ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conceit

K AH0 N S IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceit-, *conceit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceit(n) ความคิด, Syn. idea, thought, concept
conceit(vt) คิด, Syn. think
conceit(n) จินตนาการ
conceited(adj) ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป, Syn. vain, arrogant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism, egotism, self-esteem, notion, Ant. modesty, diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain, arrogant, Ant. modest, humble
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceitความนึกเปรียบเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conceit(n) จองหอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image.ของความโง่เขลาของมนุษย์ความคิด กว่าภาพที่ห่างไกลนี้ Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceitEveryone is more or less conceited.
conceitHe has an enormous conceit.
conceitHe is so full of conceit that everybody dislike him.
conceitHer conceit about her beauty annoyed many people.
conceitSelf conceited people take it for granted that they are superior to others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ตัว(adj) conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai Definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
ความหยิ่ง(n) pride, See also: conceit, vanity, proudness, Syn. การจองหอง, การอวดดี, การถือตัว, การลำพอง, Example: ข้าพเจ้าเป็นพันธุ์ลูกผสมแต่ก็ถือตนด้วยความหยิ่งว่าเป็นไทยแท้สมบูรณ์ด้วยชีวิตและจิตใจว่าเป็นไทยทุกกระเบียดนิ้ว
ฟุ้งเฟ้อ(adj) conceited, Syn. เห่อเหิม, Example: ชีวิตภายหลังเสร็จสิ้นการปราบกบฎของเขา เป็นชีวิตที่ค่อนข้างฟุ้งเฟ้อสนุกสนาน, Thai Definition: คึกคะนองเพราะได้ใจ
โอหัง(adj) conceited, See also: arrogant, Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตน, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ใจ[dāijai] (v) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty  FR: se sentir encouragé
ฟุ้งเฟ้อ[funfoē] (adj) EN: conceited
ฮึกเหิม[heuk-hoēm] (v) EN: be arrogant ; be conceited
จองหอง[jønghøng] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending  FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
เผยอ[phayoē] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride
ทะนง[thanong] (adj) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited  FR: fier ; dédaigneux
อวดดี[ūatdī] (adj) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited  FR: arrogant ; insolent
ยโส[yasō] (v) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty  FR: être arrogant
ยโส[yasō] (adj) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing  FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
เย่อหยิ่ง[yoēying] (adj) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited   FR: dédaigneux ; méprisant

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEIT K AH0 N S IY1 T
CONCEITED K AH0 N S IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceit (n) kˈənsˈiːt (k @1 n s ii1 t)
conceits (n) kˈənsˈiːts (k @1 n s ii1 t s)
conceited (j) kˈənsˈiːtɪd (k @1 n s ii1 t i d)
conceitedly (a) kˈənsˈiːtɪdliː (k @1 n s ii1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, ] conceited; mad, #2,727 [Add to Longdo]
自负[zì fù, ㄗˋ ㄈㄨˋ, / ] conceited; responsible, #17,780 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbildung {f}; Dünkel {m}; Selbstüberhebung {f} | Einbildungen {pl}conceit | conceits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself [Add to Longdo]
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
喬志[きょうし, kyoushi] (n) pride; self-conceit [Add to Longdo]
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
思い上がる(P);思いあがる[おもいあがる, omoiagaru] (v5r,vi) to be conceited; (P) [Add to Longdo]
自惚れ(P);己惚れ;自惚(io)[うぬぼれ, unubore] (n,adj-no) (uk) pretension; conceit; hubris; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceit
   n 1: feelings of excessive pride [syn: {amour propre},
      {conceit}, {self-love}, {vanity}]
   2: an elaborate poetic image or a far-fetched comparison of very
     dissimilar things
   3: a witty or ingenious turn of phrase; "he could always come up
     with some inspired off-the-wall conceit"
   4: an artistic device or effect; "the architect's brilliant
     conceit was to build the house around the tree"
   5: the trait of being unduly vain and conceited; false pride
     [syn: {conceit}, {conceitedness}, {vanity}] [ant:
     {humbleness}, {humility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top