ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contact

K AA1 N T AE2 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contact-, *contact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contact(n) การติดต่อสื่อสาร, Syn. link, liaison
contact(n) การสัมผัส, Syn. touch, touching
contact(n) ช่องทางการติดต่อ
contact(adj) ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ, See also: ติดต่อสื่อสาร, Syn. communicate, reach
contact(adj) ที่ใช้ในการติดต่อ
contact(n) ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้, See also: คนกลางที่สามารถช่วยเหลือได้, Syn. middleman
contact(vt) สัมผัส
contact(vi) สัมผัส, Syn. touch
contact lens(n) เลนส์สัมผัส, See also: คอนแทคเลนส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
contact lensn. เลนส์สายตาที่เป็นพลาสติก ใช้วางติดบนกระจกตาแทนแว่นตาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contact๑. สัมผัส๒. สบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact angle; collision angleมุมปะทะระหว่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
contact areaบริเวณสัมผัส [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact damageความเสียหายจากการกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact depositแหล่งแร่สัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contact electrode; touch type electrodeลวดเชื่อมสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
contact factor (CF)แฟกเตอร์สัมผัส (ซีเอฟ) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact infectionการติดเชื้อโดยสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ infection, direct] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contact lensเลนส์สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contact metamorphismการแปรสภาพสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contactการติดโรค,ศึกษาและติดตาม,สัมผัส [การแพทย์]
Contact Casesผู้สัมผัสโรค [การแพทย์]
Contact lensesเลนส์สัมผัส [TU Subject Heading]
Contact Lensesเลนส์สัมผัส,เลนซ์สัมผัส [การแพทย์]
Contact Metamophismการแปรสภาพสัมผัส, Example: การแปรสภาพเพราะความร้อนที่สำคัญอย่างหนึ่ง เกิดขึ้น ณ บริเวณที่หินหนืดหรือลาวาแทรกดันขึ้นมาสัมผัสกับหินท้องที่ ความร้อนและสารจากหินหนืดหรือลาวาทำให้หินท้องที่ในบริเวณนั้น แปรเปลี่ยนสภาพผิดไปจากเดิม ที่เรียกว่าหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Contact Pointบริเวณข้างฟันซึ่งชิดกับฟันซี่อื่น [การแพทย์]
Contact Poisonออกฤทธิ์โดยสัมผัส,ได้รับพิษโดยการสัมผัส [การแพทย์]
Contact Replacement Depositsแหล่งแร่จากการแปรสัมผัส, Example: หินหนืดที่แทรกดันขึ้นมานั้นประกอบด้วยก๊าซและ ของไหล ที่เป็นสารประกอบแร่เป็นจำนวนมาก เมื่อหินหนืดแข็งตัวตกผลึก ก๊าซและของเหลวร้อนจะแทรกเข้าไปแทนที่ในหินข้างเคียงซึ่งถูกแย่งที่ได้ง่าย ได้แก่ หินปูนหรือหินดินดานปนปูน เกิดเป็นแหล่งแร่ตรงรอยสัมผัส โดยมีรูปร่างลักษณะขรุขระไม่เป็นระเบียบและค่อนข้างเล็ก หินหนืดที่ให้แหล่งแร่แบบแปรสัมผัสมักจะมีปริมาณซิลิกาสูงแหล่งแร่แปรสัมผัส ที่เกิดเข้าไปอยู่ในเขตหินเดิมข้างเคียงนั้น ได้แก่ แร่เหล็ก แร่ทองแดง แร่สังกะสี [สิ่งแวดล้อม]
Contact Stabilization Processกระบวนการปรับเสถียรสัมผัส, Example: ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส น้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัด จะได้รับการเติมอากาศโดยให้รวมตัวกับตะกอนจุลินทรีย์ที่ความเข้มข้นสูง เป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยปกติมักจะไม่เกิน 60 นาที เพื่อให้จุลินทรีย์ดูดซับ สารอินทรีย์ไว้หลังจากนั้นตะกอนจุลินทรีย์จะถูกทำให้ตกตะกอนแล้วต่อไปยังถัง เติมอากาศเพื่อการแกซิไดส์บีโอดี และจุลินทรีย์ที่เติบโตใหม่ก็จะถูกส่งกลับเข้าผสมนำดิบเป็นวัฏจักรต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Contact Tankถังสัมผัส, Example: ถังที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อให้การสัมผัสของน้ำกับ สารเคมีเป็นไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างสมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I've lost contact with my men too, sir.ฉันได้สูญเสียการติดต่อกับคน ของฉันมากด้วยครับ โอ้ชงครับ? How I Won the War (1967)
