ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comport

K AH0 M P AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comport-, *comport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comport(vt) ประพฤติ, Syn. behave
comport(vi) เห็นด้วย, Syn. agree with, accord with
comportment(n) ความประพฤติ, Syn. behavior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, See also: comportment n. ดูcomport, Syn. conduct, act

English-Thai: Nontri Dictionary
comport(vi) เข้ากัน,เหมาะกัน,เหมาะสม,วางตัวดี
comport(vt) ประพฤติ,ปฏิบัติ,แสดงออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
จริต[jarit] (n) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit  FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยา[jariyā] (n) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality  FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
การปรับแปลง[kān prapplaēng] (n) EN: modification [f]  FR: modification du comportement [f]
การวางตัว[kān wāngtūa] (n) EN: behaviour = behavior (Am.)  FR: comportement [m]
การวิเคราะห์พฤติกรรม[kān wikhrǿ phreuttikam] (n, exp) EN: behavior analysis  FR: analyse du comportement [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์[kān wikhrǿ phreuttikam manut] (n, exp) FR: étude du comportement humain [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค[kān wikhrǿ phreuttikam phūbøriphōk] (n, exp) FR: analyse du comportement du consommateur [f]
กระทำ[kratham] (v) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make  FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
มรรยาท[manyāt] (n) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility  FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPORT K AH0 M P AO1 R T
COMPORTED K AH0 M P AO1 R T AH0 D
COMPORTMENT K AH0 M P AO1 R T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comport (v) kˈəmpˈɔːt (k @1 m p oo1 t)
comports (v) kˈəmpˈɔːts (k @1 m p oo1 t s)
comported (v) kˈəmpˈɔːtɪd (k @1 m p oo1 t i d)
comporting (v) kˈəmpˈɔːtɪŋ (k @1 m p oo1 t i ng)
comportment (n) kˈəmpˈɔːtmənt (k @1 m p oo1 t m @ n t)
comportments (n) kˈəmpˈɔːtmənts (k @1 m p oo1 t m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comport
   v 1: behave well or properly; "The children must learn to
      behave" [syn: {behave}, {comport}] [ant: {misbehave},
      {misconduct}, {misdemean}]
   2: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
     bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
     during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
     {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top