ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conceding

K AH0 N S IY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceding-, *conceding*, conced
CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEDING K AH0 N S IY1 D IH0 NG
CONCA K AA1 NG K AH0
CONCH K AA1 NG K
SCONC S K AA1 N S
CONCH K AA1 N CH
CONCHA K AA1 N CH AH0
SCONCE S K AA1 N S
CONCUR K AH0 N K ER1
CONCORD K AA1 N K ER0 D
CONCURS K AH0 N K ER1 Z
CONCEIT K AH0 N S IY1 T
CONCEPT K AA1 N S EH0 P T
CONCERT K AA1 N S ER0 T
CONCERT K AH0 N S ER1 T
CONCEDE K AH0 N S IY1 D
CONCERN K AH0 N S ER1 N
CONCOCT K AH0 N K AA1 K T
CONCISE K AH0 N S AY1 S
CONCAVE K AA0 N K EY1 V
CONCAVE K AA1 N K EY0 V
CONCEAL K AH0 N S IY1 L
CONCORD K AA1 N K AO2 R D
SCONCES S K AA1 N S IH0 Z
CONCEPTS K AA1 N S EH0 P S
CONCEPTS K AA1 N S EH0 P T S
CONCRETE K AH0 N K R IY1 T
CONCLUDE K AH0 N K L UW1 D
CONCERTS K AA1 N S ER0 T S
CONCERNS K AH0 N S ER1 N Z
CONCLAVE K AA1 N K L EY2 V
CONCRETE K AA1 N K R IY0 T
CONCEDES K AH0 N S IY1 D Z
CONCEDED K AH0 N S IY1 D IH0 D
CONCEALS K AH0 N S IY1 L Z
CONCERTO K AH0 N CH EH1 R T OW0
CONCORDE K AA1 N K AO2 R D
CONCERTS K AH0 N S ER1 T S
CONCHOID K AA1 N CH OY0 D
ENSCONCE IH0 N S K AA1 N S
CONCHITA K AH0 N CH IY1 T AH0
CONCEIVE K AH0 N S IY1 V
CONCERTI K AH0 N CH EH1 R T IY0
CONCANNON K AH0 N K AE1 N AH0 N
CONCERTOS K AH0 N CH EH1 R T OW0 Z
CONCERNS' K AH0 N S ER1 N Z
CONCISELY K AH0 N S AY1 S L IY0
CONCERTED K AH0 N S ER1 T AH0 D
CONCOCTED K AH0 N K AA1 K T AH0 D
CONCEIVED K AH0 N S IY1 V D
CONCIERGE K AA2 N S IY0 EH1 R ZH
CONCHEMCO K AA2 N CH EH1 M K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceding (v) kˈənsˈiːdɪŋ (k @1 n s ii1 d i ng)
conch (n) kˈɒntʃ (k o1 n ch)
concur (v) kˈənkˈɜːʳr (k @1 n k @@1 r)
sconce (n) skˈɒns (s k o1 n s)
concave (j) kˈɒŋkɛɪv (k o1 ng k ei v)
conceal (v) kˈənsˈiːl (k @1 n s ii1 l)
concede (v) kˈənsˈiːd (k @1 n s ii1 d)
conceit (n) kˈənsˈiːt (k @1 n s ii1 t)
concept (n) kˈɒnsɛpt (k o1 n s e p t)
concern (v) kˈənsˈɜːʳn (k @1 n s @@1 n)
concert (n) kˈɒnsət (k o1 n s @ t)
concert (v) kˈənsˈɜːʳt (k @1 n s @@1 t)
conches (n) kˈɒntʃɪz (k o1 n ch i z)
concise (j) kˈənsˈaɪs (k @1 n s ai1 s)
concoct (v) kˈənkˈɒkt (k @1 n k o1 k t)
concord (n) kˈɒŋkɔːd (k o1 ng k oo d)
concurs (v) kˈənkˈɜːʳz (k @1 n k @@1 z)
concuss (v) kˈənkˈʌs (k @1 n k uh1 s)
sconces (n) skˈɒnsɪz (s k o1 n s i z)
conceals (v) kˈənsˈiːlz (k @1 n s ii1 l z)
conceded (v) kˈənsˈiːdɪd (k @1 n s ii1 d i d)
concedes (v) kˈənsˈiːdz (k @1 n s ii1 d z)
conceits (n) kˈənsˈiːts (k @1 n s ii1 t s)
conceive (v) kˈənsˈiːv (k @1 n s ii1 v)
concepts (n) kˈɒnsɛpts (k o1 n s e p t s)
concerns (v) kˈənsˈɜːʳnz (k @1 n s @@1 n z)
concerto (n) kˈəntʃˈɛəʳtou (k @1 n ch e@1 t ou)
concerts (n) kˈɒnsəts (k o1 n s @ t s)
concerts (v) kˈənsˈɜːʳts (k @1 n s @@1 t s)
conclave (n) kˈɒnklɛɪv (k o1 n k l ei v)
conclude (v) kˈənklˈuːd (k @1 n k l uu1 d)
concocts (v) kˈənkˈɒkts (k @1 n k o1 k t s)
concords (n) kˈɒŋkɔːdz (k o1 ng k oo d z)
concrete (v) kˈɒŋkriːt (k o1 ng k r ii t)
ensconce (v) ˈɪnskˈɒns (i1 n s k o1 n s)
DeConcini (n) dəkɒntʃˈiːniː (d @ k o n ch ii1 n ii)
concavity (n) kˌɒnkˈævɪtiː (k o2 n k a1 v i t ii)
concealed (v) kˈənsˈiːld (k @1 n s ii1 l d)
conceited (j) kˈənsˈiːtɪd (k @1 n s ii1 t i d)
conceived (v) kˈənsˈiːvd (k @1 n s ii1 v d)
conceives (v) kˈənsˈiːvz (k @1 n s ii1 v z)
concerned (v) kˈənsˈɜːʳnd (k @1 n s @@1 n d)
concerted (v) kˈənsˈɜːʳtɪd (k @1 n s @@1 t i d)
concertos (n) kˈəntʃˈɛəʳtouz (k @1 n ch e@1 t ou z)
concierge (n) kˌɒnsɪˈɛəʳʒ (k o2 n s i e@1 zh)
concisely (a) kˈənsˈaɪsliː (k @1 n s ai1 s l ii)
conclaves (n) kˈɒnklɛɪvz (k o1 n k l ei v z)
concluded (v) kˈənklˈuːdɪd (k @1 n k l uu1 d i d)
concludes (v) kˈənklˈuːdz (k @1 n k l uu1 d z)
concocted (v) kˈənkˈɒktɪd (k @1 n k o1 k t i d)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cocerned[To all concerned] (n, modal, verb) To all concerned

English-Thai: Longdo Dictionary
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concur(vi) กระทำร่วมกัน, Syn. act together
concur(vi) เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, Syn. coincide, happen together
concur(vi) เห็นด้วย, Syn. accord, be in harmony
sconce(n) เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ, See also: เชิงเทียนติดผนัง, Syn. candle stick
sconce(n) ป้อมเล็กๆ, See also: ป้อมปราการเล็ก, ที่หลบภัย, Syn. bulwark
concave(adj) เว้า, Ant. convex
conceal(vt) ปกปิด, See also: ซ่อน, เก็บเป็นความลับ, Syn. hide, secrete, cover
concede(vt) ยอมรับว่าถูก, Syn. yield, acknowledge
conceit(n) ความคิด, Syn. idea, thought, concept
conceit(vt) คิด, Syn. think
conceit(n) จินตนาการ
concept(n) ความคิด, See also: ความคิดรวบยอด, กรอบความคิด, Syn. idea, notion, thought
concern(vt) เกี่ยวข้องกับ, Syn. relate to, involve
concern(n) ความกังวล, Syn. anxiety, worry
concern(n) ความสัมพันธ์
concern(vt) ทำให้กังวล, Syn. trouble, disturb, worry
concern(vt) มีความสัมพันธ์
concern(n) เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง, See also: เรื่องราว, Syn. business, matter
concert(n) การเห็นพ้องร่วมกัน, Syn. agreement, harmony
concert(n) คอนเสิร์ต, See also: การแสดงดนตรี, Syn. performance
concert(vi) ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน
concert(vt) ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน, Syn. plan together, devise
concise(adj) สั้นกระชับ, See also: สั้นได้ใจความ, Syn. terse, succinct, Ant. recundant
concoct(vt) ทำจากหลายส่วนประกอบ
concoct(vt) วางแผน, Syn. plan, devise
concord(n) ความเป็นมิตรภาพกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. friendship
concord(n) ความสอดคล้องกัน, Syn. harmony, accord
concuss(vt) ทำให้สั่นอย่างแรง
conceive(vt) เข้าใจ, Syn. apprehend, understand
conceive(vt) คิด, Syn. consider, think
conceive(vi) ตั้งครรภ์, Syn. become pregnant
conceive(vt) ตั้งครรภ์
conclave(n) การประชุมลับ, Syn. conference
conclude(vi) จบ, See also: สรุป
conclude(vt) ตัดสินใจ, Syn. determine, decide
conclude(vt) ทำให้จบ, See also: สรุป, Syn. finish up, end, close
concrete(n) คอนกรีต, Syn. cement
concrete(vt) ทำจากคอนกรีต, Syn. cement, monolithic
concrete(adj) ที่กลายเป็นของแข็ง, Syn. coalesced
concrete(adj) ที่เป็นรูปธรรม, See also: ที่ทำให้เป็นจริงได้, Syn. particular, actual
concrete(n) รูปธรรม, See also: ที่สัมผัสจับต้องได้
ensconce(vt) ทำตัวตามสบาย, See also: พักตามสบาย
ensconce(vt) เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ), See also: ซ่อนเพื่อปิดเป็นความลับ, Syn. conceal, hide, secrete
concavity(n) ความเว้า
conceited(adj) ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป, Syn. vain, arrogant
concenter(vt) มุ่งความสนใจไปยัง, Syn. concentrate, converge
concenter(vi) มุ่งความสนใจไปยัง
concerned(adj) กังวล, Syn. uneasy, anxious, Ant. calm, unconcerned
concerned(adj) ที่สัมพันธ์กับ
concerted(adj) ที่กระทำร่วมกัน, Syn. combined, mutual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aconcagua(อาคองคา' กัว) ชื่อภูเขาในอาเยนตินา
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt,เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
concavo-concave(คอนเค'โว คอนเคฟว') adj. ซึ่งเว้าทั้งสองด้าน
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide, cover, Ant. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding, hide-out
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield, assent, Ant. deny
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism, egotism, self-esteem, notion, Ant. modesty, diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain, arrogant, Ant. modest, humble
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start, originate
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
concenter(คอนเซน'เทอะ) vi.,vt. ดูconcentre, Syn. concentrate
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence, mass, Ant. scattering
concentration campn. ค่ายกักกัน
concentre(คอนเซน'เทอะ) {concentred,concentring,concentres} vt.,vi. รวมศูนย์
concentric(คันเซน'ทริค) adj. ร่วมศูนย์,ซึ่งมีศูนย์เดียวกัน, See also: concentrical adj. ดูconcentric concentricity n. ดูconcentric
concept(คอน'เซพทฺ) n. ข้อคิดเห็น,ความคิด,มโนคติ,มโนภาพ, Syn. thought, idea
conceptacle(คันเซพ'ทะเคิล) n. อวัยวะหรือโพรงที่ล้อมหรือหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์, See also: conceptacular adj.
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation, idea, view
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด,เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect, involve, pertain
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved, anxious, Ant. free, clear
concerning(คันเซิร์น'นิง) prep. เกี่ยวกับ
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement, worry
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity, harm
concerted(คันเซิร์ทฺ'ทิด) adj. ซึ่งกระทำหรือกำหนดร่วมกัน,ซึ่งกระทำพร้อมกัน., See also: concertedly adv., Syn. cooperative
concertina(คอนเซอที'นะ) n. หีบเพลงขนาดเล็ก เป็นรูป6เหลี่ยมชักเข้าออกได้
concertino(คอนซะที'โน) n. concerto อย่างย่อม
concertmaster(คอน'เซิร์ทมาสเทอะ) n. นักไวโอลินนำในsymphony orchestra
concerto(คันเซิร์ท'โท) n. เพลงเล่นประสานเสียง
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding, compromise, admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
concessionary(คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้,เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน,ผู้รับสัมปทาน
concessive(คันเซส'ซิฟว) adj. มักยินยอม,ซึ่งยอมอ่อนข้อให้
conch(คองคฺ,คองชฺ) n. เปลือกหอยสังข์,หอยสังข์, See also: conchal adj. ดูconch -pl. conchs, conches
conchiferous(คองคิฟ'เฟอรัส) adj. เป็นรูปเปลือกหอยโข่ง
