ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concerting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concerting-, *concerting*, concert
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concerting (v) kˈənsˈɜːʳtɪŋ (k @1 n s @@1 t i ng)
concert (n) kˈɒnsət (k o1 n s @ t)
concert (v) kˈənsˈɜːʳt (k @1 n s @@1 t)
concerto (n) kˈəntʃˈɛəʳtou (k @1 n ch e@1 t ou)
concerts (n) kˈɒnsəts (k o1 n s @ t s)
concerts (v) kˈənsˈɜːʳts (k @1 n s @@1 t s)
concerted (v) kˈənsˈɜːʳtɪd (k @1 n s @@1 t i d)
concertos (n) kˈəntʃˈɛəʳtouz (k @1 n ch e@1 t ou z)
concertina (n) kˌɒnsətˈiːnə (k o2 n s @ t ii1 n @)
disconcert (v) dˌɪskənsˈɜːʳt (d i2 s k @ n s @@1 t)
concertinas (n) kˌɒnsətˈiːnəz (k o2 n s @ t ii1 n @ z)
disconcerts (v) dˌɪskənsˈɜːʳts (d i2 s k @ n s @@1 t s)
concert-hall (n) kˈɒnsət-hɔːl (k o1 n s @ t - h oo l)
disconcerted (v) dˌɪskənsˈɜːʳtɪd (d i2 s k @ n s @@1 t i d)
preconcerted (j) prˌiːkənsˈɜːʳtɪd (p r ii2 k @ n s @@1 t i d)
concert-halls (n) kˈɒnsət-hɔːlz (k o1 n s @ t - h oo l z)
disconcerting (v) dˌɪskənsˈɜːʳtɪŋ (d i2 s k @ n s @@1 t i ng)
disconcertingly (a) dˌɪskənsˈɜːʳtɪŋliː (d i2 s k @ n s @@1 t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc. [Add to Longdo]
ガラコンサート[garakonsa-to] (n) gala concert [Add to Longdo]
クリコン[kurikon] (n) (abbr) Christmas concert [Add to Longdo]
ゲリラライブ[geriraraibu] (n) surprise concert (wasei [Add to Longdo]
コンサート[konsa-to] (n) concert; (P) [Add to Longdo]
コンサートピッチ[konsa-topicchi] (n) concert pitch [Add to Longdo]
コンサートホール[konsa-toho-ru] (n) concert hall [Add to Longdo]
コンサートマスター[konsa-tomasuta-] (n) concert master [Add to Longdo]
コンサルタント[konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) [Add to Longdo]
コンチェルティナ[konchieruteina] (n) concertina; (P) [Add to Longdo]
コンチェルト[konchieruto] (n) concerto (ita [Add to Longdo]
コンチェルトグロッソ[konchierutogurosso] (n) concerto grosso [Add to Longdo]
コンマス[konmasu] (n) (abbr) (See コンサートマスター) concert master [Add to Longdo]
ジョイントコンサート[jointokonsa-to] (n) joint concert [Add to Longdo]
ライブ(P);ライヴ[raibu (P); raivu] (n,adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P) [Add to Longdo]
ランコン[rankon] (n) (abbr) lunchtime concert [Add to Longdo]
レコードコンサート[reko-dokonsa-to] (n) record concert [Add to Longdo]
異口同音(P);異句同音(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
演奏会[えんそうかい, ensoukai] (n) concert [Add to Longdo]
演奏旅行[えんそうりょこう, ensouryokou] (n) concert (playing) tour [Add to Longdo]
演目[えんもく, enmoku] (n) (abbr) (See 演奏曲目) program (musical, concert, theatrical, etc.); programme; (P) [Add to Longdo]
音楽会[おんがくかい;おんがっかい, ongakukai ; ongakkai] (n) concert; recital [Add to Longdo]
音楽堂[おんがくどう, ongakudou] (n) concert hall [Add to Longdo]
開演[かいえん, kaien] (n,vs) curtain raising; starting (e.g. play, concert); (P) [Add to Longdo]
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P) [Add to Longdo]
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
協奏曲[きょうそうきょく, kyousoukyoku] (n) concerto; (P) [Add to Longdo]
協同動作[きょうどうどうさ, kyoudoudousa] (n) concerted action [Add to Longdo]
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P) [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P) [Add to Longdo]
呼応して[こおうして, kooushite] (exp) in response; in concert [Add to Longdo]
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
合奏[がっそう, gassou] (n,vs) concert; ensemble; (P) [Add to Longdo]
合奏調[がっそうちょう, gassouchou] (n) concert pitch [Add to Longdo]
室内協奏曲[しつないきょうそうきょく, shitsunaikyousoukyoku] (n) chamber concerto [Add to Longdo]
