รับมือ,จัดการ,พบ, Syn. manage
copemate(โคพ'เมท) n. สหาย
copenhagen(โคเพนเฮ'เกิน) n. เมืองท่าและเมืองหลวงของเดนมาร์ก
copesetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copestone(โคพ'สโทน) n. หินครอบบนกำแพง,หินครอบ,ส่วนครอบ
copier(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier, photocopying machine
coping(โค'พิง) n. หินครอบบนกำแพง,ส่วนครอบ
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
coplanar(โคเพล'นะ) adj. บนที่ราบเดียวกัน., See also: coplanarity n.
copper(คอพ'เพอะ) n. ทองแดง,ธาตุทองแดง,ตำรวจ
copperas(คอพ'เพอรัส) n. = copper sulfate
copperhead(คอพ'เพอเฮด) n. งูพิษ
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย
coppice(คอพ'พิสฺ) n. ละเมาะ., See also: coppiced adj. เป็นละเมาะ, Syn. copwood.
copra(คอพ'พระ) n. เนื้อมะพร้าวแห้ง
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
coprophagous(โคพรอฟ'ฟะกัส) adj. ซึ่งกินมูลสัตว์เป็นอาหาร., See also: coprophagy n. ดูcoprophagous
copse(คอพซฺ) n. ละเมาะ, Syn. coppice
copter(คอพ'เทอะ) n. เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์, Syn. helicopter
copula(คอพ'พิวละ) n.สิ่งที่เชื่อมต่อ,ตัวเชื่อม,คำเชื่อม, See also: copular adj.
copulate(คอพ'พิวเลท) vi. สังวาส,ร่วม,ประเวณี,เชื่อมต่อ,ร่วม -pl. copuas,copuae
copulation(คอพพิวเล'เชิน) n. การร่วม
copulative(คอพ'พิวเลทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมกัน,เกี่ยวกับการสังวาส,ซึ่งเชื่อมกัน,เกี่ยวกับคำหรือประโยคที่เชื่อมกัน
copulatory(คอพ'พิวโทรี) adj. ซึ่งเชื่อมกัน,เกี่ยวกับการร่วมกัน,เกี่ยวกับการสังวาส
copy(คอพ'พี) n. สำเนา,ฉบับสำเนา,1เล่ม,1ฉบับ,1ชุด,เล่มตัวอย่าง vt.,vi. คัดลอก,ลอกแบบ,เลียนแบบ,เอาอย่าง,อัดสำเนา, Syn. reproduce, imitate, Ant. prototype -Conf. facsimile
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
copybook(คอพ'พีบุค) n. สมุดสำหรับลอกแบบ
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier, photocopying machine

English-Thai: Nontri Dictionary
cop(n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ
cope(vi) สู้,ต่อสู้,รับมือ,จัดการ
copilot(n) นักบินที่สอง,นักบินร่วม
coping(n) สันกำแพง,ส่วนครอบ
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
copper(n) ทองแดง,เหรียญทองแดง,ภาชนะทองแดง
copperhead(n) งูพิษชนิดหนึ่ง
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน
copy(n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้
copy(vt) ลอกแบบ,เลียนแบบ,ถ่ายสำเนา,ถ่ายแบบ,คัดลอก,คัดสำเนา
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
copyist(n) คนคัดสำเนา,คนลอกแบบ,ผู้เลียนแบบ
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
copyright(n) ลิขสิทธิ์
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
helicopter(n) เฮลิคอปเตอร์
horoscope(n) การผูกดวงทางโหราศาสตร์
hydroscope(n) เครื่องส่องภาพใต้น้ำ
kaleidoscope(n) ภาพลานตา
megascope(n) เครื่องฉายภาพขยาย
microscope(n) กล้องจุลทรรศน์
microscopic(adj) เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์,เล็กมาก,จิ๋ว
periscope(n) กล้องส่องดูทาง
sarcophagus(n) โลงหิน
scope(n) ขอบเขต,ระยะ,วง,โอกาส,ลู่ทาง,ทัศนวิสัย,การมองปัญหา
stereoscope(n) เครื่องดูภาพสามมิติ
stethoscope(n) หูฟังของหมอ
sycophant(n) คนประจบประแจง,คนสอพลอ
syncopate(vt) ย่อคำโดยวิธีตัดพยางค์กลาง
telescope(n) กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล
telescope(vt) เกยกัน,ย่อ,เสียบเข้ากัน,สวมเข้ากัน,ทำให้ข้น
telescopic(adj) ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์,เห็นได้ไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscopyการส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvioscopy๑. การส่องตรวจเชิงกราน๒. การส่องตรวจกรวยไต [มีความหมายเหมือนกับ pyeloscopy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuroscopyการส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacoidoscope; phacoscopeกล้องส่องตรวจแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta discoidea; discoplacenta; placenta, discoidรกรูปจาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, discoid; discoplacenta; placenta discoideaรกรูปจาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmasia alba dolens; leucophlegmasia; white legภาวะขาขาวเหตุหลอดเลือดดำอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis linguae; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalisฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngoscopeกล้องส่องตรวจคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngoscopyการส่องตรวจคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase microscope; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-contrast microscope; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-difference microscope; microscope, phase; microscope, phase-contrastกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary coping; primary thimble; thimbleครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary coping; primary thimble; thimbleครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
phacoscope; phacoidoscopeกล้องส่องตรวจแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacoscopyการส่องตรวจแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis buccalis; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatoplasty; uraniscoplasty; uranoplasty; uranosteoplastyศัลยกรรมตกแต่งเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary thimble; primary coping; thimbleครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary thimble; primary coping; thimbleครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharmacopeia; pharmacopoeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacophobiaโรคกลัวยา, อาการกลัวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacopoeia; pharmacopeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoscopeกล้องส่องตรวจไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoscopyการส่องตรวจไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyeloscopyการส่องตรวจกรวยไต [มีความหมายเหมือนกับ pelvioscopy ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctocolonoscopyการส่องตรวจไส้ตรงและลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucoplakia๑. ฝ้าขาวเยื่อเมือก๒. ฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalis; psoriasis linguae] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucoplakia, oral; keratosis linguae; leucokeratosis; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucoplastลิวโคพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leucopoiesis; leucocytopoiesisการสร้างเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytopenia; leucopeniaภาวะเม็ดเลือดขาวน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscope; celioscope; peritoneoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytopoiesis; leucopoiesisการสร้างเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucoderma; leucodermis; leucopathia; leucopathy; vitiligoผิวด่างขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucodermis; leucoderma; leucopathia; leucopathy; vitiligoผิวด่างขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucokeratosis; keratosis linguae; leucoplakia, oral; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucopathia; leucoderma; leucodermis; leucopathy; vitiligoผิวด่างขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucopathy; leucoderma; leucodermis; leucopathia; vitiligoผิวด่างขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucopenia; leucocytopeniaภาวะเม็ดเลือดขาวน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucophlegmasia; phlegmasia alba dolens; white legภาวะขาขาวเหตุหลอดเลือดดำอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscopic cholecystectomyการตัดถุงน้ำดีอาศัยกล้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparoscopyการใช้กล้องส่องตรวจช่องท้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
radioscope; fluoroscope; roentgenoscopeเครื่องกำเนิดภาพรังสี, รังสีทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinoscopeกล้องส่องตรวจจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinoscopyการส่องตรวจจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinoscope; skiascopeกล้องส่องตรวจจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyrightลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fair use (Copyright)การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม, Example:

การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน

การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น

2. การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

3. การกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Catalog copyบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copy slipบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyrightลิขสิทธิ์, Example:

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive rights) ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น

งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยงานประเภทต่าง ๆ คือ

1. วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

2. นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย

3. ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง งานศิลปประยุกต์

4. ดนตรีกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

5. โสตทัศนวัสดุ หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี

6. ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี

7. สิ่งบันทึกเสียง หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้โดยทั่วไป ลิขสิทธิ์นี้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์, Example: กฎหมายลิขสิทธิ์ คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ ผู้ใดจะนำข้อความไปตีพิมพ์หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือผลิตออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มิได้

กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะระบุให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ส่งหนังสือที่พิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษา ตามจำนวนที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวน 2 ฉบับ เพื่อเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในแต่ละประเทศ

หนังสือภาษาต่างประเทศ จะมีการแจ้งลิขสิทธิ์ระบุไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์หรือ copyright page ซึ่งก็คือ ด้านหลังของหน้าปกใน โดยจะปรากฏคำว่า Copyright หรือ © พร้อมทั้งชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี ค.ศ. ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต

หนังสือภาษาไทย จะมีคำว่า สงวนลิขสิทธิ์ ปรากฏไว้ที่ด้านหลังหน้าปกใน เช่นเดียวกัน และมีการระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี พ.ศ ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต

กฎหมายลิขสิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดมีงานลิขสิทธิ์หลายประเภทอยู่ในครอบครอง เช่น งานวรรณกรรม ในรูปของหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทัศน์ ฯลฯ สื่อบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นเสียง เทปคาสเซทส์ งานศิลปกรรม เช่น ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้น

ธัชชัย ศุภผลศิริ ได้จำแนกสถานภาพของห้องสมุดที่เกี่ยวกับงานลิขสิทธิเป็น 4 ประำการ คือ

1. ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน

2. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน

3. ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์

4. ในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์

1. ห้องสมุดในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ห้องสมุดเป็นผู้จัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เข้ามา แต่มิได้หมายความว่า ห้องสมุดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพียงแต่ห้องสมุดมีกรรมสิทธิ์ในสื่อเหล่านั้น ห้องสมุด อาจนำมาไว้ให้บริการผู้อ่่านในห้องสมุดหรือยืมไปอ่าน หากไม่นำมาคืน ห้องสมุดสามารถใช้สิทธิทวงถามเพื่อให้นำมาคืนได้ แต่ห้องสมุดไม่มีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชนได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ห้องสมุดไม่สามารถนำหนังสือที่ซื้อมาทำสำเนาเข้าปกเป็นจำนวนหลายเล่ม เพื่อให้มีจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องซื้อไม่ได้ เป็นต้น

2. ห้องสมุดในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน หมายถึง ห้องสมุดมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่อยู่ในฐานะครอบครองทรัพย์สินเท่านั้น เจ้าของทรัพย์สินอาจให้ยืมหนังสือหรือสิ่งของบางรายการแก่ห้องสมุด และอาจระบุเงื่อนไขบางประการไว้ เช่น การนำสิ่งของมาแสดงในงานนิทรรศการ เมื่อครบกำหนดต้องคืน และห้องสมุดต้องรักษาทรัพย์สินนั้นๆ

3. ห้องสมุดในฐานะเข้าของลิขสิทธิ์ ห้ิองสมุดอาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่มีอยู่ในห้องสมุด การใช้งานลิขสิทธิ์ย่อมไม่มีปัญหาใดๆ เพียงแต่ดูแลลิขสิทธิ์ของตนเองเมื่อพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานเหล่านั้น

4. ห้องสมุดในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นผู้ที่จะใช้งานลิขสิทธิ์นั้นในขอบเขตการให้บริการของตน แต่โดยหลักแล้ว ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมกระทำการที่กฎหมายให้เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจได้รับการปกป้องจากการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

4.1 การกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4.2 การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว

4.3 การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์

4.4 การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

การกระทำโดยไ้ด้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้องสมุดตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทำการขออนุญาต โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และควรแจ้งว่าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และขอความอนุเคราะห์ในการยกเว้นค่าใช้ลิขสิทธิ์ (กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไข)

การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว งานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ย่อมตกเป็นสมบัติสาธารณะ ไม่ต้องขออนุญาตต่อผู้ใด ห้องสมุดอาจทำซ้ำ เพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืมอ่านได้

การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ระบุว่าไม่มีลิขสิทธิ์ คือ

1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถ่น

4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

5. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น

สิ่งต่างๆ ข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดอาจทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับงานดำเนินงานของห้องสมุดหลายมาตรา มีทั้ืงบทเฉพาะเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด (มาตรา 34) บทบัญญัติทั่วไปสำหรับการพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประเภทต่างๆ (มาตรา 32 และมาตรา 33) และบทบัญญัติเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์เฉพาะประเภท (มาตร 35 ถึง 42) แต่ตัวบทกฎหมายนี้ก็ไม่ได้บัญญัติชัดเจนพอที่จะอ่านแล้วชี้ชัดได้ว่าการกระทำอย่างใดขนาดใดจะถือว่าต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

รายการอ้างอิง

ธัชชัย ศุภผลศิริ. "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด" หน้า 5-25 ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์, Example: หน้าลิขสิทธิ์ อยู่ด้านหลังหน้าปกใน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ หนังสือภาษาอังกฤษจะมีสัญลักษณ์ © เพื่อให้ทราบว่าเป็นปีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง หนังสือเล่มนี้หรือผลงานนี้ได้จดลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามผู้อื่นคัดลอกหรือเลียนแบบโดยมิได้รับอนุญาต ระบุข้อความให้ทราบการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

Copyright © 2004 by the American Library Association. All rights reserved except those which may be granted Section 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976.

CopyrightPage1

จากหนังสือ Protecting your library's digital sources : the essential guide to planning and preservation

ส่วนหนังสือภาษาไทยมักจะใช้คำว่า "สงวนลิขสิทธิ์" ข้อมูลการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ หรือกระทำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต

CopyrightPage2

จากหนังสือ พูดดีไม่ต้องเพาเวอร์พอยต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์, Example:

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการเรียกว่าสัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์มุ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น สนธิสัญญากรุงเบิร์น สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง นอกจากสนธิสัญญาแล้ว ยังมีองค์กรที่ให้การคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น องค์การการค้าโลก และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ มาตรา 27 ระบุว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อยกเว้นในประเด็นเรื่อง การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) ที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร และการกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bronchoscopyการส่องกล้องตรวจหลอดลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gastroscopyการส่องตรวจทางเดินอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital oscilloscopeดิจิทัลออสซิลโลสโคป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Copper catalystตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fourier transform infrared spectroscopyฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Raman spectroscopyรามารสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oscilloscopeออสซิลโลสโคป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Copraเนื้อมะพร้าวแห้ง [เศรษฐศาสตร์]
Copyrightลิขสิทธิ์ [เศรษฐศาสตร์]
Woment's coperativesสหกรณ์ของสตรี [เศรษฐศาสตร์]
Endoscopyการส่องกล้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์]
Cathode ray oscilloscopeแคโทดเรย์ออสซิลโลสโคป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microscopyจุึลทรรศนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electon microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transmission electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scanning electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Copyก๊อบปี้ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
้hard copyเอกสารพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
X-ray spectroscopyเอกซเรย์ สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Advertising copyข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Alpha-tocopherolอัลฟา โทโคฟีรอล [TU Subject Heading]
Art, Copticศิลปะอียิปต์โบราณ [TU Subject Heading]
Arthroscopyการส่องตรวจข้อด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Atomic absorption spectroscopyอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Bronchoscopyการส่องตรวจหลอดลมปอดด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Cathode ray oscilloscopeแคโทด เรย์ ออสซิลโลสโคป [TU Subject Heading]
Cholangiopancreatography, Endoscopic retrogradeการส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Cholecystectomy, Laparoscopicการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดีทัศน์ [TU Subject Heading]
Colonoscopyการส่องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Colposcopyการใช้กล้องส่องตรวจช่องคลอด [TU Subject Heading]
Compound microscopesกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ [TU Subject Heading]
Copepodaโคพีพอดา [TU Subject Heading]
Copperทองแดง [TU Subject Heading]
Copper sulphateจุนสี [TU Subject Heading]
Copper wireลวดทองแดง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archival copyสำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
colposcopeกล้องจุลทรรศน์ อย่างหนึ่ง ที่ใช้กันในการแพทย์
cop a tude(vt) โมโห, จองหอง
copromising(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
Copy that(slang) (ทางทหาร) รับทราบ,ได้ยิน, เข้าใจ มักใช้สื่อสารทางวิทยุ
Esophagogastroduodenoscopy (EGD)เป็นขั้นตอนในระหว่างที่ใช้กล้องส่องมีความยืดหยุ่นขนาดเล็กถูกนำมาใช้ผ่านทางปาก (หรือ,ที่มีลำกล้องขนาดเล็ก,ผ่านจมูก)และขั้นสูงผ่านหอย,หลอด,กระเพาะอาหาร, และไส้
fluoroscopy(n) การตรวจดูอวัยวะภายในร่างกายโดยใช้รังสี ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็น real time แสดงบนหน้าจอ monitor digital fluoroscopy
I will go get the original together with take the copy pay in slip for the propertyThank you. I will go get the original together with take the copy pay in slip for the property tax to you tomorrow.
Pharmacopoeia[ฟามาโคเปีย] (n, pharm) หนังสือตำรายาฉบับสากล ยอมรับและใช้กันทั่วโลก บอกข้อมูลเกี่ยวกับยาและวิธีการตรวจสอบยาในหัวข้อต่างๆ หัวข้อใน pharmacopoeia เช่น Description, Purity rubric, Identification, Assay เป็นต้น Pharmacopoeia ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น USP(pharmacopoeia ของUSA), BP(pharmacopoeia ของBritish) JP(pharmacopoeia ของ Japan) ปัจจุบันประเทศไทยมี pharmacopoeia เป็นของตัวเองแล้ว โดยใช้อักษรย่อว่า TP จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name) โรคปอดชนิดหนึ่ง
spectroscopy(n) การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สเปกตรัม
telecopyสำเนาทางไกล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copThe copy agrees with the original.
copDon't be a copycat.
copDon't let the cops find a heater on you.
copA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
copHe looked at the ship through his telescope.
copI liked the book so much I ordered ten copies for friends.
copI asked her to make four copies of the letter.
copI learned about your portable copier at the Tokyo-Office '97 Expo.
copI want to buy a copy of the book, but it is out of print.
copCan you copy this for me?
copHe applied his eye to a telescope. [Old-fashioned]
copHere comes a copper!
copThis is beyond the scope of my imagination.
copHe'll cope with difficult problems.
copWe have to cope with hosts of difficulties.
copMs. Takada accused the boy of copying another student's homework.
copSeen through a telescope, the planets take on completely a new appearance.
copHe compared the copy with the original.
copThe statesman barely coped with the intricate issue.
copIs this your copy of the dictionary?
copWe were made to copy some English words.
copThey could cope with difficulties.
copThe helicopter is so useful that some day it may take the place of a car and train.
copCopy this page in your notebook.
copThis machine makes 100 copies a minute..
copShe will cope with all the work.
copI am sending a copy of my letter to you.
copIt's a fair cop.
copJane felt unable to cope with driving in heavy traffic after her accident.
copYou can't cop out on explaining a price increase of that size by blaming OPEC; that won't wash.
cop... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
copThe problem is how we cope with the present difficulties.
copWe have to be prepared to cope with violent storms.
copBrass is an alloy of copper and zinc.
copThe Japanese government can't cope with the problem.
copThe company couldn't cope with sudden changes.
copThey have demanded that all copies of the book be destroyed.
copMake a copy of this report.
copHere are a few coppers.
copGet your crude cop hand away from me!
copHe had his secretary make another copy.
copAt present we have various difficulties to cope with.
