ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

communed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communed-, *communed*, commun, commune
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communed (v) kˈəmjˈuːnd (k @1 m y uu1 n d)
commune (n) kˈɒmjuːn (k o1 m y uu n)
commune (v) kˈəmjˈuːn (k @1 m y uu1 n)
communal (j) kˈɒmjunl (k o1 m y u n l)
communes (n) kˈɒmjuːnz (k o1 m y uu n z)
communes (v) kˈəmjˈuːnz (k @1 m y uu1 n z)
communing (v) kˈəmjˈuːnɪŋ (k @1 m y uu1 n i ng)
communion (n) kˈəmjˈuːnɪəʳn (k @1 m y uu1 n i@ n)
communism (n) kˈɒmjunɪzəm (k o1 m y u n i z @ m)
communist (n) kˈɒmjunɪst (k o1 m y u n i s t)
community (n) kˈəmjˈuːnɪtiː (k @1 m y uu1 n i t ii)
communique (n) kɒmjˈuːnɪkˈɛɪ (k o m y uu1 n i k ei1)
communally (a) kˈɒmjunəliː (k o1 m y u n @ l ii)
communions (n) kˈəmjˈuːnɪəʳnz (k @1 m y uu1 n i@ n z)
communists (n) kˈɒmjunɪsts (k o1 m y u n i s t s)
communicant (n) kˈəmjˈuːnɪkənt (k @1 m y uu1 n i k @ n t)
communicate (v) kˈəmjˈuːnɪkɛɪt (k @1 m y uu1 n i k ei t)
communiqu_e (n) kˈəmjˈuːnɪkɛɪ (k @1 m y uu1 n i k ei)
communities (n) kˈəmjˈuːnɪtɪz (k @1 m y uu1 n i t i z)
noncommunist (n) nɒn-kˈɒmjuːnɪst (n o n - k o1 m y uu n i s t)
communicable (j) kˈəmjˈuːnɪkəbl (k @1 m y uu1 n i k @ b l)
communicants (n) kˈəmjˈuːnɪkənts (k @1 m y uu1 n i k @ n t s)
communicated (v) kˈəmjˈuːnɪkɛɪtɪd (k @1 m y uu1 n i k ei t i d)
communicates (v) kˈəmjˈuːnɪkɛɪts (k @1 m y uu1 n i k ei t s)
communiqu_es (n) kˈəmjˈuːnɪkɛɪz (k @1 m y uu1 n i k ei z)
anticommunist (n) ˈæntɪkˈɒmjuːnəst (a1 n t i k o1 m y uu n @ s t)
postcommunist (n) pˈoustkˈɒmuːnəst (p ou1 s t k o1 m uu n @ s t)
communicating (v) kˈəmjˈuːnɪkɛɪtɪŋ (k @1 m y uu1 n i k ei t i ng)
communication (n) kˈəmjˌuːnɪkˈɛɪʃən (k @1 m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
communicative (j) kˈəmjˈuːnɪkətɪv (k @1 m y uu1 n i k @ t i v)
excommunicate (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪt (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t)
incommunicado (j) ˌɪnkəmjˌuːnɪkˈaːdou (i2 n k @ m y uu2 n i k aa1 d ou)
communications (n) kˈəmjˌuːnɪkˈɛɪʃənz (k @1 m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)
excommunicated (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪtɪd (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t i d)
excommunicates (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪts (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t s)
intercommunion (n) ˌɪntəkəmjˈuːnɪəʳn (i2 n t @ k @ m y uu1 n i@ n)
self-communion (n) sˈɛlf-kəmjˈuːnɪəʳn (s e1 l f - k @ m y uu1 n i@ n)
excommunicating (v) ˌɛkskəmjˈuːnɪkɛɪtɪŋ (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t i ng)
excommunication (n) ˌɛkskəmjˌuːnɪkˈɛɪʃən (e2 k s k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
intercommunions (n) ˌɪntəkəmjˈuːnɪəʳnz (i2 n t @ k @ m y uu1 n i@ n z)
uncommunicative (j) ˌʌnkəmjˈuːnɪkətɪv (uh2 n k @ m y uu1 n i k @ t i v)
excommunications (n) ˌɛkskəmjˌuːnɪkˈɛɪʃənz (e2 k s k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)
intercommunicate (v) ˌɪntəkəmjˈuːnɪkɛɪt (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t)
intercommunicate (v) ˌɪntəkəmjˈuːnɪkɛɪtɪd (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t i d)
intercommunicate (v) ˌɪntəkəmjˈuːnɪkɛɪts (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t s)
intercommunicati (v) ˌɪntəkəmjˈuːnɪkɛɪtɪŋ (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t i ng)
intercommunicati (n) ˌɪntəkəmjˌuːnɪkˈɛɪʃən (i2 n t @ k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
telecommunicatio (n) tˌɛlɪkəmjˌuːnɪkˈɛɪʃən (t e2 l i k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
telecommunicatio (n) tˌɛlɪkəmjˌuːnɪkˈɛɪʃənz (t e2 l i k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commune(vi) คุยกันอย่างสนิทสนม
