ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compare

K AH0 M P EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compare-, *compare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compare(vi) เปรียบเทียบ
compare(vt) เปรียบเทียบ, Syn. assess, correlate, collate
compare to(phrv) เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare with, equate to, liken to
compare with(phrv) เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compare(คัมแพร์ ') {compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เทียบได้กับ,การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง., See also: comparer n. ดูcompare -Conf. contrast

English-Thai: Nontri Dictionary
compare(vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compareเปรียบเทียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compareA book can be compared to a friend.
compareAfter the exam we compared the answers we had written.
compareArtificial leather can't compare with the real thing.
compareAs compared with his father, he is lacking in depth.
compareAs compared with last summer we haven't had so much rain this year.
compareAs compared with my trouble, yours is nothing.
compareAs compared with New York, Tokyo is a much safer place.
compareAs compared with the English, we are too near-sighted.
compareAs compared with the old model, this is far easier to handle.
compare(As) Compared with the old model, this is far easier to handle.
compareAs you know, life is compare to a voyage.
compareAutumn is suitable for study, compared with spring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียบ(v) compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในหลายๆ ประเทศ
เทียบเคียง(v) compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบ, Example: มนุษย์เรามักจะเอาความคิดความสามารถและพฤติกรรมของเราเข้าไปเทียบเคียงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
เปรียบกับ(v) compare with, See also: be comparable to, bear comparison with, Syn. เทียบกับ, เปรียบเทียบ, Example: จำนวนผู้หญิงที่เล่นเดิมพันพนันฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว, Thai Definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
เปรียบ(v) compare, See also: draw a parallel between, Syn. เทียบ, เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: กวีไทยมักเปรียบผู้หญิงกับดอกไม้หรือไม่ก็งูพิษ, Thai Definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน
เปรียบเทียบ(v) compare, See also: draw a comparison between, Syn. เปรียบ, เทียบ, วัด, Example: เราจะตีความหมายงานศิลปะได้โดยเปรียบเทียบกับงานของผู้อื่นซึ่งทำให้เราสามารถวัดคุณค่าของงานชิ้นนั้นได้, Thai Definition: พิจารณาเทียบเคียงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน
อุปมา(v) compare, Syn. เปรียบเทียบ, Example: บุคลิกภาพนั้นอุปมาได้กับเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วน
เทียม(v) like, See also: compare, be equal to, imitate, counterfeit, Syn. เทียบเท่า, เทียมเท่า, เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีทางทาบติด[mai mī thāng thāp tit] (xp) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless
ไม่มีที่เปรียบ[mai mī thī prīep] (adj) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare  FR: incomparable ; sans comparaison
เปรียบ[prīep] (v) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison  FR: comparer ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เปรียบ[prīep] (v) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match  FR: être comparable
เปรียบเทียบ[prīepthīep] (v) EN: compare ; draw a comparison between  FR: comparer ; établir une comparaison ; examiner
สอบราคา[søp rākhā] (v, exp) EN: compare prices ; check prices ; ask for quotations
สอบทาน[søpthān] (v) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate  FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
สู้ไม่ได้[sū mai dāi] (v, exp) EN: be no match (for) ; cannot compare (with) ; unable to compete ; be not comparable
ทำเนียบ[thamnīep] (v) EN: compare  FR: comparer
เทียม[thīem] (v) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit  FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPARE K AH0 M P EH1 R
COMPARED K AH0 M P EH1 R D
COMPARES K AH0 M P EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compare (v) kˈəmpˈɛəʳr (k @1 m p e@1 r)
compared (v) kˈəmpˈɛəʳd (k @1 m p e@1 d)
compares (v) kˈəmpˈɛəʳz (k @1 m p e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather, #302 [Add to Longdo]
相比[xiāng bǐ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧˇ, ] compared to, #1,320 [Add to Longdo]
比拟[bǐ nǐ, ㄅㄧˇ ㄋㄧˇ, / ] compare; draw a parallel; match; analogy; metaphor; comparison, #17,333 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] compare; criticize, #892,848 [Add to Longdo]
比起[bǐ qǐ, ㄅㄧˇ ㄑㄧˇ, ] compared with [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergleiche obencompare above [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
と比べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with [Add to Longdo]
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of [Add to Longdo]
に比べ[にくらべ, nikurabe] (exp) compared to [Add to Longdo]
ばつ[batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with [Add to Longdo]
引き合わせる;引き合せる;引合せる(io)[ひきあわせる, hikiawaseru] (v1,vt) to introduce; to compare [Add to Longdo]
引き当てる;引当てる;引当る(io)[ひきあてる, hikiateru] (v1,vt) (1) to draw (the winning ticket); (2) (See 当てはめる) to apply; to compare; to put (oneself in someone's position) [Add to Longdo]
引けを取る[ひけをとる, hikewotoru] (exp,v5r) to be outdone by; to compare unfavorably with [Add to Longdo]
角す[かくす, kakusu] (v5s,vt) to compare (e.g. in a competition) [Add to Longdo]
寄える;比える[よそえる, yosoeru] (v1) (1) (uk) to compare; to liken; (2) to use as a pretext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compare
   n 1: qualities that are comparable; "no comparison between the
      two books"; "beyond compare" [syn: {comparison}, {compare},
      {equivalence}, {comparability}]
   v 1: examine and note the similarities or differences of; "John
      compared his haircut to his friend's"; "We compared notes
      after we had both seen the movie"
   2: be comparable; "This car does not compare with our line of
     Mercedes"
   3: consider or describe as similar, equal, or analogous; "We can
     compare the Han dynasty to the Romans"; "You cannot equate
     success in financial matters with greed" [syn: {compare},
     {liken}, {equate}]
   4: to form the comparative or superlative form on an adjective
     or adverb

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top