copThe girl had a telescope in her hand.
copI adjusted the telescope to my vision.
copThe doctor knew how to cope with an emergency like this.
copThis microscope magnifies objects by 100 times.
copShips and helicopters left for the spacemen's rescue.
copHer duties include making copies of letters.
copThe helicopter hovered over the building.
copIt is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกขอบเขต(n) outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai Definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ละเมิดสิทธิ์(v) violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai Definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
คัดสำเนา(v) copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai Definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
ถ่ายสำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai Definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ฮ.(n) helicopter, Syn. เฮลิคอปเตอร์
เชื้อจุลินทรีย์(n) microbe, See also: microorganism, microscopic creature, Example: ปอดอักเสบอาจเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดหรือจากการสำลักอาหาร, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนมากมีเซลล์เดียว
ทำสำเนา(v) duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai Definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
มีเพศสัมพันธ์(v) engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai Definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
สำเนา(n) copy, See also: clone, counterfeit, Ant. ต้นฉบับ, Count Unit: แผ่น, ฉบับ
บันทึกเทป(v) record, See also: copy, Syn. อัดเทป, Example: รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น, Thai Definition: ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง
รับ(v) withstand, See also: cope with, deal with, resist, Example: แม่ทัพฝ่ายตะวันออกรับข้าศึกไม่ไหว จึงขอกำลังทัพฝ่ายหลวงไปช่วยรับอีกแรง, Thai Definition: ต้านไว้, ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในการรบ)
วงจำกัด(n) scope, See also: limit, Syn. ขอบเขต, Example: รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด , Thai Definition: ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
เฮลิคอปเตอร์(n) helicopter, Example: กองทัพเตรียมระดมทุนเพื่อทำธุรกิจซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขนาดเล็ก, Count Unit: ลำ, Thai Definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ไม่มีปีก มีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งเหนือลำตัว ใบพัดหมุนรอบตัวในแนวนอน ทำหน้าที่ช่วยพยุงตัวและบังคับให้บินไปตามทิศทางที่ต้องการได้ ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนและบินขึ้นลงในแนวยืนได้, Notes: (อังกฤษ)
เพียบ(adv) numerously, See also: very many, copiously, infinitely, Syn. เยอะ, มาก, มากมาย, เต็ม, ท่วมท้น, Example: เธอเป็นสาวเนื้อหอมมีหนุ่มๆ รุมตอมเพียบ จนใครๆ พากันอิจฉา, Thai Definition: อย่างมีจำนวนมากมาย, Notes: (ปาก)
เป้า(n) Treron curviro-stra, See also: Treron phoenicoptera, Syn. เปล้า, นกเปล้า, Example: นกบางชนิดเช่น เป้า ส่วนใหญ่ตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมีย, Thai Definition: ชื่อนกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขาและนกพิราบ ลำตัวสีเขียวเห็นได้ชัด แต่ละชนิดแตกต่างกันตรงสีที่หน้าอกและไหล่ซึ่งอาจมีสีม่วงหรือน้ำตาล กินผลไม้ ชอบหากินเป็นฝูงๆ มีหลายชนิด
คู่ฉบับ(n) duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
มะเขือเทศ(n) tomato, See also: Lycopersicum esculentum Mill., Example: มะเขือเทศเป็นผักซึ่งให้วิตามินสูง, Count Unit: ต้น, ลูก, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lycopersicum esculentum Mill. ในวงศ์ Solanaceae ผลกินได้
รับมือ(v) cope with, See also: deal with, encounter, meet, oppose, withstand, Syn. จัดการ, ต้านทาน, กำราบ, Example: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น
สำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. คัดลอก, ถ่าย, Example: แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก, Thai Definition: คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
สำเนา(n) copy, See also: duplicate, Example: ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง, Thai Definition: ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
หมดทางสู้(v) can't cope with, See also: can't deal with, be overpowered by, Syn. จนตรอก, จนมุม, จนแต้ม, Example: เราจำเป็นต้องยอมแพ้ เพราะหมดทางสู้แล้วจริงๆ, Thai Definition: ไม่มีทางต่อสู้
อัด(v) record, See also: copy, duplicate, Syn. อัดเสียง, Example: ค่ายเพลงติดต่อนักดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดีไปบรรเลงอัดแผ่นเสียงออกจำหน่าย, Thai Definition: บันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียง
ข่าย(n) scope, See also: limits, Syn. ขอบข่าย, Example: เขาอยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตาย, Thai Definition: ขอบเขตที่ต้องพิจารณา
เข้าข่าย(v) be within the scope of something, Syn. อยู่ในข่าย, เข้าเกณฑ์, Example: เรื่องนี้หากเห็นว่าใครเข้าข่ายทำผิดก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้อง, Thai Definition: เข้ามาตรฐานหรือเข้าหลักที่กำหนดไว้
ค่าลิขสิทธิ์(n) copyright cost, See also: copyright charge, payment for copyright, Example: นักเขียนสละเงินค่าลิขสิทธิ์เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือคนยากจน
กล้องโทรทัศน์(n) telescope, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: หุ่นยนต์บางตัวอาจจะมีประสาทรู้สึก เช่น มีกล้องโทรทัศน์ติดเอาไว้ทำให้มองเห็นได้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำหรับดูของไกลให้เห็นใกล้
กล้องวัดระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
คัด(v) copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai Definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คัดลอก(v) copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
ความอุดม(n) fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์(n) helicopter, Syn. เฮลิคอปเตอร์, เครื่องบินปีกแมลงปอ, Example: กองบัญชาการสูงสุดของไทยเราใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของคาวาซากิของญี่ปุ่นสำรวจพื้นที่, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เครื่องบินกังหัน เป็นเครื่องบินที่มีใบพัดอยู่บนลำตัวและสามารถทำให้ขึ้นและลงได้
เครื่องถ่ายเอกสาร(n) photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว
จด(v) write, See also: write down, mark down, record, take note, copy, Syn. กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก, Example: ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
ปลอม(v) forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai Definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ปั๊ม(v) copy, See also: reproduce, reprint, Syn. หล่อ, ลอกแบบ, Example: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์(n) police, See also: police force, guardian, policeman, cop, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Ant. ผู้ร้าย, โจร, Example: ประชาชนจะอุ่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยให้ความคุ้มครองอยู่, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
