ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conductor

K AH0 N D AH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conductor-, *conductor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conductor(n) ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
conductor(n) ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. orchestra leader, director

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)

English-Thai: Nontri Dictionary
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conductorตัวนำ, สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conductorsตัวนำ [การแพทย์]
Conductors (Music)วาทยากร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Conductor Rail System(jargon) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Stan Shunpike, and I will be your conductor for this evening. "ฉันชื่อแสตน ชันไพก์ม และ ฉันเป็นกระเป๋ารถเมล์ในค่ำนี้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What about that conductor friend of yours?แล้วเพื่อนกรรมกร ของคุณล่ะ Eight Below (2006)
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน Beethoven Virus (2008)
And wanted to change the conductors half-way by getting an ordinary trumpeter to conduct.และต้องการจะเปลี่ยนคอนดัตเตอร์กลางคัน แล้วจะเอาคนที่เล่นทรัมเปตมาเป็นคอนดัตเตอร์ Beethoven Virus (2008)
Were you just on the line with Conductor Jung Myung Hwan?ท่านเพิ่งคุยโทรศัพท์กับ จุงมยองฮวาน? Beethoven Virus (2008)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
There's a conductor room as well, this is really not bad.นี่เหรอห้องของวาทยากร, จริงๆ ก็ไม่เลวร้ายนี่ Beethoven Virus (2008)
Don't go, he is not the conductor right now.อย่าเลย, ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นวาทยากรแล้วนะ Beethoven Virus (2008)
The conductor and his music director are one.วาทยากรกับหัวหน้าวงต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน Beethoven Virus (2008)
He stepped up and tried to be the conductor but now he makes an a stupid excuse about the concert date?เขาพยายามไต่เต้าขึ้นมาเป็นวาทยากรแต่นี่ เขาจะมาโทษว่าเป็นเพราะเรื่องวันเล่นคอนเสิร์ตงี่เง่าแค่นี้เหรอ Beethoven Virus (2008)
He's been named conductor of Paris' famed Deschamps Orchestra!สุดยอดเลย ได้เป็นวาทยากรของวงเดอชองส์ ออร์เคสตร้าด้วย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Conductor Geremek has canceled our concert and returned to Poland!คอนดักเตอร์เจเรเม็กยกเลิกคอนเสิร์ตเรา แล้วกลับโปแลนด์ไปแล้ว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conductorA conductor directs an orchestra.
conductorGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
conductorHe has good credentials as a conductor.
conductorHe stands alone as a conductor of ballet music.
conductorJudging from his appearance, he must be the conductor.
conductor"Orange Cards" are available from the conductor.
conductorSay, Conductor!
conductorThe band played marvellously under the baton of a new conductor.
conductorThe bus conductor told her to get off because she could not pay the fare.
conductorThe conductor appeared on the stage.
conductorThe conductor of this orchestra is a fine musician.
conductorThe famous conductor lives in New York.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อำนวยเพลง(n) conductor, Syn. ผู้ควบคุมเพลง, วาทยกร
สื่อความร้อน(n) conductor of heat, Example: โลหะเป็นสื่อความร้อนชนิดหนึ่ง
สื่อไฟฟ้า(n) conductor of electricity, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยสิ่งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น เชือก
วาทยกร(n) conductor, Example: ลีลาการควบคุมเพลงของวาทยกรท่านนี้ถูกใจผมมาก, Thai Definition: ผู้อำนวยการให้จังหวะการบรรเลงเพลง
ตัวสื่อ(n) conductor, Syn. ตัวนำ, Example: ทองแดงเป็นตัวสื่อไฟฟ้า, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สารที่กระแสความร้อน ไฟฟ้า หรือเสียง สามารถผ่านได้โดยง่าย
ตัวนำ(n) conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย, Notes: ฟิสิกส์
ตัวสื่อ(n) conductor, Syn. ตัวนำ, สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวสื่อของไฟฟ้า, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สารที่กระแสความร้อน ไฟฟ้า หรือเสียง สามารถผ่านได้โดยง่าย
ตัวนำ(n) conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai Definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
ตัวนำ(n) conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai Definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
กระเป๋ารถ(n) conductor, See also: fare collector, ticket boy, ticket girl, ticket taker, conductress, Syn. กระเป๋า, กระเป๋ารถเมล์, Example: กระเป๋ารถบางคนมีกิริยาก้าวร้าวและหยาบคาย, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานประจำรถโดยสารประจำทาง มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋ารถ[krapao rot] (n, exp) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress  FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[krapao rotmē] (n, exp) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress  FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
พนักงานตรวจตั๋ว[phanakngān trūat tūa] (n) EN: conductor  FR: contröleur [m] ; chef de train ; receveur [m]
ผู้อำนวยเพลง[phū-amnūayphlēng] (n) EN: conductor
ผู้ควบคุมเพลง[phū khūapkhum phlēng] (n, exp) EN: conductor
สายล่อฟ้า[sāiløfā] (n) EN: lightning rod ; lightning conductor  FR: paratonnerre [m]
สารกึ่งตัวนำ[sān keung tūanam] (n) EN: semiconductor  FR: semi-conducteur [m]
สารตัวนำยิ่งยวด[sān tūanam ying-yūat] (n, exp) EN: superconductor  FR: supraconducteur [m]
สื่อไฟฟ้า[seū faifā] (n, exp) EN: conductor of electricity  FR: conducteur électrique [m]
สื่อความร้อน[seū khwām røn] (n, exp) EN: conductor of heat  FR: conducteur de chaleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDUCTOR K AH0 N D AH1 K T ER0
CONDUCTORS K AH0 N D AH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conductor (n) kˈəndˈʌktər (k @1 n d uh1 k t @ r)
conductors (n) kˈəndˈʌktəz (k @1 n d uh1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指挥者[zhǐ huī zhě, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄜˇ, / ] conductor; director, #59,728 [Add to Longdo]
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, / ] conductor of electricity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusshülse {f}conductor barrel [Add to Longdo]
Fahrleitung {f}; Fahrleitungsscheine {f}conductor rail [Add to Longdo]
Leiter {m}; Stromleiter {m} [electr.] | mehrdrahtiger Leiterconductor | stranded conductor [Add to Longdo]
Leiterbahn {f} [electr.] | Leiterbahnen {pl}conductor path; conducting path | conducting paths [Add to Longdo]
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors [Add to Longdo]
Leiterwiderstand {m} [electr.]conductor resistance [Add to Longdo]
Schaffner {m} (Bus; Zug); Zugbegleiter {m}conductor [Am.]; inspector [Add to Longdo]
Schleifleitung {f}conductor line; bus bar [Add to Longdo]
Stromband {n}conductor line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
オリフラ[orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
クリーンルーム[kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom [Add to Longdo]
コンダクター[kondakuta-] (n) conductor; (P) [Add to Longdo]
シーモス[shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS [Add to Longdo]
スパッタリング[supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conductor
   n 1: the person who leads a musical group [syn: {conductor},
      {music director}, {director}]
   2: a substance that readily conducts e.g. electricity and heat
     [ant: {dielectric}, {insulator}, {nonconductor}]
   3: the person who collects fares on a public conveyance
   4: a device designed to transmit electricity, heat, etc.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top