I've been trying to contact all the members of Third Troop for years.ฉันได้พยายามที่จะติดต่อ สมาชิกทั้งหมดของสาม กองร้อยมานานหลายปี How I Won the War (1967)
-Did you contact Earth?ติดต่อไปรึยัง Beneath the Planet of the Apes (1970)
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
You'll have to contact the Shark Research Panel.เราต้องติดต่อกลุ่มผู้ศึกษาฉลาม Jaws (1975)
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น The Blues Brothers (1980)
Dave, that will mean breaking contact with the Leonov.เดฟที่จะหมายถึงจะหมด ติดต่อกับ ลีอนอฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
it's collect. their contacts tried to kill them. they don't know what to do.คนประสานงานพยายามฆ่าพวกเขา พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี Spies Like Us (1985)
wait for your next contact on the road to Dushanbe.รอการติดต่อครั้งต่อไป ที่ถนน Dushanbe Spies Like Us (1985)
you can always count on our people. well, this is it. where are those contacts we heard so much about?คุณวางใจคนของเราได้เสมอ แล้วไหนล่ะ คนประสานงานของเรา? Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contact3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
contactA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
contactAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
contactAs soon as we find out anything, we will contact you.
contactAt last we made contact with the police.
contactA treaty is, as it were, a contact between countries.
contactA truck came into contact with the bridge supports.
contactBecause the parents divorced, the girl had little contact with the father.
contactBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
contactContact lenses are more able to correct strong astigmatism.
contactDo you have a number where we can contact you?
contactDo you keep in contact with your high school classmates?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดต่อสอบถาม(v) ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
คอนแทคเลนส์(n) contact lens, Syn. เลนส์สัมผัส, Example: ่คอนแทคเลนส์เป็นเลนส์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงน้ำตาตลอดเวลา, Count Unit: คู่, Thai Definition: แผ่นพลาสติกหรือแก้วบางใสรูปโค้งตามรูปตา ใส่ปิดบนตาดำเพื่อแก้ไขความบกพร่องของการเห็น แทนการสวมแว่นสายตา, Notes: (อังกฤษ)
เลนส์สัมผัส(n) contact lens, Example: ปัจจุบันมีเลนส์สัมผัสชนิดที่ใส่ได้นานหลายวันโดยไม่ต้องถอดออก, Count Unit: อัน, ข้าง, คู่, Thai Definition: เลนส์เล็กๆ บางๆ ใช้ครอบตาดำเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ดีอย่างคนสายตาปกติ
ติดต่อสื่อสาร(v) communicate, See also: contact, Syn. สื่อสาร, ติดต่อ, Example: ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น, Thai Definition: พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ติดโรค(v) contact a disease, See also: contact a contagious disease, infect with a disease, communicate illness, Syn. ติดเชื้อ, Example: จากสถิติพบว่า เด็กหญิงติดโรคเอดส์มากกว่าชายถึง 3 เท่าเนื่องจากปัญหาค่านิยมโสเภณีเด็กหญิงเพิ่มมากขึ้น, Thai Definition: ได้รับเชื้อจากโรคหนึ่ง แล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ต้อง(v) touch, See also: contact, Syn. กระทบ, ถูก, Example: สีรุ้งที่เห็นนั้นมาจากแสงอาทิตย์ที่ส่องต้องเม็ดทราย, Thai Definition: กระทบโดน, สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การไปมาหาสู่(n) visit, See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting, Syn. การเยี่ยมเยียน, การพบปะ, การติดต่อ, Example: ชาวไทยอีสานและชาวลาวเป็น 2 ชนชาติที่ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาในการไปมาหาสู่กัน
การสมาคม(n) association, See also: contact, commerce, Syn. การติดต่อ, การคบ, การคบหา, การคบค้า, Example: การสมาคมกับผู้อื่นทำให้โลกทัศน์เขากว้างขึ้น, Thai Definition: การติดต่อพบปะกัน