commune(n) คนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกัน
communal(adj) ที่เป็นของสาธารณะ, Syn. public, shared
communion(n) การมีส่วนร่วม, Syn. sharing, participation
communism(n) คอมมิวนิสต์
communist(n) สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์
community(n) ชุมชน
community(n) สังคม, Syn. society, the public
communicant(n) ผู้ส่งข่าว
communicate(vi) เชื่อมติดกัน
communicate(vi) ติดต่อสื่อสาร, Syn. associate with, commune with
communicate(vt) ส่งต่อ, See also: ส่งผ่าน, Syn. convey, transmit
commune with(phrv) พูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับ
commune with(phrv) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
communicable(adj) ที่สามารถติดต่อได้ (เช่น โรคติดต่อ), Syn. infectious, transmittable
communicable(adj) ที่สามารถสื่อสารกันได้
communication(n) การติดต่อสื่อสาร
communication(n) การส่งต่อ, Syn. conveyance, transmission
communication(n) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
communication(n) วิธีการติดต่อสื่อสาร
communicative(adj) ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
incommunicado(adj) ซึ่งไม่สามารถติด่อกับคนอื่นได้
incommunicado(adv) โดยไม่สามารติดต่อกับคนอื่นได้
communicate on(phrv) ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ, See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
communicate to(phrv) สื่อข่าวสารให้กับ, See also: ส่งข่าวสารให้กับ, บอกข่าวกับ
incommunicable(adj) ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่น, Syn. inexpressible, unutterable, Ant. communicable, expressible
uncommunicative(adj) เงียบขรึม, See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ, Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved, Ant. communicative, communicatory
commune together(phrv) พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสนิทสนม, See also: พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด
communicate with(phrv) ติดต่อกับ, See also: พูดคุยกับ, ส่งข่าวสารกับ, ติดต่อสื่อสารกับ
intercommunicate(vi) ติดต่อสื่อสารกัน, See also: แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน, พูดคุยกัน
communicate about(phrv) ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ, See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
telecommunication(n) การสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี, See also: โทรคมนาคม
uncommunicatively(adv) อย่างไม่พูดมาก, See also: อย่างสงบปากคำ
European Community(n) ประชาคมยุโรป
mass communications(n) วารสารศาสตร์
European Economic Community(n) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communal(คะมิว'เนิล) adj. เกี่ยวกับชุมชน,เกี่ยวกับสหภาพ, See also: communality n.
communal marriagen. การสมรสหม
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
communicantn. ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู,ผู้ติดต่อ,ผู้ส่งข่าว. adj. ซึ่งติดต่อ
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
communication(คะมิวนิเค'เชิน) n. การติดต่อ,การสื่อสาร,การคมนาคม
communicative(คะมิว'นะเคทิฟว) adj. ชอบถ่ายทอด,เกี่ยวกับการสื่อสาร,เกี่ยวกับการติดต่อ., See also: communicativeness n. ดูcommunicative
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse, fellowship, asociation, afinity
communion tablen. โต๊ะพิธีศีลมหาสนิท
communique(คะมิวนะเค',คะมิว'นะเค) n. หนังสือแถลงการณ ์, Syn. official communication
communism(คอม'มิวนิสซึม) n. ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. the community ชุมชน, สังคม, ประชาคม, Syn. society, public, Ant. polarity, duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
community propertyn. สินสมรส
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
holy communionพิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist
incommunicable(อินคะมิว' นะคะเบิล) adj. ติดต่อกันไม่ได้, ถ่ายทอดออกเป็นคำพูดไม่ได้, ไม่ชอบพูดจา., See also: incommunicability, incommunicableness n. incommunicably adv.
