ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consecrated

K AA1 N S AH0 K R EY2 T AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consecrated-, *consecrated*, consecrat, consecrate
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consecratedShe consecrated her life to the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา(n) consecrated water, Example: วันนี้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของคณะรัฐมนตรี, Thai Definition: น้ำที่ดื่มในเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (โบราณ)
น้ำสังข์(n) blessed water, See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony, Syn. น้ำพระพุทธมนต์, Example: คู่บ่าวสาวรับน้ำสังข์จากพ่อแม่ด้วยความปลื้มปิติ, Thai Definition: น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในงานพิธีมงคล เช่น งานแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[nāmphraphiphatsattayā] (n, exp) EN: consecrated water

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSECRATED K AA1 N S AH0 K R EY2 T AH0 D
CONSECRATED K AA1 N S AH0 K R EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecrated (v) kˈɒnsɪkrɛɪtɪd (k o1 n s i k r ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
聖域[せいいき, seiiki] (n,adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P) [Add to Longdo]
注連(iK);標;七五三(iK)[しめ, shime] (n) (1) (See 注連縄) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil; (2) (arch) cordoned off [Add to Longdo]
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium [Add to Longdo]
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress [Add to Longdo]
饌米[せんまい, senmai] (n) offering of consecrated rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consecrated
   adj 1: solemnly dedicated to or set apart for a high purpose; "a
       life consecrated to science"; "the consecrated chapel";
       "a chapel dedicated to the dead of World War II" [syn:
       {consecrated}, {consecrate}, {dedicated}] [ant:
       {desecrated}]
   2: made or declared or believed to be holy; devoted to a deity
     or some religious ceremony or use; "a consecrated church";
     "the sacred mosque"; "sacred elephants"; "sacred bread and
     wine"; "sanctified wine" [syn: {consecrated}, {sacred},
     {sanctified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top