การสัมผัส(n) touch, See also: contact, Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส, Thai Definition: การถูกต้อง, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้างจะได้มีสุขภาพดี การสัมผัสมือกัน, การคล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[jot] (v) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with  FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จุดสัมผัส[jut samphat] (n, exp) EN: point of contact  FR: point de contact [m]
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [m]
แก้วตา[kaēotā] (n) EN: lens  FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
การติดต่อ[kān tittø] (n) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection  FR: connexion [f] ; contact [m]
การติดต่อโดยตรง[kān tittø dōitrong] (n, exp) EN: direct contact
การติดต่อทางโทรศัพท์[kān tittø thāng thōrasap] (n, exp) EN: telephone contact  FR: contact téléphonique [m]
คอนแทคเลนส์[khønthaek-lēn] (n, exp) EN: contact lens  FR: verre de contact [m]
คบ[khop] (v) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with  FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบหา[khophā] (v) EN: associate with ; make friends with ; contact with  FR: faire équipe ; se serrer les coudes

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTACT K AA1 N T AE2 K T
CONTACTS K AA1 N T AE2 K T S
CONTACTS K AA1 N T AE2 K S
CONTACTED K AA1 N T AE2 K T IH0 D
CONTACTING K AA1 N T AE2 K T IH0 NG
CONTACTLESS K AA1 N T AE0 K T L EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contact (v) kˈɒntækt (k o1 n t a k t)
contacts (v) kˈɒntækts (k o1 n t a k t s)
contacted (v) kˈɒntæktɪd (k o1 n t a k t i d)
contacting (v) kˈɒntæktɪŋ (k o1 n t a k t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接触[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] contact; access; in touch with, #2,096 [Add to Longdo]
隐形眼镜[yǐn xíng yǎn jìng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] contact lens, #19,764 [Add to Longdo]
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, / ] contact man; go-between; intermediary; at second hand, #30,655 [Add to Longdo]
接触器[jiē chù qì, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] contactor, #77,458 [Add to Longdo]
切点[qiē diǎn, ㄑㄧㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] contact (math.), #79,185 [Add to Longdo]
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] contacts; dealings, #82,761 [Add to Longdo]
联络簿[lián luò bù, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] contact book [Add to Longdo]
联系方式[lián xì fāng shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] contact details; methods of contacting (used on letterhead or website) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpressvorrichtung {f}contact device [Add to Longdo]
Anschlussart {f} [electr.]contact termination [Add to Longdo]
Berührungsfläche {f}contact surface [Add to Longdo]
Federkontakt {m}; Kontaktfeder {f}contact spring; female contact [Add to Longdo]
Federschenkel {m} [techn.]contact tongue [Add to Longdo]
Klemmstelle {f} | Klemmstellen {pl}contact point | contact points [Add to Longdo]
Kontakt {m} | Kontakte {pl} | erste Kontakte | mit jdm. in Kontakt stehen | mit jdm. Kontakt aufnehmencontact | contacts | preliminary contacts | to be in contact (touch) with someone | to get in touch with someone; to contact someone [Add to Longdo]