conchology(คองคอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยสัตว์ประเภทหอย
conchy(คอง'ชี) n. การไม่ยอมเข้ารับราชการทหาร
concierge(คอนซีแอจ) n. คนเฝ้าประตู
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease, placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory, compromising, conciliative
concinnity(คันซิน'นิที) n. ความเข้ากันได้,ความกลมกลืนกัน
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short, compact, crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
concision(คันซิส'เชิน) n. ความสั้นกะทัดรัด

English-Thai: Nontri Dictionary
concave(adj) เว้า,โหว่
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
concentrate(vi, vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
concept(n) มโนภาพ,ความคิด,มโนคติ
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
concerning(pre) เกี่ยวกับ,ในเรื่อง,เกี่ยวข้อง
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concert(vi, vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
conch(n) หอยสังข์
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
conclude(vi, vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง
concrete(vt) ทำให้แข็ง,วางคอนกรีต,สร้างด้วยคอนกรีต
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
inconceivable(adj) พิลึก,ประหลาด,นึกไม่ถึง,เหลือเชื่อ
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล,ค้างคา,พิสูจน์ไม่ได้,ไม่ลงเอย
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด,เข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proconceptive๑. -ช่วยให้มีลูก๒. ยาช่วยให้มีลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public service, concession ofสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel fold; concentric foldชั้นหินคดโค้งขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pinna; concha, earใบหู [มีความหมายเหมือนกับ auricle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period of conceptionระยะเวลาตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, concurrentอำนาจอย่างเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-marital conceptionการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน [ดู bridal pregnancy และ pre-nuptial conception] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pre-nuptial conceptionการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน [ดู bridal pregnancy และ pre-marital conception] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labour force conceptแนวคิดเกี่ยวกับกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reconciliationการปรองดอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconciliationการปรองดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge of nose; agger nasi; nasoturbinal conchaสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root concavity; suck-back; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
resolution, concurrentมติพ้อง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suck-back; root concavity; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
skull cap; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solar concentratorตัวรวมรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
surface wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
symptom, concomitantอาการเกิดร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slope wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet erosion; rain wash; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet flood erosion; rain wash; sheet erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strabismus, muscular; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, noncomitant; strabismus, incomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonconcomitant; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonparalytic; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscularตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, paralytic; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, concomitant; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Oppel zone; concurrent-range zoneส่วนชั้นช่วงชีวินจวบกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opinion, concurringความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agger nasi; nasoturbinal concha; ridge of noseสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordant drainage; concordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
jurisdiction, concurrentเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdiction, concurrentเขตอำนาจซ้ำกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth, concealment ofการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual concessionการยอมผ่อนผันให้แก่กัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscular strabismus; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myelitis, concussionไขสันหลังอักเสบเหตุกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPC collector; compound parabolic concentrating collector; compound parabolic concentratorตัวเก็บรังสีแบบซีพีซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
