ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cooper

K UW1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooper-, *cooper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cooper(n) ช่างทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooper(vi) ทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooper(vt) ทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooperate(vi) ยอมทำตาม, See also: ทำตามที่สั่ง, Syn. comply
cooperate(vi) ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. combine, join, team up
cooperation(n) การทำงานร่วมกัน, See also: การร่วมมือกัน
cooperation(n) การยอมทำตาม, Syn. compliance
cooperative(adj) ซึ่งทำงานร่วมกัน, Syn. combined, concerted, united
cooperative(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกัน (ห้องชุด)
cooperative(adj) ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cooper(คู'เพอ) n. ช่างทำถังไม้,ช่างซ่อมถังไม้. vt. ทำถังไม้,ซ่อมถังไม้. vi. ทำงานเป็นช่างทำถังไม้
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist, help, plot
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert, unity
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก,เครื่องขูด,เครื่องคว้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
cooper(n) คนซ่อมถังไม้
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน
cooperation(n) ความร่วมมือ
cooperative(adj) เกี่ยวกับความร่วมมือกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cooperativeสหกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cooperativeสหกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooperationความร่วมมือ [TU Subject Heading]
Cooperationความร่วมมือ [การแพทย์]
Cooperation and socialismสหกรณ์กับสังคมนิยม [TU Subject Heading]
Cooperation Council for the Arab States of the Gulfคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ " ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดี- อาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน และกาตาร์ " [การทูต]
Cooperativeสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperativeสหกิจศึกษา [TU Subject Heading]
Cooperative advertisingโฆษณาร่วม [TU Subject Heading]
Cooperative bankธนาคารเพื่อการสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperative Behaviorการผ่อนตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,ความยอมตาม,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ,ความร่วมมือ,ความยืดหยุ่น,คอมไพลอันซ์ [การแพทย์]
Cooperative marketingสหกรณ์การตลาด [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cooperage(n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cooperAll things cooperated to make her pass the exam.
cooperBaseball is said to have been invented in Cooperstown in 1839.
cooperCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
cooperCooperate with your friends in doing the work.
cooperFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
cooperHad it not been for your cooperation, I could not have finished the work in time.
cooperHe has investigated the possibility of cooperation.
cooperHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
cooperHis lack of cooperation defeated our plan.
cooperI am impatient with those who aren't cooperative.
cooperI am studying it in cooperation with them.
cooperI appreciate your cooperation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมมือ(n) cooperator, See also: cooperant, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พร้อมใจช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สหการ(n) cooperation, Syn. การร่วมมือ, Example: การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กำหนดชื่ออำนาจหน้าที่และระเบียบการดำเนินงานไว้, Thai Definition: รูปแบบของการกระทำระหว่างกันทางสังคมซึ่งบุคคลและกลุ่มร่วมกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน
สหกรณ์(n) cooperative, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สหกรณ์เกี่ยวกับสินเชื่อ เกี่ยวกับการผลิต และเกี่ยวกับที่ดิน, Thai Definition: งานร่วมมือกัน เช่นทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อหากำไรหรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ในงานนั้นๆ ร่วมกัน, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ร่วมมือ(v) cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai Definition: พร้อมใจช่วยกัน
เข้าขา(v) get along well with, See also: cooperate with each other, join, Syn. เข้ากัน, Example: พิธีกรรายการนี้เข้าขากันดี ทำให้การดำเนินรายการราบรื่นดี, Thai Definition: เข้ากันได้ดี, ลงรอยกันได้ไม่ขัดกัน