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability, intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
noncommunicable(นอนคะมิว'นิคะเบิล) adj. ไม่ติดต่อกันได้
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย
telecommunication(เทลลีคอมมิวนิเค'เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร โดยโทรศัพท์ โทรเลขและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
communal(adj) เกี่ยวกับชุมชน,เกี่ยวกับสังคม
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
communique(n) หนังสือแถลงการณ์
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
incommunicable(adj) ติดต่อกันไม่ได้,สื่อสารกันไม่ได้
intercommunicate(vi) สื่อสารถึงกัน,ติดต่อถึงกัน,เชื่อมถึงกัน
intercommunicate(vt) สื่อสารถึงกัน,แลกเปลี่ยนข่าวสาร,แลกเปลี่ยนซึ่งกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication network (PCN)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication telephone (PCT)โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political communicationการสื่อสารทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal digital communication (PDC)การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิทิทัล (พีดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู confidential communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primitive communismระบบคอมมิวนิสต์สมัยเริ่มแรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plant communityชุมพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paries communisผนังร่วม, กำแพงร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list of communicantรายชื่อผู้มาติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life assemblage; biocoenosis; biotic community; community; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life community; biocoenosis; biotic community; community; life assemblageชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liberty of communicationเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
security communityชุมชนที่มั่นคง, ประชาคมที่มั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
APPC (advanced program to program communications)เอพีพีซี (การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic telecommunications exchangeชุมสายโทรคมนาคมอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced program to program communications (APPC)การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม (เอพีพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BSC, BISYNC (binary synchronous communications)บีเอสซี, ไบซิงก์ (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BISYNC, BSC (binary synchronous communications)ไบซิงก์, บีเอสซี (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biotic community; biocoenosis; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biocoenosis; biotic community; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
binary synchronous communications (BISYNC, BSC)การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง (ไบซิงก์, บีเอสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mass communicationสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CPI-C (common programming interface for communications)ซีพีไอซี (ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Court of Justice of the European Communities (European Court)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common programming interface for communications (CPI-C)ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร (ซีพีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
communal farmนารวมชุมชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
community; ecological communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
communityประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community; biocoenosis; biotic community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
community antenna television; cable television; cable TV (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
community antenna television; cable television; cable TV (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community health and medical serviceอนามัยชุมชนและเวชบริการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
community homeสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [ดู house of detention ความหมายที่ ๒ และ reformatory] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community nutritionโภชนศาสตร์ชุมชน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
community of nationsประชาคมนานาชาติ [ดู family of nations] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
community propertyทรัพย์สินร่วมระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication deviceอุปกรณ์สื่อสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
communication linkข่ายเชื่อมโยงการสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication satelliteดาวเทียมสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication, liberty ofเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communication, massสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communication, politicalการสื่อสารทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communications, privilegedการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communication in information scienceการสื่อสารทางสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communication in library scienceการสื่อสารทางบรรณารักษศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communicable diseasesโรคติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Communicationการสื่อสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communicationการสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communication systemsระบบสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical communicationการสื่อสารเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantum communicationการสื่อสารเชิงควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science communicationการสื่อสารวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Echo suppression (Telecommunication)การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global system for moble communicationจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Emergency communication systemระบบสื่อสารฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadbrand communication systemระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microwave communication systemระบบสื่อสารไมโครเวฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Communication industryอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคม [เศรษฐศาสตร์]
Community developmentการพัฒนาชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Community organizationองค์การชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Telecommunication in medicineการแพทย์ทางไกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital communicationการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Optical communicationการสื่อสารด้วยแสง [คอมพิวเตอร์]
Communicationการสื่อสาร [การจัดการความรู้]
Community of practiceชุมชนนักปฏิบัติ, ชุมชนนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการใช้ในความหมาย ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนแนวปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Data Communicationการสื่อสารข้อมูล, Example: กระบวนการและเทคโนโลยีสำหรับใช้ส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยอาศัยตัวกลางและอุปกรณ์แบบต่างๆ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะส่งข้อมูลออกไปและรับข้อมูลมาได้อย่างถูกต้อง การประสานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์มาตรฐานในการส่งและรับข้อมูล ความเร็วในการส่งข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Signal theory (Telecommunication)ทฤษฏีสัญญาณ (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Community dental serviceทันตกรรมชุมชน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecological communicationนิเวศนิเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Augmentative and Alternative Communication Programซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด, ซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด โดยใช้รูปภาพหรือข้อความเป็นรูปแทนการสื่อความหมาย เมื่อเลือกรูปแทนแล้ว โปรแกรมจะเล่นเสียงที่บันทึกไว้ของรูปแทนดังกล่าวออกมา โปรแกรมชนิดนี้พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ชื่อ "ปราศรัย" ทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน โดยจัดเก็บเสียงเป็นแฟ้มเสียงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Total Communicationการสื่อสารระบบรวม, รูปแบบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน [Assistive Technology]
Youth volunteers in community developmentอาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Written communicationภาษาเขียน [TU Subject Heading]
Anglican Communionนิกายแองกลิกัน [TU Subject Heading]
Artificial satellites in telecommunicationดาวเทียมในโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Broadband communication systemsระบบการสื่อสารแถบความถี่กว้าง [TU Subject Heading]
Business communicationการสื่อสารทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Communal livingสหคามประชาชน [TU Subject Heading]
Communes (China)สหคามประชาชนแบบจีน [TU Subject Heading]
Communicable disease controlการควบคุมโรคติดต่อ [TU Subject Heading]
Communicable diseasesโรคติดต่อ [TU Subject Heading]
Communicable diseases, Emergingโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ [TU Subject Heading]
Communicationการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Communication and cultureการสื่อสารกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Communication and sexการสื่อสารกับเพศ [TU Subject Heading]
Communication and technologyการสื่อสารกับเทคโนโลยี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
AEC (ASEAN Economic Community)[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน] (n, abbrev, org) Association of Southeast Asian Nations Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
community enterpriseวิสาหกิจชุมชน
community trademark(n) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มสมาชิกยุโรป
telecommunications(n) การสื่อสารทางไกลโดยใช้โทรศัพท์ เคเบิล โทรทัศน์ วิทยุและโทรเลข
The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit Univer(adj) The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit University provides short-term capacity-building training courses to development professionals from governments, NGOs, development banks and UN agencies.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communAccess to worldwide communication industry resources.