concurrent insuranceการประกันภัยพ้อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent interestsผลประโยชน์ตรงกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stress concentrationการกระจายความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete beamคานคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concrete beamคานคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Economic concentrationการรวมตัวทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capital concentrationการกระจุกตัวของทุน [เศรษฐศาสตร์]
Industrial concentrationการรวมจุดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Concessionสัมปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Activity concentrationความเข้มข้นกัมมันตภาพ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยปริมาตร เช่น เบ็กเคอเรลต่อมิลลิลิตร (Bq/ml) มิลลิคูรีต่อมิลลิลิตร (mCi/ml) [นิวเคลียร์]
Derived Air Concentrationค่ากำหนดความเข้มข้นนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอากาศ, ดีเอซี, ขีดจำกัดความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดในอากาศ ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นตลอดระยะเวลาทำงานใน 1 ปี ได้รับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเท่ากับขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี โดยคำนวณจากแบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) (ดู annual limit on intake (ALI) ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Concreteคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High srength concreteคอนกรีตกำลังสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete blocksคอนกรีตบล็อก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fly ash concreteคอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Precast concreteคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conceptความคิด หรือ การออกแบบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Asphalt concreteแอสฟัลต์คอนกรีต [TU Subject Heading]
Bridges, Concreteสะพานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Buildings, Reinforced concreteอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Columns, Concreteเสาคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]
Concept learningการเรียนรู้ด้านมโนภาพ [TU Subject Heading]
Conceptual artมโนทัศนศิลป์ [TU Subject Heading]
Concertosดนตรีคอนเซอโตส์ [TU Subject Heading]
Concertos (Piano)ดนตรีคอนเซอโตส์ (เปียโน) [TU Subject Heading]
Concertos (Violin)ดนตรีคอนเซอโตส์ (ไวโอลิน) [TU Subject Heading]
Concertsคอนเสิร์ต [TU Subject Heading]
Concessionsสัมปทาน [TU Subject Heading]
Concordความสามัคคี [TU Subject Heading]
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]
Concreteคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete artศิลปะแนวทรงสถิต [TU Subject Heading]
Concrete beamsคานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete blocksคอนกรีตบล๊อก [TU Subject Heading]
Concrete constructionงานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete housesบ้านคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete pilingเสาเข็มคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete poetryกลโคลง [TU Subject Heading]
Concrete poetry, Thaiกลโคลงไทย [TU Subject Heading]
Concrete products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete slabsแผ่นพื้นคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete tanksถังน้ำคอนกรีต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
concatenation(n) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน, Syn. concatenate
conceit(n) จองหอง
conceptมโนนัย
conceptual metaphor(n, phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์, See also: cognition
concerns(n, vt) vt.เกี่ยวกับ,เกี่ยวข้องกับ n.ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน, See also: involve, Syn. affect
conciously(adv) อย่างมีสติ, อย่างมีความรู้สึก
Conclusions(n)
distinct conceptความคิดที่ชัดเจน
mineral mine concession certificateประทานบัตรทำเหมืองแร่
reconcile(n) กระทบยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concHis work is concerned with international trade.
concHe came as a witness to testify concerning that light.
concBusiness prevented him from going to the concert.
concPolitical concerns have caused many people to doubt the prediction.
concDo you have any information on classical music concerts?
concWe came to the conclusion that we should support the movement.
concShe is not concerned in the affair.
concRejecting the urging of his physician father to study medicine, Hawking chose instead to concentrate on mathematics and physics.