ผสาน(v) cooperate, See also: coordinate, concert, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, ร่วม, Example: ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาข้อตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา, Thai Definition: ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน, Notes: (เขมร)
สุมหัว(v) conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai Definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์(n) Cooperatives Promotion Department, Count Unit: กรม
การร่วมแรง(n) cooperation, See also: collaboration, Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ, Example: การร่วมแรงของชาวบ้านทำให้ถนนในหมู่บ้านเสร็จเร็วกว่ากำหนด
ความร่วมมือ(n) cooperation, Syn. การช่วยกัน, ความร่วมแรงร่วมใจ, Example: ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกับกองทัพก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
เอเปค[Ēpēk] (org) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
การได้ประโยชน์ร่วมกัน[kān dāi prayōt ruam kan] (n, exp) EN: protocooperation
การให้ความร่วมมือ[kān hai khwām ruammeū] (n, exp) EN: cooperation  FR: coopération [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik] (org) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)
เข้าร่วม[khaoruam] (v, exp) EN: join ; participate ; attend ; cooperate  FR: se joindre ; s'associer ; participer
โคออเปอเรชั่น[khō-øpoērēchan] (n) EN: cooperation  FR: coopération [f]
ความร่วมมือ[khwām ruammeū] (n) EN: cooperation  FR: coopération [f]
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ[khwām ruammeū dān sētthakit] (n, exp) EN: economic cooperation  FR: coopération économique [f]
ความร่วมมือกัน[khwām ruammeū kan] (n, exp) EN: cooperation  FR: coopération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOPER K UW1 P ER0
COOPERS K UW1 P ER0 Z
COOPER'S K UW1 P ER0 Z
COOPERAGE K UW1 P ER0 AH0 JH
COOPERATE K OW0 AA1 P ER0 EY2 T
COOPERATE K W AA1 P ER0 EY2 T
COOPERMAN K UW1 P ER0 M AE2 N
COOPERATED K W AA1 P ER0 EY2 T AH0 D
COOPERIDER K UW1 P ER0 AY0 D ER0
COOPERATED K OW0 AA1 P ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooper (n) kˈuːpər (k uu1 p @ r)
coopers (n) kˈuːpəz (k uu1 p @ z)
Cooperman (n) kˈuːpɜːʳmæn (k uu1 p @@ m a n)
cooperate (v) kˈouˈɒpərɛɪt (k ou1 o1 p @ r ei t)
cooperated (v) kˈouˈɒpərɛɪtɪd (k ou1 o1 p @ r ei t i d)
cooperates (v) kˈouˈɒpərɛɪts (k ou1 o1 p @ r ei t s)
cooperator (n) kˈouˈɒpərɛɪtər (k ou1 o1 p @ r ei t @ r)
cooperating (v) kˈouˈɒpərɛɪtɪŋ (k ou1 o1 p @ r ei t i ng)
cooperation (n) kˈouˌɒpərˈɛɪʃən (k ou1 o2 p @ r ei1 sh @ n)
cooperative (n) kˈouˈɒpərətɪv (k ou1 o1 p @ r @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination, #5,936 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join, #6,597 [Add to Longdo]
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, ] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc, #8,459 [Add to Longdo]
合力[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, ] cooperate, #10,182 [Add to Longdo]
合作伙伴[hé zuō huǒ bàn, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] cooperative partner [Add to Longdo]
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, / ] cooperative transport; concentrated freight [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fassbinder {m}; Böttcher {m}; Küfer {m} | Fassbinder {pl}; Böttcher {pl}; Küfer {pl}cooper | coopers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
クーパー鷂[クーパーはいたか;クーパーハイタカ, ku-pa-haitaka ; ku-pa-haitaka] (n) (uk) Cooper's hawk (Accipiter cooperii) [Add to Longdo]
コーポラティブハウス[ko-porateibuhausu] (n) cooperative house [Add to Longdo]
コオペラティヴシステム[kooperateivushisutemu] (n) cooperative system [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
桶屋[おけや, okeya] (n) bucket maker; well maker; cooper; hooper [Add to Longdo]
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] technical cooperation [Add to Longdo]
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cooper
   n 1: United States industrialist who built the first American
      locomotive; founded Cooper Union in New York City to offer
      free courses in the arts and sciences (1791-1883) [syn:
      {Cooper}, {Peter Cooper}]
   2: United States film actor noted for his portrayals of strong
     silent heroes (1901-1961) [syn: {Cooper}, {Gary Cooper},
     {Frank Cooper}]
   3: United States novelist noted for his stories of American
     Indians and the frontier life (1789-1851) [syn: {Cooper},
     {James Fenimore Cooper}]
   4: a craftsman who makes or repairs wooden barrels or tubs [syn:
     {cooper}, {barrel maker}]
   v 1: make barrels and casks

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top