communA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
communAll communication with that airplane was suddenly cut off.
communAll communication with the mainland was cut off by the typhoon.
communAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
communAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
communAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
communAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
communA new means of communication was developed -the railway.
communAn image is formed by the information of the mass communication.
communA person with communist leanings.
communAs a young man he flirted briefly with communism.
communAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
communBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
communBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
communBefore long, we'll be able to communicate with each other by T.V. telephone.
communBenefits accrue to the community from reconstruction.
communBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
communCan you communicate in English what you want to say?
communCommunications broke down.
communCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
communCommunication takes many forms.
communCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
communCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
communConformity is an essential element of our homogeneous community.
communDo you take part in any community activities?
communDr. Patterson communicated with a gorilla using sign language.
communEmotion counts above vocabulary in verbal communication.
communEnglish is a means of communication.
communEnglish is as fine a means of communication as any in the world.
communEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.
communGesture is another way of communication.
communGorillas cannot use their lips and tongues to speak, but they can communicate with people in other ways.
communHe asked me to communicate his wishes to you.
communHe contributed to the good of the community.
communHe did it for the good of the community.
communHe found the evidence that bees can communicate with each other.
communHe passed for a learned man in our community.
communHe passes for a learned man in our community.
communHe was actuated by community spirit.
communHe worked for weeks in behalf of the community chest.
communHowever, only the human community has verbal languages as a means of communication.
communHuman beings communicate in many ways.
communHuman beings communicate with each other by means of language.
communI am in communication with her now.
communI applied for a job as a lifeguard at the community pool.
communIf you are a member of a primitive community and you wish to produce, say, food, there are two thing that you must do.
communIf you can read the following, we can communicate in Japanese, too.
communI hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!
communI hope you'll never turn Communist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กสท.(n) The Communications Authority of Thailand, See also: CAT., Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
คค(n) Ministry of Transport and Communications, Syn. กระทรวงคมนาคม
นศ.บ.(n) Bachelor of Arts in Mass Communication, Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
พช.(n) The Community Development Department, Syn. กรมการพัฒนาชุมชน
อ.ส.ม.ท.(n) The Mass Communication Organization of Thailand, See also: MCOT, Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
เครื่องมือสื่อสาร(n) communication tool, Syn. อุปกรณ์การสื่อสาร, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดการศึกษา
ศูนย์การคมนาคม(n) communication center
ศูนย์การสื่อสาร(n) communication center
อุปกรณ์โทรคมนาคม(n) telecommunication, Example: ภายในยานจะติดตั้งอุปกรณ์สำหรับนำทางและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สำคัญไว้คอยติดต่อกับภาคพื้นดิน, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณโดยอาศัยระบบสายวิทยุสื่อสารหรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ
ส่วนรวม(n) public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, สาธารณะ
สาธารณะ(n) public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, ส่วนรวม
สื่อสาร(v) communicate, Syn. ติดต่อ, ติดต่อสื่อสาร
สื่อสารมวลชน(n) mass communication
การสื่อสาร(n) communication, Syn. การติดต่อสื่อสาร, Example: ภาษาเป็นสื่อสำคัญที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสาร และเก็บบันทึกเรื่องราว, Thai Definition: การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
ป่าชุมชน(n) community forest, Example: โดยเฉลี่ยแล้วป่าชุมชนจะมีพื้นที่ที่มากกว่าป่าชนิดอื่นๆ, Thai Definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้เป็นจำนวนมากอยู่ในชุมชนเมือง
