ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consecrate

K AA1 N S AH0 K R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consecrate-, *consecrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consecrate(vt) อุทิศตนให้กับ, Syn. give, dedicate, commit
consecrate to(phrv) อุทิศตัวให้กับพระเจ้า, Syn. dedicate to
consecrate to(phrv) อุทิศชีวิตให้, See also: เสียสละเพื่อ, Syn. dedicate to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consecrate(คอน'ซิเครท) vt.,n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,อุทิศให้,อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless, hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sergeant verified death but Jones the J.P. would have to consecrate the ground before the Reverend Jones could have his dyin' wish.จ่าโธมัสมาตรวจศพเอง แต่โจนส์ สัปเหร่อ จะต้องขุดหลุมฝังศพ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, uh, it turns out, all the great monarchs have always had holy men by their sides to consecrate wars...ก็.. กลายเป็นว่า มหากษัตริย์ทุกองค์ต้องมี The End of the World as We Knew It (2011)
Theon of the House Greyjoy, you would this day consecrate your faith to the drowned God?ธีออน แห่งตระกูลเกรย์จอย เจ้าจะอุทิศตนให้แก่ เทพแห่งน้ำใช่หรือไม่ What Is Dead May Never Die (2012)
We're gonna consecrate the ground, and you're gonna get to fessing up.เราจะปลุกเสกที่พื้นดิน และเธอก็จะสารภาพเอง Clip Show (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consecrateShe consecrated her life to the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกเสก(v) recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai Definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา(n) consecrated water, Example: วันนี้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของคณะรัฐมนตรี, Thai Definition: น้ำที่ดื่มในเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (โบราณ)
น้ำสังข์(n) blessed water, See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony, Syn. น้ำพระพุทธมนต์, Example: คู่บ่าวสาวรับน้ำสังข์จากพ่อแม่ด้วยความปลื้มปิติ, Thai Definition: น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในงานพิธีมงคล เช่น งานแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[nāmphraphiphatsattayā] (n, exp) EN: consecrated water

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSECRATE K AA1 N S AH0 K R EY2 T
CONSECRATED K AA1 N S AH0 K R EY2 T AH0 D
CONSECRATED K AA1 N S AH0 K R EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecrate (v) kˈɒnsɪkrɛɪt (k o1 n s i k r ei t)
consecrated (v) kˈɒnsɪkrɛɪtɪd (k o1 n s i k r ei t i d)
consecrates (v) kˈɒnsɪkrɛɪts (k o1 n s i k r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
聖域[せいいき, seiiki] (n,adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P) [Add to Longdo]
注連(iK);標;七五三(iK)[しめ, shime] (n) (1) (See 注連縄) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil; (2) (arch) cordoned off [Add to Longdo]
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate [Add to Longdo]
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P) [Add to Longdo]
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium [Add to Longdo]
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress [Add to Longdo]
饌米[せんまい, senmai] (n) offering of consecrated rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consecrate
   adj 1: solemnly dedicated to or set apart for a high purpose; "a
       life consecrated to science"; "the consecrated chapel";
       "a chapel dedicated to the dead of World War II" [syn:
       {consecrated}, {consecrate}, {dedicated}] [ant:
       {desecrated}]
   v 1: appoint to a clerical posts; "he was ordained in the
      Church" [syn: {ordain}, {consecrate}, {ordinate}, {order}]
   2: give entirely to a specific person, activity, or cause; "She
     committed herself to the work of God"; "give one's talents to
     a good cause"; "consecrate your life to the church" [syn:
     {give}, {dedicate}, {consecrate}, {commit}, {devote}]
   3: dedicate to a deity by a vow [syn: {vow}, {consecrate}]
   4: render holy by means of religious rites [syn: {consecrate},
     {bless}, {hallow}, {sanctify}] [ant: {deconsecrate},
     {desecrate}, {unhallow}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top