พลั่ง(adv) abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai Definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
ภาพจำลอง(n) duplicate, See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation, Example: การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย, Thai Definition: ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง
ลอก(v) imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai Definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอกแบบ(v) reproduce, See also: copy, Syn. จำลองแบบ, Example: พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก
ลอกลาย(v) copy the pattern
ลอกเลียน(v) copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
ลอกเลียนแบบ(v) imitate, See also: copy, Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ, Example: ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945
ละเมาะ(n) grove, See also: thicket, coppice, Syn. ป่าละเมาะ, หมู่ไม้, ป่าเล็กๆ, Example: ฉันเห็นหมาจิ้งจอกหลายตัวโผล่ออกมาจากละเมาะหลังบ้าน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ
ลักเค้า(v) imitate furtively, See also: copy someone's example furtively, plagiarize, Thai Definition: ลอบทำเอาแบบอย่างเขา
ลิขสิทธิ์(n) copyright, Example: บริษัทอินเทลได้ขายลิขสิทธิ์การออกแบบโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าๆ ให้บริษัทอื่น, Thai Definition: สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
สงวนลิขสิทธิ์(v) reserve the copyright, Example: ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย, Thai Definition: หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์
สเปกโตรสโคป(n) spectroscope, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้ศึกษาการวิเคราะห์สเปกตรัม, Notes: (อังกฤษ)
อัดสำเนา(v) photocopy, See also: run off, Example: กระดาษที่ใช้อัดสำเนาคุณภาพเลวมาก ซึ่งคงจะเป็นไปตามทุนรอนอันจำกัดจำเขี่ยของผู้จัด, Thai Definition: พิมพ์อัดกระดาษไขที่พิมพ์ เขียน เจาะปรุ หรือทำแบบลวดลายแล้ว ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้สำเนาจำนวนมากตามต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อัด[at] (v) EN: record ; copy ; duplicate  FR: enregistrer
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [f] ; fortune [f]
ชำเรา[chamrao] (v) EN: copulate  FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ชะตา[chatā] (n) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot  FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชุก[chuk] (adj) EN: abundant ; plentiful ; ample  FR: abondant ; copieux
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดวง[dūang] (n) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope  FR: chance [f]
ดวงชะตา[dūang chatā] (n) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny  FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ดวงดี[dūangdī] (v) EN: have a good horoscope ; have good luck  FR: être chanceux
เฮลิคอปเตอร์[hēlikhøptoē] (n) EN: helicopter  FR: hélicoptère [m]
หูปลาช่อน[hūplāchøn] (n) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat
จำลอง[jamløng] (n) EN: model ; mock-up  FR: modèle [m] ; copie [f]
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
จำลองแบบ[jamløng baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire
จัดการ[jatkān] (v) EN: manage ; direct ; administer ; deal ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope  FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
โจ๊ก[jōk] (adv) EN: copiously  FR: ouvertement
จด[jot] (v) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy  FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จุล[jun] (adj) EN: minute ; microscopic ; small  FR: microscopique
จุลทรรศน์[junlathat] (n) EN: microscope  FR: microscope [m]
การจำลอง[kān jamløng] (n) EN: duplication ; copying ; simulation  FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[kān khumkhrøng likkhasit] (n, exp) EN: copyright protection
การละเมิดลิขสิทธิ์[kān lamoēt likkhasit] (n, exp) EN: infringement of copyright
การเลียนแบบ[kān līenbaēp] (n) EN: copying ; simulation ; emulation  FR: simulation [f] ; émulation [f]
การเผชิญความเครียด[kān phachoēn khwām khrīet] (n, exp) EN: stress resistance ; stress coping
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์[kān thāiphāp eksaraē] (n, exp) EN: radioscopy  FR: radioscopie [f]
ข่าย[khāi] (n) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere  FR: limite [f]
ค่าลิขสิทธิ์[khā likkhasit] (n, exp) EN: copyright fee  FR: droits d'auteur [mpl]
ขนาดเล็กมาก[khanāt lek māk] (adj) FR: minuscule ; microscopique
เข้าข่าย[khao khāi] (v, exp) EN: be within the scope of
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[khatløk] (v) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce  FR: copier ; transcrire; reproduire
คัดสำเนา[khat samnao] (v, exp) EN: copy ; transcribe ; make a copy of  FR: copier ; reproduire
ขี้กบ[khīkop] (n) EN: wood shavings ; plane shavings  FR: copeaux [mpl]
ขี้เหล็ก[khīlek] (n) EN: Cassod tree ; Siamese senna ; Thai copperpod, ; Siamese cassia
ขอบข่าย[khøpkhāi] (n) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit  FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
ขอบเขตของการศึกษา[khøpkhēt khøng kānseuksā] (n, exp) EN: scope of the study ; delimitation of the study
เครื่องฟังหัวใจ[khreūang fang hūajai] (n, exp) EN: stethoscope  FR: stéthosope [m]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[khreūang fang kān ten khøng hūajai] (n, exp) EN: stethoscope  FR: stéthosope [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[khreūang len wīdīō] (x) EN: video cassette player  FR: magnétoscope [m]
เครื่องซีร็อกซ์[khreūang Sīrǿk] (n) EN: Xerox machine  FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
เครื่องถ่ายเอกสาร[khreūang thāi ēkkasān] (n, exp) EN: copier ; copying machine  FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f] ; copieur [m]
ควบคุม[khūapkhum] (v) EN: restrict ; limit ; confine ; cope  FR: limiter ; maîtriser ; faire face à
กินจุ[kin ju] (v, exp) EN: eat a lot  FR: manger à satiété ; être repu ; manger beaucoup ; manger copieusement
กล้อง[klǿng] (n) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]  FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องจุลทรรศน์[klǿngjunlathat] (n) EN: microscope  FR: microscope [m]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอน[klǿngjunlathat baēp chai ilektrøn] (n, exp) EN: electron microscope  FR: microscope électronique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COP K AA1 P
COPS K AA1 P S
COPY K AA1 P IY0
KCOP K EY1 K AO0 P
COPP K AA1 P
COPA K OW1 P AH0
COPE K OW1 P
COPPA K OW1 P AH0
PICOP P IH1 K AA2 P
COPEN K OW1 P AH0 N
COPES K OW1 P S
COPRA K OW1 P R AH0
COPUS K OW1 P AH0 S
COPPS K AA1 P S
COPED K OW1 P T
COPAS K OW1 P AH0 Z
COPCO K AA1 P K OW0
SCOPE S K OW1 P
COPPER K AA1 P ER0
COPPLE K AA1 P AH0 L
COPIED K AA1 P IY0 D
COPIER K AA1 P IY0 ER0
SCOPIC S K AA1 P IH0 K
COPIES K AA1 P IY0 Z
COPING K OW1 P IH0 NG
COPPIN K AA1 P IH0 N
COPLAN K AA1 P L AH0 N