แถลงการณ์(n) official statement, See also: communique, bulletin, Syn. คำแถลง, คำอธิบาย, คำชี้แจง, ถ้อยแถลง, Example: นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดของการบริหารของรัฐบาล, Thai Definition: คำอธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ลัทธิคอมมิวนิสต์(n) communism, Syn. คอมมิวนิสต์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์ครองอำนาจอยู่ในหลายประเทศในโลก, Thai Definition: ลัทธิเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้, ผู้ที่นิยมในลัทธินั้น
วิทยุสื่อสาร(n) radio communication, Example: ไต๋เรือกรอกเสียงลงไปยังปากพูดวิทยุสื่อสารอย่างร้อนรน เพื่อขอความช่วยเหลือ, Count Unit: เครื่อง
สื่อสารมวลชน(n) mass communication, Example: การใช้ราชาศัพท์ในสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุและหนังสือพิมพ์ ยังใช้สับสนไม่ถูกต้อง, Thai Definition: การติดต่อสื่อสารสู่มหาชนโดยอาศัยเครื่องมือหรือสื่อกลางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ลัทธิคอมมิวนิสต์(n) communism, Example: ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนกันในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์, Thai Definition: ลัทธิเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้
สาธารณชน(n) public, See also: community, people in general, masses of the people, Example: ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แสดงอาการแตกหักออกมาให้สาธารณชนทราบ, Thai Definition: ประชาชนทั่วไป
สื่อ(v) convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai Definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
สื่อสาร(v) communicate, See also: chat, speak, talk, chatter, converse, utter, Syn. ติดต่อสื่อสาร, Example: คนต่างชาติต่างภาษาสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
ถ่ายความหมาย(v) convey, See also: communicate, disclose, tell, reveal, Example: ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว, Thai Definition: ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
เข้าเจ้าเข้านาย(v) play up to people of power and influence, See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people, Syn. เข้าเจ้านาย, Example: ถ้าใครคิดจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็ต้องรู้จักเข้าเจ้าเข้านายเสียบ้าง, Thai Definition: รู้จักวิธีเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างสนิทสนม
เข้าเจ้า(v) be in communion with a spirit, See also: perform a ceremony to call spirit to dwell in the body, Syn. เข้าทรง, เข้าเจ้าเข้าทรง, เข้าทรงเจ้า, Example: บ้านยายแสงคงจะเข้าเจ้ากันอีกแล้ว เห็นคนขึ้นลงกันเต็มไปหมด, Thai Definition: ทำพิธีให้เจ้ามาสิงในร่างกาย
เข้าผู้เข้าคน(v) communicate, See also: associate, get along with people, Syn. เข้าสังคม, สังคม, Example: นักการเมืองที่ดีต้องรู้จักเข้าผู้เข้าคนกับประชาชนทุกระดับชั้น, Thai Definition: ติดต่อสังคมกับคนอื่นๆ ได้
เข้าทรง(v) communicate with spirit, Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า, เข้าเจ้าเข้าทรง, Example: พอเจ้าเข้าทรง บรรดาสานุศิษย์ก็ต่างขอเลขเด็ดกันยกใหญ่, Thai Definition: เข้าไปสิงอยู่ในร่างกายคนทรง
คาบ(v) inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai Definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
กลุ่มคน(n) crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count Unit: กลุ่ม
คอมมิวนิสต์(n) communism, Syn. ลัทธิคอมมิวนิสต์, ระบอบคอมมิวนิสต์, Example: หน่วยงานของพรรคให้การสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์บริวารหรือคอมมิวนิสต์สาขาในเขตสาธารณรัฐต่างๆ ด้วย, Thai Definition: ชื่อลัทธิการเมืองเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด, เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์(n) communist, Example: วันนั้นผมฆ่าคอมมิวนิสต์ได้หลายคนอย่างสมใจอยาก, Thai Definition: ผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์(adj) communist, Example: สันติภาพในตะวันออกกลางนั้นดำเนินควบคู่มากับปัญหาสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์มาช้านานแล้ว, Thai Definition: เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
มหาชน(n) crowd, See also: throng, group, community, Example: หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน, Thai Definition: ชนหมู่มาก, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
เครือข่ายการสื่อสาร(n) communication network, Example: ผู้ใช้สามารถปฏิบัติการที่ตำแหน่งห่างไกลจากคอมพิวเตอร์ใหญ่ได้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
โฆษก(n) announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แถลงข่าวแทน
งานติดต่อ(n) communication, See also: communicating, Example: วันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ทำอะไรเลย มีงานติดต่อเข้ามาตลอด, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ต้องมีการไปมาหาสู่กัน พูดจาเพื่อทำความตกลงกัน สื่อสารกัน
งานติดต่อสื่อสาร(n) transmitting, See also: communication, communicating, Syn. การติดต่อสื่อสาร, Example: บุคลิกอย่างคุณน่าจะเหมาะกับทำงานติดต่อสื่อสารนะ
พวก(n) group, See also: community, party, company, followers, gang, Syn. เหล่า, กลุ่ม, หมู่, Example: ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน, Count Unit: พวก, Thai Definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
พอร์ตสื่อสาร(n) communication port, Example: ข้อมูลที่จะต้องถูกนำไปยังปลายทางโดยทางโมเด็มก็จะต้องถูกส่งไปที่พอร์ตสื่อสาร, Thai Definition: จุดต่อสำหรับให้ข้อมูลเข้าหรืออกจากคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