Kontakt {m} [electr.] | Kontakte {pl} | erweiterter Kontakt | federnder Kontakt | gedrehte Kontakte | geschützte Kontakte | konzentrischer Kontakt | männlicher Kontakt | potenzialfreier Kontakt | voreilender Kontakt | Kontakte strahlen | Ausbau der Kontakte | auswechselbare, lötfreie Kontakte | direkt geschalteter Kontakt | Bund des Kontaktes | Kontakt mit Anschlusshülse | Kontakte einschieben; Kontakte einbringencontact | contacts | enlarged contact | resilient contact | machined contacts | shrouded contacts | concentric contact | pin contact | dry contact | first-to-mate last-to-break contact | to blast the contacts | removal of contacts | crimp snap-in contacts | slow action contact | connector shoulder | contact with conductor barrel | to insert contacts [Add to Longdo]
Kontaktabzug {n}contact print [Add to Longdo]
Kontaktadresse {f}contact address [Add to Longdo]
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement [Add to Longdo]
Kontaktaufnahme {f} [electr.]contact support [Add to Longdo]
Kontaktbereich {m}; Kontaktfläche {f}contact area [Add to Longdo]
Kontaktbestückung {f}contact loadings [Add to Longdo]
Kontaktbezeichnung {f}contact designation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
ぺたん[petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface [Add to Longdo]
アイコンタクト[aikontakuto] (n) eye contact [Add to Longdo]
コンタクト[kontakuto] (n,vs) (1) contact; (2) (abbr) (See コンタクトレンズ) contact lens; (P) [Add to Longdo]
コンタクトレンズ[kontakutorenzu] (n) contact lens; (P) [Add to Longdo]
コンタック[kontakku] (n) contact [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンタクト[こんたくと, kontakuto] contact [Add to Longdo]
接する[せっする, sessuru] to contact [Add to Longdo]
接触[せっしょく, sesshoku] contact (vs) [Add to Longdo]
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection) [Add to Longdo]
接点[せってん, setten] contact [Add to Longdo]
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal [Add to Longdo]
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce [Add to Longdo]
接点入力[せってんにゅうりょく, settennyuuryoku] contact input [Add to Longdo]
接点保護[せってんほご, settenhogo] contact protection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contact
   n 1: close interaction; "they kept in daily contact"; "they
      claimed that they had been in contact with extraterrestrial
      beings"
   2: the act of touching physically; "her fingers came in contact
     with the light switch" [syn: {contact}, {physical contact}]
   3: the state or condition of touching or of being in immediate
     proximity; "litmus paper turns red on contact with an acid"
   4: the physical coming together of two or more things; "contact
     with the pier scraped paint from the hull" [syn: {contact},
     {impinging}, {striking}]
   5: a person who is in a position to give you special assistance;
     "he used his business contacts to get an introduction to the
     governor" [syn: {contact}, {middleman}]
   6: a channel for communication between groups; "he provided a
     liaison with the guerrillas" [syn: {liaison}, {link},
     {contact}, {inter-group communication}]
   7: (electronics) a junction where things (as two electrical
     conductors) touch or are in physical contact; "they forget to
     solder the contacts" [syn: {contact}, {tangency}]
   8: a communicative interaction; "the pilot made contact with the
     base"; "he got in touch with his colleagues" [syn: {contact},
     {touch}]
   9: a thin curved glass or plastic lens designed to fit over the
     cornea in order to correct vision or to deliver medication
     [syn: {contact}, {contact lens}]
   v 1: be in or establish communication with; "Our advertisements
      reach millions"; "He never contacted his children after he
      emigrated to Australia" [syn: {reach}, {get through}, {get
      hold of}, {contact}]
   2: be in direct physical contact with; make contact; "The two
     buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not
     contact the metal cover"; "The surfaces contact at this
     point" [syn: {touch}, {adjoin}, {meet}, {contact}]

Are you satisfied with the result?Discussions