ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

considerate

K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considerate-, *considerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
considerate(adj) ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น, Syn. thoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful, Ant. inconsiderate
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent

English-Thai: Nontri Dictionary
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerateDoris is considerate of everybody's feelings.
considerateHe is a considerate father.
considerateHis nephew was brought up to be modest and considerate.
considerateHow considerate of you.
considerateIt was really considerate of you to lend me $500 when I was in difficulties.
considerateIt was very considerate of Mr Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.
considerateMy friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.
considerateOne should be considerate about things and considerate of people.
considerateShe is bright, friendly, kind, and considerate. In brief, she is a good person.
considerateShe is considerate of others.
considerateWe should be considerate to the old.
considerateYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่(v) think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai Definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
ความเกรงใจ(n) considerateness, See also: thougthfulness, Syn. ความเกรงอกเกรงใจ, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: เขาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้วยความเกรงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité
มีกะใจ[mī ka jai] (x) EN: willing ; considerate ; generous  FR: prévenant ; attentionné ; généreux ; bienveillant
พลั้งเผลอ[phlanhphloē] (v) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless
ถนอมน้ำใจ[thanøm nāmjai] (v, exp) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate
ทะนุบำรุง[thanubamrung] (v) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of  FR: pourvoir ; subvenir
ไว้หน้า[wainā] (v) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.  FR: respecter l'amour-propre
ยั้งคิด[yangkhit] (v) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERATE K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considerate (j) kˈənsˈɪdərət (k @1 n s i1 d @ r @ t)
considerately (a) kˈənsˈɪdərətliː (k @1 n s i1 d @ r @ t l ii)
considerateness (n) kˈənsˈɪdərətnəs (k @1 n s i1 d @ r @ t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, / ] considerate (of other people's needs), #9,804 [Add to Longdo]
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] considerate; thoughtful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
デリカシー[derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules) [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
思いやる(P);思い遣る[おもいやる, omoiyaru] (v5r) (See 思いやり) to be considerate; to sympathize with; to sympathise with; (P) [Add to Longdo]
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel [Add to Longdo]
心有る[こころある, kokoroaru] (adj-pn) thoughtful; considerate; sensible [Add to Longdo]
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 considerate
   adj 1: showing concern for the rights and feelings of others;
       "friends considerate enough to leave us alone" [ant:
       {inconsiderate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top