concThe purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
concAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
concThe existing law concerning car accidents requires amending.
concThe concert was broadcast live.
concI went to the public hall to listen to the jazz concert.
concThe management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.
concHis words gave rise to doubts concerning his true intentions.
concHe concentrated on his study.
concHe is concerned about the result of the exam.
concTo talk during a concert is rude.
concThey are concerned with the project also.
concFrom that conclusion the family could be divided into two groups.
concThere was to yesterday's concert much audience.
concShe concealed the change in her feelings toward him.
concShe stopped smoking on account of health concerns for her pregnancy.
concBut poor people did not go to concerts.
concThe criminal had to conceal his identity.
concHer behavior in my primary concern.
concThe general concentrated the soldiers in Paris.
concI heard him sing at the concert.
concI'm all in a dither about the concert.
concEverything concurred to make him happy.
concI'm very concerned about her illness.
concJohn testifies concerning him.
concWe solved the problem by mutual concessions.
concHis comment was concise and to the point.
concTheir central concern was to have a big car.
concShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
concThey concluded that he had told a lie.
concTropical rainforests are a cause for concern.
concSo far as I am concerned, you may leave whenever you like.
concI appreciate your concern.
concI concurred in giving up my vacation for my family.
concWe are very much concerned about the future of this country.
concI wanted to go to the concert.
concWe believe that you will be able to make a price concession.
concPut plan into concrete shape.
concIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
concHe is unable to concentrate on his academic work.
concMy father disapproved of my going to the concert.
concThe student concentrated on his subject.
concThe concept of zero sprang from the Hindu culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงหาอาทร(v) be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
ตั้งสมาธิ(v) concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai Definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
ถือเนื้อถือตัว(v) be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
หักมุม(v) culminate, See also: have the specified final conclusion, come together, Example: นิยายเรื่องนี้หักมุมในตอนจบได้ถึงใจจริงๆ, Thai Definition: ผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
คิดหนัก(v) think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai Definition: คิดมากกว่าปกติ
มโนทัศน์(n) concept, Syn. ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการยอมรับว่ามโนทัศน์มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ของมนุษย์, Thai Definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
สรุปผล(v) conclude, See also: sum up
สังข์(n) conch shell, Count Unit: ขอน
แอบแฝง(v) hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
กุเรื่อง(v) cook up, See also: concoct, invent, make up, contrive, fabricate, trump up, Syn. สร้างเรื่อง, แต่งเรื่อง, ยกเมฆ, มดเท็จ, Example: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน, Thai Definition: สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
ภรรยานอกสมรส(n) illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count Unit: คน
รับ(v) accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai Definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
รับ(v) confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai Definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
แฝงเร้น(v) be hidden, See also: be concealed, be invisible, Syn. แอบแฝง, Example: ขณะนี้กองปราบกำลังลุยอิทธิพลการเมืองระดับท้องถิ่น เพื่อทำลายขบวนการชั่วร้ายที่แฝงเร้นมากับกลุ่มการเมืองระดับชาติ
มีมติ(v) vote, See also: come to / reach the conclusion, resolve, Syn. ลงความเห็น, Example: ที่ประชุมก.ค. มีมติให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางในการปรับอัตราเงินเดือนครู
ไม่ขัดข้อง(v) consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
อย่างย่อ(adv) briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ควบคู่กันไป(adv) simultaneously, See also: at the same time, concurrently, coexistingly, Example: พวกเราต้องช่วยกันทั้งป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป, Thai Definition: ทำหรือดำเนินการทั้งสองอย่างหรือสองแบบไปพร้อมกัน
แฝงตัว(v) disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ย่อ(adv) briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai Definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
รัดกุม(adv) concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
พร้อม(adv) at the same time, See also: simultaneously, concurrently, together, Syn. พร้อมกัน, Example: เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะจัดทำซอฟท์แวร์ของเครือข่ายให้เป็นโปรแกรมใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน, Thai Definition: ในเวลาเดียวกัน
ถือเนื้อถือตัว(v) be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, Syn. ถือตัว, ไว้ตัว, ยกตัว, Example: เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ, Thai Definition: หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง
รูปธรรม(adj) concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
รูปธรรม(n) concrete object, See also: material object, natural form, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
ว่าด้วย(v) deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
วิตกกังวล(v) worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก, Example: คนไข้วิตกกังวลว่าตนคงเป็นโรคร้ายแรง เพราะแม้แต่หมอก็ยังหาอาการไม่พบ
สมาน(v) unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
สัมปทาน(n) concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai Definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
