ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contouring

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contouring-, *contouring*, contour
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contouring (v) kˈɒntuəʳrɪŋ (k o1 n t u@ r i ng)
contour (v) kˈɒntuəʳr (k o1 n t u@ r)
contours (v) kˈɒntuəʳz (k o1 n t u@ z)
contoured (v) kˈɒntuəʳd (k o1 n t u@ d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contour(adj) ตามรูปร่างของพื้นดิน
contour(n) ลักษณะทั่วๆ ไป
contour(vt) วาดเส้นเค้าโครง
contour(vt) สร้างตามลักษณะธรรมชาติของพื้นดิน
contour(n) เส้นขอบ, See also: เส้นรอบนอกที่แสดงรูปร่าง, โครงร่าง, Syn. outline, shape
contour(adj) เหมาะกับรูปร่าง
contour(vt) ออกแบบให้เหมาะกับรูปร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contour(คอน'ทัวร์) n. เส้นรูปร่าง,โครงร่าง,เส้นโครงร่าง. -v. ลากเส้นรูปร่าง, Syn. outline

English-Thai: Nontri Dictionary
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recontourปรับแต่งเค้ารูป [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary contour; auxiliary contourเส้นชั้นแทรก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
approximate contourเส้นชั้นประมาณ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
auxiliary contour; supplementary contousเส้นชั้นแทรก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bathymetric contourเส้นชั้นความลึกน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contour๑. เค้ารูป๒. แต่งเค้ารูป [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
contour; contour lineเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contour๑. เส้นชั้นความสูง๒. เส้นรอบขอบ, คอนทัวร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contour drawingการวาดเส้นแสดงทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contour integralปริพันธ์ตามเส้นรอบขอบ, คอนทัวร์อินทิกรัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contour intervalช่วงเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contour line; contourเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contour mapแผนที่เส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contouriteแหล่งสะสมตามเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depression contourเส้นชั้นแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gum contour; gingival conlour; gingival contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival conlour; gingival contour; gum contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival contour; gingival conlour; gum contourเค้ารูปเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
index contourเส้นชั้นหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermediate contourเส้นชั้นรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
height of contourส่วนป่องที่สุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contours (Cartography)ความสูงต่ำ (การทำแผนที่) [TU Subject Heading]
Contour Mapแผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง, แผนที่แสดงเส้นแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Quarry Mine and Contour Mineการทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา, Example: การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Contour Cultivationการปลูกพืชตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Buttock Contouringการผ่าตัดก้นย้อย [การแพทย์]
Contourขอบเขต [การแพทย์]
Contour Typeแผนที่แบบเส้นกั้นบริเวณพื้นที่ [การแพทย์]
Contour, Doubleพยาธิสภาพเป็นขอบซ้อน [การแพทย์]
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
Feminine Contourลักษณะแสดงของเพศหญิง,รูปลักษณะของหญิงสาว [การแพทย์]
Fishtail Contourลักษณะแบบหางปลา [การแพทย์]
contour intervalcontour interval, ช่วงต่างเส้นชั้นความสูง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
contour mapcontour map, แผนที่เส้นชั้นความสูง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bathymetric contourbathymetric contour, เส้นชั้นความลึกของน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
depression contourdepression contour, เส้นชั้นระดับลุ่มต่ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
contour cultivationการเพาะปลูกตามแนวระดับ, การเพาะปลูกโดยการทำร่องไถนาขนานไปตามแนวระดับเดียวกันเป็นขั้น ๆ ขวางกับความลาดเทของพื้นที่ เพื่อลดอัตราการชะล้างพัดพาดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปทรง(n) shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน
สัณฐาน(n) shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
ทรวดทรง(n) shape, See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature, Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน, Example: เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบนอก[khøp nøk] (n, exp) FR: contour [m] ; limite extérieure [f]
เลี่ยง[līeng] (v) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive  FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงกฎหมาย[līeng kotmāi] (v, exp) EN: get around the law ; circumvent a law  FR: contourner la loi
เลียบ[līep] (v) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around  FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner
เลาะ[lǿ] (v) EN: skirt ; go along the edge (of)  FR: longer ; suivre le bord ; contourner
อ้อม[øm] (v) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double  FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
รูปทรง[rūpsong] (n) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form  FR: forme [f] ; contour [m]
สัณฐาน[santhān] (n) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature  FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
ทรวดทรง[suatsong] (n) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage  FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]
วงตา[wong tā] (n, exp) EN: eye-ring  FR: contour des yeux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTOUR K AA1 N T UH2 R
CONTOURS K AA1 N T UH2 R Z
CONTOURED K AA1 N T UH2 R D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] clearly demarcated; sharply contoured, #7,700 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freisenker {m}contour restoring tool [Add to Longdo]
Höhenlinienkarte {f}contour map [Add to Longdo]
Höhenschichtlinie {f}; Höhenlinie {f}contour line [Add to Longdo]
Kontur {f}contour [Add to Longdo]
Tiefenlinie {f} | Tiefenlinien {pl}submarine contour | submarine contours [Add to Longdo]
Umriss {m} | Umrisse {pl}contour | contours [Add to Longdo]
umrisscontoured [Add to Longdo]
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour [Add to Longdo]
Querschnittskontur {f}contour [Add to Longdo]
Konturlehre {f}contour gauge [Add to Longdo]
Laufflächenkontur {f}tread contour [Add to Longdo]
Querschnittszeichnung {f}contour [Add to Longdo]
Schulterkontur {f} (Felge)bead seat contour (rim) [Add to Longdo]
Wulstsitzwinkel {m} (Felge)bead seat contour (rim) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンター[konta-] (n) contour [Add to Longdo]
コンタープロット[konta-purotto] (n) {comp} contour plot [Add to Longdo]
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P) [Add to Longdo]
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) [Add to Longdo]
線積分[せんせきぶん, sensekibun] (n) {math} line integral; path integral; contour integral; curve integral [Add to Longdo]
大羽[おおばね, oobane] (n) contour feather; quill feather [Add to Longdo]
等高線[とうこうせん, toukousen] (n) contour (line) [Add to Longdo]
等高線グラフ[とうこうせんグラフ, toukousen gurafu] (n) {comp} contour graph [Add to Longdo]
等高線図[とうこうせんず, toukousenzu] (n) {comp} contour map [Add to Longdo]
輪郭(P);輪廓;輪かく[りんかく, rinkaku] (n) (1) contour; outline; border; silhouette; (2) summary; outline; sketch; (3) looks; features; appearance; (P) [Add to Longdo]
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] (n) outline; contour line; border line [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
等高線[とうこうせん, toukousen] contour line [Add to Longdo]
等高線グラフ[とうこうせんグラフ, toukousen gurafu] contour graph [Add to Longdo]
等高線図[とうこうせんず, toukousenzu] contour map [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions