ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compose

K AH0 M P OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compose-, *compose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compose(vt) ประกอบด้วย, Syn. constitute, make up
composed(adj) สงบ, Syn. calm
composer(n) นักแต่งเพลง
compose of(phrv) ประกอบด้วย, Syn. comprise of, consist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compose(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เรียงพิมพ์ vi. แต่ง,เรียบเรียง, Syn. make, form
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm, cool
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -

English-Thai: Nontri Dictionary
compose(vi, vt) แต่งขึ้น,ประกอบ,เรียง,เรียบเรียง,ก่อตัวเป็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composersคีตกวี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composeAnimals have bodies largely composed of fluid.
composeA state is made up of individuals who compose it.
composeA team is composed of eleven players.
composeBronze is composed of copper and tin.
composeComposers create music.
composeHe composed a resignation immediately.
composeHe composed three poems in a month.
composeHe composes beautiful poems.
composeHe is a famous composer.
composeHe is nothing but a minor composer.
composeI composed the music for her.
composeI rate him among the best modern composers in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียงร้อย(v) compose, Example: พระสารประเสริฐสามารถเลือกสรรถ้อยคำนำมาเรียงร้อยให้ฟังไพเราะอย่างมีปฎิภาณ, Thai Definition: ลำดับหรือแต่งข้อความ
เรียงความ(v) compose, See also: write a composition or an essay, Example: นักเขียนระดับมาตรฐานจะเรียงความโดยผูกเป็นประโยค ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายๆ ชัดเจน, Thai Definition: เอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง
เขียนหนังสือ(v) write, See also: compose, Syn. แต่งหนังสือ, Example: ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก, Thai Definition: เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว
คีตกวี(n) composer, Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์, Example: เขากล่าวปิดท้ายด้วยคำของไซคอฟสกี้ซึ่งเป็นคีตกวีเอกของโลก
ร้อยกรอง(v) compose, Syn. เรียบเรียง, Example: เขาร้อยกรองเรื่องของเขาด้วยถ้อยคำหรูหรา, Thai Definition: แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ, เรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
ตั้งสติ(v) compose oneself, See also: be calm (/cool/composed), Syn. ควบคุมสติ, มีสติ, Example: เขาตั้งสติเพื่อรอรับฟังรายชื่อผู้ประสบเหตุเครื่องบินตก
แต่ง(v) compose, See also: write, draw up, Syn. เขียน, นิพนธ์, รจนา, ประพันธ์, Example: นักร้องบางคนสามารถแต่งเพลงเองได้, Thai Definition: เรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว
แต่งคำ(v) write words, See also: compose words or expression, Syn. ประกอบคำ, Example: สุนทรภู่แต่งคำในบทกวีได้อย่างคล้องจองไพเราะ
แต่งโคลง(v) compose a poem, See also: write a poetry, Example: สุนทรภู่นั้น นอกจากจะมีความสามารถในการแต่งกลอนสุภาพแล้ว ท่านยังแต่งโคลงได้ไพเราะไม่แพ้กัน, Thai Definition: แต่งถ้อยคำให้เป็นโคลง
แต่งเพลง(v) compose a song, See also: write a song or music, Syn. เขียนเพลง, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำภาพยนตร์การ์ตูน ช่วยแต่งเพลง ช่วยเขียนรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ฉบัง[chabang] (n) EN: verse (with 16 syllables per line)  FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ช่างเรียง[chang rīeng] (n) EN: composer ; typesetter  FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[døkbīa thopton] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [m]
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เขียน[khīen] (v) EN: write ; compose  FR: écrire ; rédiger
เขียนโคลง[khīen khlōng] (v, exp) EN: write a poem ; compose a poem  FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนกลอน[khīen kløn] (v, exp) EN: write poetry  FR: faire un poème ; composer un poème

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOSE K AH0 M P OW1 Z
COMPOSED K AH0 M P OW1 Z D
COMPOSER K AH0 M P OW1 Z ER0
COMPOSES K AH0 M P OW1 Z IH0 Z
COMPOSERS K AH0 M P OW1 Z ER0 Z
COMPOSER'S K AH0 M P OW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compose (v) kˈəmpˈouz (k @1 m p ou1 z)
composed (v) kˈəmpˈouzd (k @1 m p ou1 z d)
composer (n) kˈəmpˈouzər (k @1 m p ou1 z @ r)
composes (v) kˈəmpˈouzɪz (k @1 m p ou1 z i z)
composers (n) kˈəmpˈouzəz (k @1 m p ou1 z @ z)
composedly (a) kˈəmpˈouzɪdliː (k @1 m p ou1 z i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post, #1,476 [Add to Longdo]
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter, #21,344 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] compose; compile, #23,528 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] compose; compile; discourse in praise, #23,528 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] composed; rise; to begin, #24,551 [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer, #97,951 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] composed, contented [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] compose; compile; food; delicacies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
コンポーザー[konpo-za-] (n) composer [Add to Longdo]
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem) [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (v5m,vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P) [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compose
   v 1: form the substance of; "Greed and ambition composed his
      personality"
   2: write music; "Beethoven composed nine symphonies" [syn:
     {compose}, {write}]
   3: produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote
     four novels" [syn: {write}, {compose}, {pen}, {indite}]
   4: put together out of existing material; "compile a list" [syn:
     {compose}, {compile}]
   5: calm (someone, especially oneself); make quiet; "She had to
     compose herself before she could reply to this terrible
     insult"
   6: make up plans or basic details for; "frame a policy" [syn:
     {frame}, {compose}, {draw up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top