ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concrete

K AH0 N K R IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concrete-, *concrete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concrete(n) คอนกรีต, Syn. cement
concrete(vt) ทำจากคอนกรีต, Syn. cement, monolithic
concrete(adj) ที่กลายเป็นของแข็ง, Syn. coalesced
concrete(adj) ที่เป็นรูปธรรม, See also: ที่ทำให้เป็นจริงได้, Syn. particular, actual
concrete(n) รูปธรรม, See also: ที่สัมผัสจับต้องได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
concrete nounn. นามที่เป็นรูปธรรม
concrete numberตัวเลขที่เกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของเฉพาะอย่าง
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง
concrete(vt) ทำให้แข็ง,วางคอนกรีต,สร้างด้วยคอนกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concreteรูปธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concreteรูปธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concrete artศิลปะรูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete exampleตัวอย่างรูปธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concrete paintingจิตรกรรมแนวทรงสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete poetryกวีนิพนธ์รูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete thinkingความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concrete universalสิ่งสากลรูปธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete verseบทร้อยกรองรูปธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concreteคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concreteคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concreteคอนกรีต, Example: วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสมละเอียด เช่น ทราย มวลผสมหยาบ เช่น หิน หรือกรวด และน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Concreteรูปธรรม [การแพทย์]
Concrete artศิลปะแนวทรงสถิต [TU Subject Heading]
Concrete beamคานคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete beamsคานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete blocksคอนกรีตบล็อก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete blocksคอนกรีตบล๊อก [TU Subject Heading]
Concrete constructionงานคอนกรีต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concreteA committee should apply the focus to the more concrete problem.
concreteA concrete plan evolved after much discussion.
concreteA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.
concreteConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
concreteFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
concreteGoodness is abstract, a kind act is concrete.
concreteHe broke up the concrete block with a hammer.
concreteHis notion was neither concrete nor abstract.
concreteIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
concreteIt is said that he also invented concrete.
concreteOur plans are not yet concrete.
concretePlease write in a way that concretely conveys the question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปธรรม(adj) concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
รูปธรรม(n) concrete object, See also: material object, natural form, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
คอนกรีต(n) concrete, Example: ลานซีเมนต์กว้างข้างบันไดมีป้อมยามรักษาการณ์สร้างเป็นคอนกรีตสวยงาม, Thai Definition: วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยซีเมนต์ ทราย หิน และน้ำ ผสมเคล้าเข้าด้วยกัน เมื่อแห้งแข็งตัวแล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งมาก, Notes: (อังกฤษ)
พื้นคอนกรีต(n) concrete floor, Example: เหล็กเสริมที่ใช้นี้จะช่วยห้องกันมิให้พื้นคอนกรีตแตกร้าว, Thai Definition: พื้นที่มีคอนกรีตเป็นวัสดุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อนคอนกรีต[kheūoen khønkrīt] (n, exp) EN: concrete dam
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak] (n, exp) EN: gravity dam ; concrete gravity dam
คอนกรีต[khønkrīt] (n) EN: concrete  FR: béton [m]
คอนกรีตอัดแรง[khønkrīt at raēng] (n, exp) EN: reinforced concrete
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป[khønkrīt phasom samretrūp] (n, exp) EN: ready-mixed concrete
คอนกรีตเสริมเหล็ก[khønkrīt soēm lek] (n, exp) EN: ferro-concrete ; reinforced concrete
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม[lakthān thī pen rūp tham] (n, exp) EN: concrete evidence
ลาด[lāt] (v) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover  FR: paver ; revêtir ; recouvrir
ป่าคอนกรีต[pā khønkrīt] (n, exp) EN: concrete jungle
เป็นรูปธรรม[pen rūp tham] (adj) EN: concrete evidence

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCRETE K AH0 N K R IY1 T
CONCRETE K AA1 N K R IY0 T
CONCRETELY K AA1 N K R IY2 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concrete (v) kˈɒŋkriːt (k o1 ng k r ii t)
concreted (v) kˈɒŋkriːtɪd (k o1 ng k r ii t i d)
concretes (v) kˈɒŋkriːts (k o1 ng k r ii t s)
concretely (a) kˈənkrˈiːtliː (k @1 n k r ii1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific, #770 [Add to Longdo]
混凝土[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete, #7,416 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] concrete (混凝土), #29,841 [Add to Longdo]
三合土[sān hé tǔ, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄊㄨˇ, ] concrete; cement; mortar, #113,581 [Add to Longdo]
具体问题[jù tǐ wèn tí, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] concrete issue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beton {m} | bewehrter Beton | unbewehrter Betonconcrete | statically reinforced concrete | unreinforced concrete [Add to Longdo]
Betonbrecher {m}concrete breaker [Add to Longdo]
Betondachstein {n}concrete roofing tile [Add to Longdo]
Betondecke {f}concrete pavement [Add to Longdo]
Betondeckung {f}concrete cover [Add to Longdo]
Betondübel {m}concrete dowel [Add to Longdo]
Betonfahrbahn {f}concrete carriage-way [Add to Longdo]
Betonfertigteil {n}concrete component [Add to Longdo]
Betonfestigkeit {f}concrete strength [Add to Longdo]
Betonfläche {f}concrete area [Add to Longdo]
Betonform {f}concrete molding [Add to Longdo]
Betongüte {f}concrete quality [Add to Longdo]
Betonmauerdeckung {f}concrete capping [Add to Longdo]
Betonmischer {m}; Betonmischmaschine {f}concrete mixer; cement mixer [Add to Longdo]
Betonmischung {f} | Betonmischung mit niedrigem w/z-Wertconcrete mix | low-w/c mix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
アスコン[asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルトコンクリート[asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete [Add to Longdo]
コンクリ[konkuri] (n) (abbr) (See コンクリート) concrete [Add to Longdo]
コンクリートジャングル[konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle [Add to Longdo]
コンクリートバイブレーター[konkuri-tobaibure-ta-] (n) concrete vibrator [Add to Longdo]
コンクリートパイル[konkuri-topairu] (n) concrete pile [Add to Longdo]
コンクリートブロック[konkuri-toburokku] (n) concrete block [Add to Longdo]
コンクリートプレーサー[konkuri-topure-sa-] (n) concrete placer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax [Add to Longdo]
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concrete
   adj 1: capable of being perceived by the senses; not abstract or
       imaginary; "concrete objects such as trees" [ant:
       {abstract}]
   2: formed by the coalescence of particles
   n 1: a strong hard building material composed of sand and gravel
      and cement and water
   v 1: cover with cement; "concrete the walls"
   2: form into a solid mass; coalesce

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top