COPLEN K AA1 P AH0 L AH0 N
COPLEY K AA1 P L IY0
COPSEY K AA1 P S IY0
COPLIN K AA1 P L IH0 N
COPHER K AA1 F ER0
COPPEE K AA1 P IY1
COPPED K AA1 P T
COPTIC K AA1 P T IH0 K
SCOPES S K OW1 P S
COPPEL K AA1 P AH0 L
COPLEYS K AA1 P L IY0 Z
COPPING K AA1 P IH0 NG
COPEMAN K OW1 P M AH0 N
COPLAND K AA1 P L AH0 N D
COPELIN K AA1 P IH0 L IH0 N
COPIOUS K OW1 P IY0 AH0 S
COPPENS K AA1 P AH0 N Z
COPPERY K AA1 P ER0 IY0
COPILOT K OW1 P AY0 L AH0 T
COPPINS K AA1 P IH0 N Z
COPPESS K AA1 P AH0 S
COPETAS K AH0 P EY1 T AH0 S
COPOLLA K OW0 P OW1 L AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
范围[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] range; scope; limit; extent, #813 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy, #870 [Add to Longdo]
规模[guī mó, ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ, / ] scale; scope; extent, #970 [Add to Longdo]
扩大[kuò dà, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄚˋ, / ] to expand; to enlarge; to broaden one's scope, #1,068 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, / ] copper Cu, transition metal, atomic number 29, #2,027 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] diary; record; to hit; to copy; surname Lu, #2,827 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy), #3,016 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #3,362 [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically, #3,641 [Add to Longdo]
宏观[hóng guān, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] macro-; macroscopic; holistic, #4,412 [Add to Longdo]
对付[duì fu, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨ˙, / ] to handle; to deal with; to cope; to get by with, #4,911 [Add to Longdo]
应付[yìng fu, ㄧㄥˋ ㄈㄨ˙, / ] to deal with; to cope, #6,073 [Add to Longdo]
模仿[mó fǎng, ㄇㄛˊ ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy; to emulate; model, #6,550 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] to copy; to plagiarize; to search and seize; to go; to transcribe; to take a shortcut; to search and confiscate, #6,645 [Add to Longdo]
直升机[zhí shēng jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] helicopter, #6,788 [Add to Longdo]
复制[fù zhì, ㄈㄨˋ ㄓˋ, / ] to duplicate; to reproduce; to make a copy of; to copy, #6,960 [Add to Longdo]
版权[bǎn quán, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright, #7,242 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #7,460 [Add to Longdo]
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, / ] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy, #8,013 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy, #9,155 [Add to Longdo]
权限[quán xiàn, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limits to authority; scope of one's jurisdiction, #9,783 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, / ] money; paper money; variant of 抄, to copy, #11,252 [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy, #12,479 [Add to Longdo]
望远镜[wàng yuǎn jìng, ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] telescope, #12,930 [Add to Longdo]
透视[tòu shì, ㄊㄡˋ ㄕˋ, / ] to see through; perspective; to examine by fluoroscopy (i.e. X-ray), #15,059 [Add to Longdo]
奈何[nài hé, ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ, ] to do something to sb; to deal with; to cope; how?; to no avail, #15,669 [Add to Longdo]
显微镜[xiǎn wēi jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] microscope, #15,693 [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring, #16,136 [Add to Longdo]
五金[wǔ jīn, ㄨˇ ㄐㄧㄣ, ] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡, #16,925 [Add to Longdo]
眼界[yǎn jiè, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, ] ken; scope, #17,864 [Add to Longdo]
拷贝[kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] to copy, #18,364 [Add to Longdo]
粘贴[nián tiē, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste (as in 'cut, copy, and paste'), #19,459 [Add to Longdo]
复印[fù yìn, ㄈㄨˋ ㄧㄣˋ, / ] to photocopy; to duplicate a document, #19,696 [Add to Longdo]
流年[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] fleeting time; horoscope for the year, #20,733 [Add to Longdo]
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up, #20,848 [Add to Longdo]
照搬[zhào bān, ㄓㄠˋ ㄅㄢ, ] to copy; to imitate, #21,454 [Add to Longdo]
交配[jiāo pèi, ㄐㄧㄠ ㄆㄟˋ, ] mating; copulation, #21,603 [Add to Longdo]
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce, #21,904 [Add to Longdo]
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate; to make by imitating a model, #22,000 [Add to Longdo]
套用[tào yòng, ㄊㄠˋ ㄩㄥˋ, ] to copy a set pattern mechanically; to crib, #23,221 [Add to Longdo]
附和[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, ] to parrot; to crib; to copy sb's action or words; to trail sb's footsteps; copy-cat, #23,470 [Add to Longdo]
直升飞机[zhí shēng fēi jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] variant of 直升機|直升机, helicopter, #25,939 [Add to Longdo]
耦合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coupling (phys.); copula (statistics), #26,366 [Add to Longdo]
药典[yào diǎn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] pharmacopoeia, #27,179 [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] copious; abundant, #27,749 [Add to Longdo]
仿效[fǎng xiào, ㄈㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate, #29,266 [Add to Longdo]
堂而皇之[táng ér huáng zhī, ㄊㄤˊ ㄦˊ ㄏㄨㄤˊ ㄓ, ] overt; to make no secret (of one's presence); grandiose; with great scope, #31,928 [Add to Longdo]
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, ] gyroscope; spinning top, #34,041 [Add to Longdo]
不外[bù wài, ㄅㄨˋ ㄨㄞˋ, ] not beyond the scope of; nothing more than, #34,153 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
書き直す[かきなおす, kakinaosu] TH: เขียนแก้ไขใหม่  EN: to make a fair copy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m} | Abdrucke {pl}copy; print; offprint | copies; prints; offprints [Add to Longdo]
Abschreiber {m}copyist [Add to Longdo]
Abschrift {f}; Exemplar {n} | Abschrift für den privaten Gebrauch | gleichlautende Abschriftcopy | copy for private use | true copy [Add to Longdo]
Acousticophobie {f}; Phonophobie {f}; Angst vor Lärm, Geräuschen, der eigenen Stimmeacousticophobia; phonophobia [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]
Anwendungsgebiet {n}; Anwendungsbereich {m}area of application; field of application; scope of application [Add to Longdo]
Anzeigentext {m}advertising copy [Add to Longdo]
Arbeitsumfang {m} | Arbeitsumfang eines Projektesscope of work (SOW) | project scope of work [Add to Longdo]
Arzneibuch {n}pharmacopoeia [Add to Longdo]
Aufgabenheft {n}copy book [Add to Longdo]
Auflage von ...run of ... copies [Add to Longdo]
Ausdruck {m}hard copy [Add to Longdo]
Autorenexemplar {n}authors copy [Add to Longdo]
Begattung {f}copulation [Add to Longdo]