偲ぶ音楽[しのぶおんがく, shinobuongaku] (n) memorial concert; memorial music (performance) [Add to Longdo]
承香殿[しょうきょうでん;そきょうでん, shoukyouden ; sokyouden] (n) (See 七殿,十七殿) banquet and concert pavilion (of the inner Heian Palace) [Add to Longdo]
水晶の夜[すいしょうのよる, suishounoyoru] (n) Kristallnacht (night of concerted violence against Jews in Germany and Austria from November 9-10, 1938) [Add to Longdo]
打ち上げパーティー[うちあげパーティー, uchiage pa-tei-] (n) (See 打ち上げ会) party to celebrate the successful completion of a project (job, concert, play, etc.); celebration party [Add to Longdo]
満員御礼[まんいんおんれい, man'in'onrei] (n) banners of thanks for the full house (in sumo tournaments, soccer matches, concerts, etc.) [Add to Longdo]
戮力協心[りくりょくきょうしん, rikuryokukyoushin] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concert(n) การเห็นพ้องร่วมกัน, Syn. agreement, harmony
concert(n) คอนเสิร์ต, See also: การแสดงดนตรี, Syn. performance
concert(vi) ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน
concert(vt) ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน, Syn. plan together, devise
concerted(adj) ที่กระทำร่วมกัน, Syn. combined, mutual
concertize(vi) แสดงคอนเสิร์ต
disconcert(vt) ทำให้อึกอัก, See also: ทำให้กระอักกระอ่วนใจ, Syn. discomfit, discompose
disconcerted(adj) ซึ่งกระอักกระอ่วนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity, harm
concerted(คันเซิร์ทฺ'ทิด) adj. ซึ่งกระทำหรือกำหนดร่วมกัน,ซึ่งกระทำพร้อมกัน., See also: concertedly adv., Syn. cooperative
concertina(คอนเซอที'นะ) n. หีบเพลงขนาดเล็ก เป็นรูป6เหลี่ยมชักเข้าออกได้
concertino(คอนซะที'โน) n. concerto อย่างย่อม
concertmaster(คอน'เซิร์ทมาสเทอะ) n. นักไวโอลินนำในsymphony orchestra
concerto(คันเซิร์ท'โท) n. เพลงเล่นประสานเสียง
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse, upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
pop concertการแสดงดนตรีที่นิยมกันโดยวงดนตรีใหญ่ที่มีเครื่องเล่นพร้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concert(vi, vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
preconcert(vt) เตรียมล่วงหน้า,จัดไว้ล่วงหน้า,กำหนดไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Concertosดนตรีคอนเซอโตส์ [TU Subject Heading]
Concertos (Piano)ดนตรีคอนเซอโตส์ (เปียโน) [TU Subject Heading]
Concertos (Violin)ดนตรีคอนเซอโตส์ (ไวโอลิน) [TU Subject Heading]
Concertsคอนเสิร์ต [TU Subject Heading]
concert of nationsความปรองดองระหว่างชาติ หลักการและแนวคิดเรื่องความปรองดองระหว่างชาติเกิดขึ้นในยุโรป ระหว่าง พ.ศ. 2357-2358 ซึ่งเรียกว่า Concert of Europe หรือบางครั้งเรียกว่า Concert of Allies โดยการรวมตัวของกลุ่มรัฐพันธมิตรที่ต่อต้านการขยายอำนาจของฝรั่งเศส คือ รัสเซีย ออสเตรีย ปรัสเซีย และอังกฤษ ได้รวมตัวกันเป็นระบบแห่งยุโรป (European system) หรือระบบแห่งมหาอำนาจในยุโรป ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสและสเปนได้เข้าร่วมในระบบความปรองดองแห่งยุโรปด้วย นอกจากนี้การเกิดระบบความปรองดองแห่งยุโรปซึ่งมีระบบการประชุมคองเกรส ระหว่างชาติมหาอำนาจเป็นกลไกสำคัญนั้น ยังเป็นการแสดงถึง "มหาอำนาจแห่งปฐมลำดับ" (The powers of the first order) และยังถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเรียกชื่อที่ระบุคำว่ามหาอำนาจ (The first expression of the idea of the Great Powers) อย่างไรก็ตาม ระบบความปรองดองแห่งยุโรปได้ล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2365 [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concertAfter the concert, the crowd made for the nearest door.
concertAll containing news of his concerts and various activities.
concertA telephone recording tells you what time the concert starts.
concertAt his concerts, she screams for him from a distance.
concertAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
concertBecause of the rain, the audience at the concert was small.
concertBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
concertBusiness prevented him from going to the concert.
concertBut poor people did not go to concerts.
concertCan you secure me two good seats for the concert?
concertCome to my concert tomorrow evening.
concertConcert tickets are on sale at this office.
concertDid she go to the concert last Sunday?
concertDid you have a good concert?
concertDid you tape that concert?
concertDon't sneak out of the concert!
concertDo you have any information on classical music concerts?
concertDo you know the concert schedule of London Symphony Orchestra?
concertEven if you don't like music, you'll enjoy his concert.
concertFarther allowed me to go to the concert.
concertGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
concertHe derives pleasure from attending concerts.
concertHe didn't arrive until the concert was over.
concertHe emphasized that tens of thousands of people would come to that concert.
concertHe hasn't made a record or had a concert for many years.
concertHe invited her to go to the concert.
concertHe is going to the concert.
concertHe practiced the piece many times before the concert.
concertHe was heard to sing at the concert.
concertHe was itching for a ticket to the concert.
concertHis concert attracted many people.
concertHis concert was unreal.
concertHow did you enjoy the concert?
concertHow did you get tickets for the concert?
concertHow did you like Linda's concert?
concertHow soon does the concert begin?
concertHurry up! The concert is starting.
concertI absolutely love going to concerts not just because I get a chance to meet the musician or singer but because of the wondrous feeling of a live performance.
concertI am going to a concert next week.
concertI bought two tickets for a concert.
concertI'd rather have gone to the concert last night.
concertI enjoyed the concert except that the hall was cold.
concertIf he could go to the concert, he would be glad.
concertIf you are not going to the concert, then neither am I.
concertIf you have no liking for modern music, you will not enjoy this concert.
concertI had difficult getting a ticket for the concert.
concertI had difficulty getting a ticket for the concert.
concertI had to leave the theatre in the middle of the concert.
concertI heard him sing at the concert.
concertI'll be back in thirty minutes so I'll be in time for the concert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังคีต(n) music, See also: musicale, concert, Thai Definition: การร้องรำทำเพลง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เก้อ(v) embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
คับใจ(v) be discontented, See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed, Syn. อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, อัดอั้น, Example: เธอรู้สึกคับใจที่ต้องอยู่ในตำบลที่เป็นศัตรูกับเธอ, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คับอกคับใจ(v) embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คอนเสิร์ต(n) concert, Syn. การแสดงดนตรี, Example: สมาคมดนตรีจัดประกวดคอนเสิร์ตในช่วงเดือนมิถุนายนนี้, Thai Definition: การแสดงดนตรีสากลแบบหนึ่ง ใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ อาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย, Notes: (อังกฤษ)
เฝื่อน(adj) uncomfortable, See also: disconcerted, change from the normal, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai Definition: ลักษณะที่วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
ผสาน(v) cooperate, See also: coordinate, concert, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, ร่วม, Example: ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาข้อตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา, Thai Definition: ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน, Notes: (เขมร)
ประดักประเดิด(adv) awkwardly, See also: disconcertingly, inconveniently, Syn. รีๆ รอๆ, ยุ่งยากใจ, สับสน, เก้อเขิน, Example: กริยาท่าทางของเธอเป็นไปอย่างประดักประเดิด, Thai Definition: ที่ทำให้รู้สึกลำบากยุ่งยากกายหรือใจ
กระดากกระเดื่อง(v) feel embarrassed, See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy, Syn. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน, Example: หล่อนรู้สึกกระดากกระเดื่องเมื่อถูกจ้องมอง
กระดากใจ(v) be ashamed, See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated, Syn. ละอายใจ, Example: ผมกระดากใจมากที่ทำงานให้แก่ประชาชนน้อยเกินไป, Thai Definition: ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะรู้สึกอับอาย
หีบเพลง(n) accordion, See also: harmonica, mouth-organ, concertina, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องอัดลมทำด้วยไม้หุ้มกระดาษมีรู มีลิ้น ใช้นิ้วปิดเปิดให้เป็นเสียงเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ชมคอนเสิร์ต[chom khønsoēt] (v, exp) FR: assister à un concert
