ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concurrent

K AH0 N K ER1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concurrent-, *concurrent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concurrent(adj) ที่กระทำร่วมกัน, Syn. cooperating, mutual
concurrent(adj) ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneous, coexisting
concurrent(adj) ที่ไปยังจุดเดียวกัน
concurrent(adj) ที่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreeing, harmonious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent, compatible
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concurrentจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent causeเหตุพ้องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent insuranceการประกันภัยพ้อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent interestsผลประโยชน์ตรงกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจซ้ำกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent leaseสัญญาเช่าใหม่ (ต่อเนื่องสัญญาเช่าเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent linesเส้นจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent majorityเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นพ้อง [ดู concurrent voice ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concurrent planesระนาบจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concurrentพร้อมๆกัน [การแพทย์]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมร่วมขนาน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคนกัน(adv) simultaneously, See also: concurrently, Syn. ปน, ผสม, Example: เขานึกถึงความหลังที่มีทั้งสุข ทุกข์ ดีใจ และเสียใจระคนกันไป, Thai Definition: ปน หรือผสมให้เข้ากัน คละกัน เป็นกลุ่ม เป็นพวก
ควบกัน(adv) concurrently, See also: together, at the same time, Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน, Example: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ, Thai Definition: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อม[phrøm] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile  FR: en même temps
ผู้แข่งขัน[phū khaengkhan] (n) EN: contestant ; player ; competitor  FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[phū ruam khaengkhan] (n, exp) EN: competitor ; contestant ; challenger  FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ระคนกัน[rakhon kan] (adv) EN: simultaneously ; concurrently
ต้องกัน[tǿng kan] (v) EN: agree ; be concurrent

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCURRENT K AH0 N K ER1 AH0 N T
CONCURRENTLY K AH0 N K ER1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concurrent (j) kˈənkˈʌrənt (k @1 n k uh1 r @ n t)
concurrently (a) kˈənkˈʌrəntliː (k @1 n k uh1 r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrfachzugriff {m}concurrent access [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンカレント[konkarento] (n) concurrent [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[konkarentoakusesu] (n) {comp} concurrent access [Add to Longdo]
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently [Add to Longdo]
掛け持つ[かけもつ, kakemotsu] (v5t) (See 掛持ち,兼任・2) to hold two or more positions concurrently [Add to Longdo]
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects [Add to Longdo]
兼職[けんしょく, kenshoku] (n,vs) pluralism; plurality; concurrent post [Add to Longdo]
兼摂[けんせつ, kensetsu] (n,vs) concurrent post [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼務[けんむ, kenmu] (n,vs) holding two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] concurrent [Add to Longdo]
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concurrent
   adj 1: occurring or operating at the same time; "a series of
       coincident events" [syn: {coincident}, {coincidental},
       {coinciding}, {concurrent}, {co-occurrent},
       {cooccurring}, {simultaneous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top