สุดสิ้น(v) end, See also: come to an end, finish, be over, be completed, conclude, Syn. เสร็จสิ้น, จบลง, จบสิ้น, สิ้นสุด, จบ, Example: งานของเราสุดสิ้นลงแล้ว
เสกสรร(v) invent, See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up, Syn. เสกสรรปั้นแต่ง, Example: ข้อหาเหล่านี้ตำรวจเสกสรรขึ้นเองทั้งนั้น, Thai Definition: เลือกทำหรือพูดเอาเอง
เสร็จสิ้น(v) end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
ห้าง(n) store, See also: shop, firm, concern, business house, Example: ห้างตกลงชดเชยมูลค่าส่วนนี้ให้เป็นที่ดินบริเวณต่อเนื่องกับที่ดินของโครงการ, Count Unit: ห้าง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ, Notes: (จีน)
โหม(v) mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
อาทร(n) care, See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาทร(v) care, See also: be concerned, help, aid, Syn. พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อำ(v) hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เร้น(v) hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai Definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ
ลาด(v) pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai Definition: ปูแผ่ออกไป
ลับ(adj) secret, See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed, Ant. เปิดเผย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai Definition: ที่ปกปิดหรือควรปกปิด
ไว้ตัว(adj) conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai Definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
สอดคล้อง(adv) harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้
สังคีต(n) music, See also: musicale, concert, Thai Definition: การร้องรำทำเพลง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สั้น(adv) briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
สั้น(adj) short, See also: concise, brief, squat, Ant. ยาว, Example: ประชาชนต่างรอราคารถใหม่ที่จะถูกลงในระยะสั้น, Thai Definition: ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
สัมพันธ์กัน(v) be related, See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern, Syn. เกี่ยวข้องกัน, Example: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน, Thai Definition: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน
สิทธิประโยชน์(n) privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
หนักอกหนักใจ(v) be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai Definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
หมดอาลัยไยดี(v) be unconcerned, See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool, Example: เขาหมดอาลัยไยดีกับหล่อนเสียแล้ว, Thai Definition: ไม่ไยดี, ไม่สนใจ, หมดความเอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[ākhān thāthīep khreūangbin] (n, exp) EN: concourse  FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อวสาน[awasān] (n) EN: end ; conclusion ; final stage  FR: conclusion [f] ; fin [f]
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: give birth to ; bear ; conceive  FR: produire ; fournir
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บริษัทข้ามชาติ[børisat khāmchāt] (n, exp) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)  FR: société multinationale [f]
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
บทสรุป[botsarup] (n) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary  FR: conclusion [f]
ชนะการประกวด[chana kān prakūat] (v, exp) EN: take out contest  FR: remporter un concours
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ชินชา[chin chā] (v, exp) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ชมคอนเสิร์ต[chom khønsoēt] (v, exp) FR: assister à un concert
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ได้ใจ[dāijai] (v) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty  FR: se sentir encouragé
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ด้ามไม้เว้า[dām māi wao] (n, exp) EN: concave handle
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
โดยย่อ[dōi yø] (adv) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief  FR: en résumé ; en bref ; brièvement
เอกสารปกปิด[ēkkasān pokpit] (n, exp) EN: concealed documents ; confidential papers  FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
ฝักใฝ่[fakfai] (v) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in
ฟุ้งเฟ้อ[funfoē] (adj) EN: conceited
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ฮึกเหิม[heuk-hoēm] (v) EN: be arrogant ; be conceited
หีบเพลง[hīpphlēng] (n) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina  FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
หอยสังข์[høi sang] (n, exp) EN: conch ; conch shell
โหม[hōm] (v) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert  FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หัวหอมสามหัว[hūahøm sām hūa] (n, exp) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream
หัวกะทิ[hūakathi] (n, exp) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream  FR: crème de lait de coco [f]
ห้วน[hūan = huan] (adj) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt   FR: laconique ; concis
ห่วง[huang] (v) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about  FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[huang hā-āthøn] (v, exp) EN: be concerned with
ห่วงใย[huangyai] (v) EN: worry ; feel anxious about ; concern about  FR: se préoccuper ; se soucier
หัวแร่[hūaraē] (n) EN: ore concentrate
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[jāk naēokhit sū kān patibat] (n, exp) EN: from concept to practice  FR: du concept à la pratique
จัด[jat] (adj) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme  FR: intense ; dense ; extrême
จัดทำข้อตกลง[jattham khøtoklong] (v, exp) EN: conclude an agreement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams, #247 [Add to Longdo]
有关[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch, #257 [Add to Longdo]
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to, #258 [Add to Longdo]
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi, #304 [Add to Longdo]