หีบเพลง[hīpphlēng] (n) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina  FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed
คอนเสิร์ต[khønsoēt] (m) EN: concert ; musical performance  FR: concert [m]
ขวยไจ[khūayjai] (adj) FR: penaud ; déconcerté
เก้อ[koē] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[la-āi] (x) EN: abashed ; ashamed ; feel shame  FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
งง[ngong] (v) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
ประสาน[prasān] (v) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together  FR: harmoniser ; coordonner
ร่วมใจ[ruamjai] (x) EN: come together ; be united in mind ; share a person's mind/views ; be unanimous in opinion/decision  FR: de concert ; en accord
รวมกัน[rūam kan] (adv) EN: altogether ; together  FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
ร่วมกัน[ruam kan] (x) EN: mutual  FR: de concert ; tous ensemble
สังคีต[sangkhīt] (n) EN: music ; musicale ; concert  FR: concert [m] ; comédie musicale [f]
ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต[seū bat chom khønsoēt] (v, exp) EN: buying concert tickets  FR: acheter un billet pour un concert

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERT K AA1 N S ER0 T
CONCERT K AH0 N S ER1 T
CONCERTS K AA1 N S ER0 T S
CONCERTO K AH0 N CH EH1 R T OW0
CONCERTS K AH0 N S ER1 T S
CONCERTI K AH0 N CH EH1 R T IY0
CONCERTED K AH0 N S ER1 T IH0 D
CONCERTOS K AH0 N CH EH1 R T OW0 Z
CONCERTED K AH0 N S ER1 T AH0 D
DISCONCERT D IH2 S K AH0 N S ER1 T
CONCERTINA K AA0 N S ER0 T IY1 N AH0
CONCERTMASTER K AA1 N S ER0 T M AE2 S T ER0
DISCONCERTING D IH2 S K AH0 N S ER1 T IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams, #247 [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
演唱会[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]
音乐会[yīn yuè huì, ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] concert, #8,408 [Add to Longdo]
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, / ] box (in a theater or concert hall), #18,285 [Add to Longdo]
协奏曲[xié zòu qǔ, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] concerto, #34,765 [Add to Longdo]
心乱如麻[xīn luàn rú má, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄇㄚˊ, / ] one's thoughts in a whirl (成语 saw); confused; disconcerted; upset, #58,595 [Add to Longdo]
勃兰登堡[Bó lán dēng bǎo, ㄅㄛˊ ㄌㄢˊ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, / ] Brandenburg (e.g. gate, concertos), #82,211 [Add to Longdo]
协奏[xié zòu, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, / ] to perform (a concerto), #88,690 [Add to Longdo]
发窘[fā jiǒng, ㄈㄚ ㄐㄩㄥˇ, / ] to feel embarrassment; disconcerted; embarrassed, #126,204 [Add to Longdo]
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, / ] concerted action; to collude (in dishonesty) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] TH: รีบร้อน  EN: to become confused (disconcerted, disorganized)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
Aktion {f}; Handlung {f}; Wirkung {f} | Aktionen {pl}; Handlungen {pl}; Wirkungen {pl} | konzertierte Aktionaction | actions | concerted action [Add to Longdo]
Benefizkonzert {n}benefit concert [Add to Longdo]
Kammerkonzert {n}chamber concert [Add to Longdo]
Klavierkonzert {n} [mus.]piano concert [Add to Longdo]
Konzert {n} | Konzerte {pl}concert | concerts [Add to Longdo]
Konzertflügel {m}concert grand [Add to Longdo]
Konzertmeister {m}leader; concertmaster [Am.] [Add to Longdo]
Konzertsaal {m}concert hall [Add to Longdo]
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra [Add to Longdo]
Solokonzert {n}concertino [Add to Longdo]
am gleichen Strang ziehento pull together; to act in concert [Add to Longdo]
Verlegenheit {f}disconcertedness [Add to Longdo]
Ziehharmonika {f} | Ziehharmonikas {pl}concertina | accordions [Add to Longdo]
befremdend; befremdlich; unangenehm; peinlich {adj}disconcerting [Add to Longdo]
besuchen | ein Museum besuchen | ein Konzert beuchento go to; to join | to go the a museum | to go to a concert; to join a concert [Add to Longdo]
beunruhigend {adj}disconcerting [Add to Longdo]
gemeinsam {adv}concertedly [Add to Longdo]
irritierend {adj}disconcerting [Add to Longdo]
peinlich {adv}disconcertingly [Add to Longdo]
ein Konzert sausen lassen; sausenlassen [alt]to give a concert a miss [Add to Longdo]
verdutzen; verwirren | verdutzend; verwirrend {adj} | verdutzt; verwirrt | verdutzt; verwirrt | verdutzte; verwirrteto disconcert | disconcerting | disconcerted | disconcerts | disconcerted [Add to Longdo]
vereinbartconcerted [Add to Longdo]
zusammenarbeitento act in concert [Add to Longdo]
Ich habe mit Befremden festgestellt ...I was quite disconcerted to realize ... [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top