โรคติดต่อ(n) contagious disease, See also: infective disease, communicable disease, Example: ไอกรนเป็นโรคติดต่อที่สำคัญอันหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ โดยเกิดจากเชื้อบัคเตรี
ลงแขก(v) ask the help of friends and neighbors for special work, See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come a, Example: ชาวชนบทยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยว, Thai Definition: ช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป
วิธีการสื่อสาร(n) communication, Syn. กระบวนการสื่อสาร, Example: ปัจจุบันนี้มีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น วิทยุติดตามตัว, โทรศัพท์ไร้สาย, อีเมล์
สาเก(n) breadfruit, See also: breadfruit tree, Artocarpus communis, Artocarpus altilis, Syn. ต้นสาเก, Example: คนไทยนิยมนำสาเกมาทำเป็นสาเกเชื่อม, Count Unit: ลูก, ผล, ต้น, Thai Definition: ชื่อขนุนสำปะลอพันธุ์ที่ผลไม่มีเมล็ด
สุงสิง(v) be friendly, See also: be acquainted with, keep company with, hold communication with, have dealings with, Syn. ยุ่งเกี่ยว, ยุ่ง, สมาคม, Example: เขาไม่ชอบสุงสิงกับเพื่อนที่ทำงานสักเท่าไหร่ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า, Thai Definition: วิสาสะกันอย่างสนิทสนม, ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
ติดต่อสื่อสาร(v) communicate, See also: contact, Syn. สื่อสาร, ติดต่อ, Example: ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น, Thai Definition: พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ติดต่อ(v) connect, See also: make contact with, communicate, get in touch with, adjoin, associate with, , Syn. สื่อสาร, Example: พวกเรายังคงติดต่อกัน แม้จะแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นก็ตาม, Thai Definition: ไปมาหาสู่กัน, พูดจาเพื่อทำความตกลง
ติด(v) catch, See also: be infected, become infected, be communicated, Example: ฉันติดหวัดมาจากพี่สาวเพราะนอนห้องเดียวกัน, Thai Definition: ได้รับเชื้อโรค เช่น ติดหิด
ติดโรค(v) contact a disease, See also: contact a contagious disease, infect with a disease, communicate illness, Syn. ติดเชื้อ, Example: จากสถิติพบว่า เด็กหญิงติดโรคเอดส์มากกว่าชายถึง 3 เท่าเนื่องจากปัญหาค่านิยมโสเภณีเด็กหญิงเพิ่มมากขึ้น, Thai Definition: ได้รับเชื้อจากโรคหนึ่ง แล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ถึงกัน(v) communicate with, See also: be in connect with, be in touch with, Example: ไม่ว่าจะมีอะไร หล่อนทั้งคู่ก็จะถึงกันตลอด, Thai Definition: ติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหารการสื่อสาร[børihān kān seūsān] (n, exp) EN: communication management  FR: management en communication [m]
ชื่อสามัญ[cheū sāman] (n, exp) EN: common name  FR: nom commun [m] ; nom ordinaire [m]
ชมรม[chomrom] (n) EN: club ; association ; society  FR: communauté [f] ; cercle [m] ; association [f]
ชนชาติ[chonchāt] (n) EN: nationality ; people ; race  FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติไทย[chonchāt Thai] (n, exp) EN: Thai nation ; Thai people  FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[chumnumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob  FR: communauté [f] ; foule [f]
ดาวเทียมสื่อสาร[dāothīem seūsān] (n, exp) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
เห็ดแครง[het khraēng] (n, exp) EN: Schizophyllum commune
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จิ้งจก[jingjok] (n) EN: lizard ; common lizard  FR: lézard [m] ; lézard commun [m]
จิตวิทยาการสื่อสาร[jittawitthayā kān seūsān] (n, exp) EN: psychology of communication   FR: psychologie de la communication [f]
กำนัน[kamnan] (n) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief  FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
การพัฒนาชุมชน[kān phatthanā chumchon] (n, exp) EN: community development
การพูดโทรศัพท์[kān phūt thōrasap] (n, exp) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call  FR: communication téléphonique [f]
การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา[kān plīen thōt nak pen bao] (n, exp) EN: communtation  FR: commutation [f]
การสื่อสาร[kān seūsān] (n) EN: communication  FR: communication [f]
การสื่อสารแห่งประเทศไทย[Kān Seūsān Haeng Prathēt Thai] (org) EN: Communications Authority of Thailand (CAT)
การสื่อสารธุรกิจ[kān seūsān thurakit] (n, exp) EN: business communication
การแถลงร่วมกัน[kān thalaēng ruam kan] (n, exp) EN: joint declaration  FR: déclaration commune [f]
การติดต่อ[kān tittø] (n) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection  FR: connexion [f] ; contact [m]
การติดต่อสื่อสาร[kān tittø seūsān] (n, exp) EN: communication
การติดต่อสื่อสารในแนวนอน[kān tittø seūsān nai naēonøn] (n, exp) EN: horizontal communication
คมนาคม[khamanākhom] (n) EN: communication ; means of communication  FR: communication [f]
คำนามทั่วไป[khamnām thūapai] (n, exp) EN: common noun  FR: nom commun [m]
คำสามานยนาม[kham sāmānyanām] (n) EN: common noun  FR: nom commun [m]