关注[guān zhù, ㄍㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] a concern; to pay attention to; to follow sth closely, #355 [Add to Longdo]
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of, #617 [Add to Longdo]
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close, #643 [Add to Longdo]
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific, #770 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] to concern; to interfere; shield; stem, #820 [Add to Longdo]
集中[jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together, #838 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite, #1,440 [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
关心[guān xīn, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to care for sth; caring; concerned, #1,590 [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] join together; fix one's attention on; concentrate on, #1,630 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] mountain pass; to close; to shut; to turn off; to concern; to involve; surname Guan, #1,700 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] to look at; to watch; to observe; to behold; concept; point of view, #1,751 [Add to Longdo]
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, / ] in reality; honestly; really; verily; concrete, #1,777 [Add to Longdo]
承认[chéng rèn, ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ, / ] to admit; to concede; to recognize; recognition (diplomatic, artistic etc); to acknowledge, #1,783 [Add to Longdo]
概念[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] concept; idea, #1,825 [Add to Longdo]
总结[zǒng jié, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sum up; to conclude; summary; resume, #1,980 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to inject; to pour into; to concentrate; to pay attention; to note; to comment on; to record; to register; to annotate, #2,066 [Add to Longdo]
[cáng, ㄘㄤˊ, ] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect, #2,299 [Add to Longdo]
理念[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory, #2,332 [Add to Longdo]
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, ] conceited; mad, #2,727 [Add to Longdo]
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, / 調] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc), #2,928 [Add to Longdo]
结论[jié lùn, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] (reach a) conclusion; verdict, #3,107 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] for a particular person, occasion, purpose; focused on one thing; special; expert; particular (to sth); concentrated; specialized, #3,147 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] concentrated; specialized, #3,147 [Add to Longdo]
演唱会[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity, #3,597 [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, / ] to agree; to conclude; to draw up; to subscribe to (a newspaper etc); to order, #3,818 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] to wade; to be involved; to concern; to experience, #4,058 [Add to Longdo]
得出[dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ, ] obtain (results); arrive at (a conclusion), #4,073 [Add to Longdo]
结局[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, / ] conclusion; ending, #4,150 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] concentrated; dense, #4,548 [Add to Longdo]
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, / ] arrogant; conceited; full of oneself; proud, #4,689 [Add to Longdo]
担忧[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to worry; to be concerned, #5,005 [Add to Longdo]
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy, #5,299 [Add to Longdo]
隐患[yǐn huàn, ㄧㄣˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] a danger concealed within sth; hidden damage; misfortune not visible from the surface, #5,324 [Add to Longdo]
隐藏[yǐn cáng, ㄧㄣˇ ㄘㄤˊ, / ] to hide; to conceal, #5,408 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, ] to congeal; to concentrate attention; to stare, #5,510 [Add to Longdo]
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] secret; hidden; concealed, #5,944 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive, #6,637 [Add to Longdo]
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, ] concentrated; compressed, #6,729 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu, #6,890 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] imperial concubine, #7,371 [Add to Longdo]
混凝土[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete, #7,416 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] TH: แอบซ่อน  EN: to conceal oneself
覆う[おうう, ouu] TH: ซ่อน  EN: to conceal
成り立つ[なりたつ, naritatsu] TH: สรุปได้  EN: to conclude
決定的[けっていてき, ketteiteki] TH: ถึงที่สุด  EN: conclusive
慌てる[あわてる, awateru] TH: รีบร้อน  EN: to become confused (disconcerted, disorganized)
構う[かまう, kamau] TH: เกรงใจ  EN: to be concerned about
関する[かんする, kansuru] TH: เกี่ยวกับ  EN: to concern
隠す[かくす, kakusu] TH: ปิดบัง  EN: to conceal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzungskonzept {n}segregation concept [Add to Longdo]
Abschluss {m}conclusion [Add to Longdo]
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
keine Ahnung von ...no concept of ... [Add to Longdo]
Aktion {f}; Handlung {f}; Wirkung {f} | Aktionen {pl}; Handlungen {pl}; Wirkungen {pl} | konzertierte Aktionaction | actions | concerted action [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}concern [Add to Longdo]
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern [Add to Longdo]
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer [Add to Longdo]
zu der Anschauung gelangen, dassto come to the conclusion that [Add to Longdo]
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work [Add to Longdo]
Asphaltbeton {m}bituminous concrete [Add to Longdo]