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain) [Add to Longdo]
Belegexemplar {n}specimen copy [Add to Longdo]
Bereich {m}; Zuständigkeitsbereich {m} | Bereiche {pl}; Zuständigkeitsbereiche {pl}scope | scopes [Add to Longdo]
Bildschirmausgabe {f} [comp.]soft copy [Add to Longdo]
Braunsche Röhre {f}; Oszilloskop {n} [techn.]oscilloscope [Add to Longdo]
Bürokopiergerät {n}office copier; copying machine [Add to Longdo]
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen {pl}screw; bobby [Br.]; rozzer [Br.]; bull; cop; fuzz [slang] | bobbies [Add to Longdo]
Coprozessor {m} [comp.]coprocessor [Add to Longdo]
Copyright {n} | mit einem Copyright versehenCopyright | copyrighted [Add to Longdo]
Copyright-Zeichen {n}copyright sign (©) [Add to Longdo]
Druckvorlage {f}setting copy [Add to Longdo]
Dublette {f}duplicate copy [Add to Longdo]
Durchleuchtung {f}radioscopy [Add to Longdo]
Durchschlag {m}press copy; copy [Add to Longdo]
Durchschlag {m}; Durchschrift {f}carbon copy [Add to Longdo]
Durchschrift {f}; Durchschlag {m} | Durchschläge {pl}; Durchschriften {pl}carbon copy | carbon copies; carbons [Add to Longdo]
Ebene {f}coplanarity [Add to Longdo]
Endoskop {n}borescope [Add to Longdo]
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion [Add to Longdo]
Fernkopie {f}telecopy [Add to Longdo]
Fernkopieren {n}telecopying [Add to Longdo]
Fernkopierer {m}remote copier [Add to Longdo]
Fernkopiergerät {n}telecopier [Add to Longdo]
Fernrohr {n} | Fernrohre {pl}telescope | telescopes [Add to Longdo]
Feuchtigkeitsanzeiger {m}hygroscope [Add to Longdo]
Fotokopie {f}; Photokopie {f} [alt]copy; photocopy; photostat [Add to Longdo]
Fotokopierer {m}photocopier [Add to Longdo]
Freiexempar {n}complimentary copy [Add to Longdo]
Freiraum {m}scope for development [Add to Longdo]
Fülle {f}copiousness [Add to Longdo]
Füllhorn {n}cornucopia [Add to Longdo]
Gefrierpunktmesser {m}cyroscope [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published [Add to Longdo]
Gestell-Oszilloskop {n}rack-mount oscilloscope [Add to Longdo]
Gestrüpp {n}copse [Add to Longdo]
Gratisexemplar {n} | Gratisexemplare {pl}free copy | free copies [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
おじゃる[ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
であります[dearimasu] (exp) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
でごんす[degonsu] (exp) (arch) (pol) (See でございます) to be (copula) [Add to Longdo]
です[desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) [Add to Longdo]
で御座います[でございます, degozaimasu] (exp) (uk) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
で御座ります[でござります, degozarimasu] (exp) (arch) (pol) (See で御座います) to be (copula) [Add to Longdo]
どくどく[dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
なの[nano] (aux) (fem) (col) feminine copula [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
アイコノスコープ[aikonosuko-pu] (n) iconoscope [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
イオン顕微鏡[イオンけんびきょう, ion kenbikyou] (n) ion microscope [Add to Longdo]
イサザ[isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia [Add to Longdo]
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
オートジャイロ[o-tojairo] (n) autogyro (helicopter) [Add to Longdo]
オシロ[oshiro] (n) (abbr) (See オシロスコープ) oscilloscope [Add to Longdo]
オシロスコープ[oshirosuko-pu] (n) oscilloscope [Add to Longdo]
オルソスコープ;オーソスコープ[orusosuko-pu ; o-sosuko-pu] (n) orthoscope (instrument for examining the iris) [Add to Longdo]
オロイド[oroido] (n) oroide (gold-coloured copper-zinc alloy) [Add to Longdo]
カーボンコピー[ka-bonkopi-] (n) carbon copy [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
カットアンドコピー機能[カットアンドコピーきのう, kattoandokopi-kinou] (n) {comp} cut and copy function [Add to Longdo]
カッパーマイン[kappa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
カルジオスコープ[karujiosuko-pu] (n) cardioscope [Add to Longdo]
カレイドスコープ;カレードスコープ[kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
キネスコープ[kinesuko-pu] (n) kinescope [Add to Longdo]
キネトスコープ[kinetosuko-pu] (n) kinetoscope [Add to Longdo]
キャッチコピー[kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
クロノスコープ[kuronosuko-pu] (n) chronoscope; (P) [Add to Longdo]
グエノン;ゲノン;グェノン[guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus) [Add to Longdo]
グラフィックスコプロセッサ[gurafikkusukopurosessa] (n) {comp} graphics coprocessor [Add to Longdo]
ケードロ;ケイドロ[ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game) [Add to Longdo]
ケプラー式望遠鏡[ケプラーしきぼうえんきょう, kepura-shikibouenkyou] (n) Keplerian telescope [Add to Longdo]
コーパル[ko-paru] (n) copal [Add to Longdo]
コーピング[ko-pingu] (n) coping [Add to Longdo]
コーポリマー[ko-porima-] (n) copolymer [Add to Longdo]
コッパーマイン[koppa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
コパル[koparu] (n) copal [Add to Longdo]
コピー[kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) [Add to Longdo]
コピーアンドペースト;コピーペースト[kopi-andope-suto ; kopi-pe-suto] (n) {comp} copy and paste [Add to Longdo]
コピーガード[kopi-ga-do] (n) copy guard [Add to Longdo]
コピーコントロール[kopi-kontoro-ru] (n) copy control [Add to Longdo]
コピープログラム[kopi-puroguramu] (n) {comp} copy program [Add to Longdo]
コピープロテクション[kopi-purotekushon] (n) {comp} copy protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[kopi-purotekuto] (n) {comp} copy protection [Add to Longdo]
コピーライター[kopi-raita-] (n) copywriter [Add to Longdo]
コピーライト[kopi-raito] (n) copyright; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope [Add to Longdo]
コピー[こぴー, kopi-] copy (vs) [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
スコーピング[すこーぴんぐ, suko-pingu] scoping [Add to Longdo]
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
ソフトコピー[そふとこぴー, sofutokopi-] soft copy [Add to Longdo]
ハードコピー[はーどこぴー, ha-dokopi-] hard copy [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
印字出力[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy [Add to Longdo]
数値演算コプロセッサ[すうちえんざんコプロセッサ, suuchienzan kopurosessa] math coprocessor [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]
著作権図書館[ちょさくけんとしょかん, chosakukentoshokan] copyright library [Add to Longdo]
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library [Add to Longdo]
適用範囲[てきようはんい, tekiyouhan'i] range of use, range of application(s), scope (of a document) [Add to Longdo]
銅線[どうせん, dousen] copper line, copper wire [Add to Longdo]
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication [Add to Longdo]
複写[ふくしゃ, fukusha] copy (vs) [Add to Longdo]
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]
有効域[ゆうこういき, yuukouiki] scoping unit [Add to Longdo]
有効範囲[ゆうこうはんい, yuukouhan'i] scope, valid range [Add to Longdo]
スコップ![すこっぷ !, sukoppu !] SCOP! [Add to Longdo]
スコップ[すこっぷ, sukoppu] SCOP [Add to Longdo]
コッパーマイン[こっぱーまいん, koppa-main] Coppermine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
版権[はんけん, hanken] Verlagsrecht, Copyright [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top