คณะเทศมนตรี[khana thētsamontrī = khana thēsamontrī] (n, exp) EN: municipal council ; town council ; city council  FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
คอมมิวนิสต์[khømmiūnit = khømmiūnis] (n) EN: communist  FR: communiste [m]
คอมมิวนิสต์[khømmiūnit = khømmiūnis] (adj) EN: communist  FR: communiste
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
เครือข่ายการสื่อสาร[khreūakhāi kān seūsān] (n, exp) EN: communication network
เครื่องมือสื่อสาร[khreūangmeū seūsān] (n, exp) EN: communication tool  FR: appareil de communication [m]
คูณร่วมน้อย[khūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.  FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มคน[klum khon] (n, exp) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people  FR: groupe de personnes [m]
กลุ่มประเทศยุโรป[klum prathēt Yurōp] (n, exp) FR: Union européenne [f] ; Communauté européenne [f]
กลุ่มสิ่งมีชีวิต[klum sing mī chīwit] (n, exp) EN: community
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน[kotmāi kīokap seūsān mūanchon] (n, exp) EN: law of mass communication
กฎเทศบาล[kot thētsabān = kot thēsabān] (n, exp) EN: municipal regulation ; municipal ordinance  FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
กระทรวงคมนาคม[Krasūang Khamanākhom] (org) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation  FR: ministère des Transports [m]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt lae Kān Seūsān] (org) EN: Ministry of Information and Communication Technology
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting
มีอาณาเขตติดต่อกับ...[mī ānākhēt tittø kap …] (v, exp) EN: share borders with  FR: avoir une frontière commune avec ; être entouré par
หมู่บ้าน[mūbān] (n) EN: village ; hamlet  FR: village [m] ; hameau [m] ; communauté [f]
นานาประเทศ[nānāprathēt] (x) EN: foreign countries ; various nations  FR: l'étranger [m] ; communauté internationale [f]
นวัตกรรมการสื่อสาร[nawattakam kān seūsān] (n, exp) EN: communication innovation ; communicative innovation
นิเทศศาสตร์[nithētsāt] (n) EN: mass communications
นิเทศศาสตรบัณฑิต[nithētsāt bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Arts (Communication Arts) ; B.A. (Communication Arts)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต[nithētsāt mahābandit] (n, exp) EN: Master of Arts (Communication Arts) ; M.A. (Communication Arts)
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[nok chīo dong thammadā] (n, exp) EN: Common Woodshrike  FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNE K AA1 M Y UW0 N
COMMUNE K AH0 M Y UW1 N
DUCOMMUN D UW0 K AA1 M AH0 N
DUCOMMUN D UW0 K AA1 M UW1 N
COMMUNES K AH0 M Y UW1 N Z
COMMUNES K AA1 M Y UW0 N Z
COMMUNAL K AH0 M Y UW1 N AH0 L
COMMUNING K AH0 M Y UW1 N IH0 NG
COMMUNION K AH0 M Y UW1 N Y AH0 N
COMMUNITY K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0
COMMUNITY K AH0 M Y UW1 N IH0 T IY0
COMMUNISM K AA1 M Y AH0 N IH2 Z AH0 M
COMMUNIST K AA1 M Y AH0 N AH0 S T
COMMUNIZE K AA1 M Y AH0 N AY2 Z
COMMUNIQUE K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1
COMMUNIQUE K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2
COMMUNISTS K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNIQUES K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 Z
COMMUNIST'S K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNISTS' K AA1 M Y UW0 N IH0 S T S
COMMUNITIES K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0 Z
COMMUNITIES K AH0 M Y UW1 N IH0 T IY0 Z
COMMUNITY'S K AH0 M Y UW1 N IH0 T IY0 Z
COMMUNICATE K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
COMMUNISM'S K AA1 M Y AH0 N IH2 Z AH0 M Z
COMMUNICABLE K AH0 M Y UW1 N AH0 K AH0 B AH0 L
COMMUNICATED K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T IH0 D
COMMUNICATES K AH0 M Y UW1 N IH0 K EY2 T S
NONCOMMUNIST N AA1 N K AA1 M Y UW0 N IH0 S T
COMMUNICATOR K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T ER0
NON-COMMUNIST N AA1 N K AA1 M Y UW0 N IH0 S T
INCOMMUNICADO IH2 N K AH0 M Y UW2 N AH0 K AA1 D OW0
NONCOMMUNISTS N AA1 N K AA1 M Y UW0 N IH0 S T S
EXCOMMUNICATE EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
COMMUNIZATION K AA2 M Y AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N
COMMUNITYWIDE K AH0 M Y UW1 N IH0 T IY0 W AY2 D
ANTICOMMUNIST AE2 N T IY0 K AA1 M Y AH0 N IH0 S T
COMMUNICATORS K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY0 T ER0 Z
COMMUNICATIVE K AH0 M Y UW1 N AH0 K AH0 T IH0 V
COMMUNICATING K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T IH0 NG
COMMUNICATION K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N
NON-COMMUNISTS N AA1 N K AA1 M Y UW0 N IH0 S T S
MISCOMMUNICATE M IH0 S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
COMMUNICATIONS K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EXCOMMUNICATED EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T AH0 D
COMMUNICATION'S K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 SH AH0 N Z
EXCOMMUNICATION EH2 K S K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N