Auffassung {f}; Begriff {m}; Vorstellung {f}; Anschauung {f}conception [Add to Longdo]
Aufgabenstellung {f}task formulation; conceptual formulation [Add to Longdo]
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders [Add to Longdo]
Ausgleichsbeton {m}blinding concrete [Add to Longdo]
Ausklang {m}conclusion; close [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}concupiscence [Add to Longdo]
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant [Add to Longdo]
Begleitumstand {m}; Nebenumstand {m} | Begleitumstände {pl}; Nebenumstände {pl}concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
Begriff {m} | Begriffe {pl}concept | concepts [Add to Longdo]
Begriff, der sich einer genauen Definition entziehtconcept which somehow evades precise definition [Add to Longdo]
Begriffssystem {n}system of concepts [Add to Longdo]
Belange {pl}concerns; matters [Add to Longdo]
Benefizkonzert {n}benefit concert [Add to Longdo]
Bergwerkskonzession {f}concession of a mine [Add to Longdo]
Besänftigung {f}; Beschwichtigung {f}conciliation [Add to Longdo]
Besorgnis {f} | Besorgnisse {pl}concern | concerns [Add to Longdo]
Beton {m} | bewehrter Beton | unbewehrter Betonconcrete | statically reinforced concrete | unreinforced concrete [Add to Longdo]
Betonbrecher {m}concrete breaker [Add to Longdo]
Betondachstein {n}concrete roofing tile [Add to Longdo]
Betondecke {f}concrete pavement [Add to Longdo]
Betondeckung {f}concrete cover [Add to Longdo]
Betondübel {m}concrete dowel [Add to Longdo]
Betoneinbringung {f}; Betonieren {n}placing of concrete [Add to Longdo]
Betonfahrbahn {f}concrete carriage-way [Add to Longdo]
Betonfertigteil {n}concrete component [Add to Longdo]
Betonfestigkeit {f}concrete strength [Add to Longdo]
Betonfläche {f}concrete area [Add to Longdo]
Betonform {f}concrete molding [Add to Longdo]
Betongüte {f}concrete quality [Add to Longdo]
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block [Add to Longdo]
Betonmauerdeckung {f}concrete capping [Add to Longdo]
Betonmischer {m}; Betonmischmaschine {f}concrete mixer; cement mixer [Add to Longdo]
Betonmischung {f} | Betonmischung mit niedrigem w/z-Wertconcrete mix | low-w/c mix [Add to Longdo]
Betonplastizität {f}plasticity of concrete [Add to Longdo]
Betonplatte {f}concrete slab [Add to Longdo]
Betonrippendecke {f}ribbed concrete floor [Add to Longdo]
Betonsäule {f}concrete column [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
concombre(n) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ずるずる[zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
となったら[tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
となると[tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P) [Add to Longdo]
となれば[tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
とんだ[tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
と考えられる[とかんがえられる, tokangaerareru] (exp,v1) one can think that ...; it is conceivable that ... [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
どこ吹く風[どこふくかぜ, dokofukukaze] (exp) something that doesn't concern one at all [Add to Longdo]
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
に就いて;に就て;に付いて[について, nitsuite] (exp) (uk) concerning; along; under; per [Add to Longdo]
のこのこ[nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes) [Add to Longdo]
アウトロ[autoro] (n) outro; conclusion (music) [Add to Longdo]
アスコン[asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルトコンクリート[asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete [Add to Longdo]
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc. [Add to Longdo]
ガラコンサート[garakonsa-to] (n) gala concert [Add to Longdo]
クリコン[kurikon] (n) (abbr) Christmas concert [Add to Longdo]
ゲリラライブ[geriraraibu] (n) surprise concert (wasei [Add to Longdo]
コンカレント[konkarento] (n) concurrent [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[konkarentoakusesu] (n) {comp} concurrent access [Add to Longdo]
コンキリエ[konkirie] (n) conchiglie (ita [Add to Longdo]
コンク[konku] (adj-f) (abbr) concentrated [Add to Longdo]
コンクラーベ[konkura-be] (n) conclave [Add to Longdo]
コンクリ[konkuri] (n) (abbr) (See コンクリート) concrete [Add to Longdo]
コンクリートジャングル[konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle [Add to Longdo]
コンクリートバイブレーター[konkuri-tobaibure-ta-] (n) concrete vibrator [Add to Longdo]
コンクリートパイル[konkuri-topairu] (n) concrete pile [Add to Longdo]
コンクリートブロック[konkuri-toburokku] (n) concrete block [Add to Longdo]
コンクリートプレーサー[konkuri-topure-sa-] (n) concrete placer [Add to Longdo]
コンクリートポンプ[konkuri-toponpu] (n) concrete pump [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンクリート打込;コンクリート打込み;コンクリート打ち込み[コンクリートうちこみ, konkuri-to uchikomi] (n) placing of concrete; positioning concrete [Add to Longdo]
コンクリトブロック[konkuritoburokku] (n,adj-f) concrete block [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
コンコルド[こんこるど, konkorudo] Concord [Add to Longdo]
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] data concentrator [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] concept [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
集信装置[しゅうしんそうち, shuushinsouchi] concentrator [Add to Longdo]
集線装置[しゅうせんそうち, shuusensouchi] line concentrator, (line) multiplexer [Add to Longdo]
集配信装置[しゅうはいしんそうち, shuuhaishinsouchi] concentrator [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax [Add to Longdo]
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax [Add to Longdo]
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] concurrent [Add to Longdo]
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing [Add to Longdo]
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation [Add to Longdo]
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]
結論[けつろん, ketsuron] conclusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  conceding
      n 1: the act of conceding or yielding [syn: {concession},
           {conceding}, {yielding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top