COMMUNICATIONS' K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
TELECOMMUNICATIO T EH2 L AH0 K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
TELECOMMUNICATIO T EH2 L AH0 K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干部[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] personnel; employees; cadre (in communist party), #691 [Add to Longdo]
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B, #755 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang), #820 [Add to Longdo]
交通[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] transport; traffic; communication, #889 [Add to Longdo]
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] to go through; to know well; to connect; to communicate; open, #1,181 [Add to Longdo]
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.), #1,201 [Add to Longdo]
社区[shè qū, ㄕㄜˋ ㄑㄩ, / ] community, #1,289 [Add to Longdo]
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader, #1,676 [Add to Longdo]
沟通[gōu tōng, ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] communicate, #2,307 [Add to Longdo]
解放[jiě fàng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ, ] to liberate; to emancipate; liberation; refers to the Communists' victory over the Nationalists in 1949, #2,433 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
通道[tōng dào, ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] (communications) channel; thoroughfare; passage, #2,944 [Add to Longdo]
群体[qún tǐ, ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] community; colony, #2,946 [Add to Longdo]
通信[tōng xìn, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] to communicate, #3,080 [Add to Longdo]
毛泽东[Máo Zé dōng, ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ, / ] Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader, #3,586 [Add to Longdo]
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, ] silence; uncommunicative, #3,653 [Add to Longdo]
通讯[tōng xùn, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] communications; a news story (e.g. dispatched over the wire), #3,772 [Add to Longdo]
联通[Lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom; abbr. of 中國聯通|中国联通, #3,855 [Add to Longdo]
热线[rè xiàn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hotline (communications link), #3,948 [Add to Longdo]
邓小平[Dèng xiǎo píng, ㄉㄥˋ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] Deng Xiaoping (1904-1997), Chinese communist leader, #3,977 [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
公社[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] commune, #5,119 [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc), #5,618 [Add to Longdo]
党政[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ, / ] party policy; (Communist) Party and government administration, #6,031 [Add to Longdo]
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee, #6,150 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] communication; get in touch with; contact; connection (math.), #6,622 [Add to Longdo]
总书记[zǒng shū ji, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] general-secretary (of Communist Party), #6,696 [Add to Longdo]
共产主义[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] communism, #6,974 [Add to Longdo]
周恩来[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976, #7,594 [Add to Longdo]
红星[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star, #7,668 [Add to Longdo]
刘少奇[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution, #9,941 [Add to Longdo]
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique, #10,082 [Add to Longdo]
雷锋[Léi Fēng, ㄌㄟˊ ㄈㄥ, / ] Lei Feng (1940-1962), young communist killed in an accident in 1962, used as a model in one of Mao's campaigns from 1963, #10,141 [Add to Longdo]
延安[Yán ān, ㄧㄢˊ ㄢ, ] Yán'ān prefecture level city in Shǎnxī 陝西|陕西, communist headquarters during the war, #10,807 [Add to Longdo]
交际[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] communication; social intercourse, #11,490 [Add to Longdo]
专线[zhuān xiàn, ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] special-purpose phone line or communications link; hotline; special rail line (eg between airport and city); CL:條|条[tiao2], #12,407 [Add to Longdo]
电讯[diàn xùn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] telecommunications; telecom, #13,567 [Add to Longdo]
共青团[gòng qīng tuán, ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Communist Youth League, #13,609 [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] people's commune, #13,612 [Add to Longdo]
聚餐[jù cān, ㄐㄩˋ ㄘㄢ, ] communal meal; formal dinner of club or group, #14,223 [Add to Longdo]
赫鲁晓夫[Hè lǔ xiǎo fu, ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ ㄒㄧㄠˇ ㄈㄨ˙, / ] Nikita Khrushchev (1894-1971), secretary-general of Soviet communist party 1953-1964, #14,283 [Add to Longdo]
商界[shāng jiè, ㄕㄤ ㄐㄧㄝˋ, ] business world; business community, #15,033 [Add to Longdo]
邮电[yóu diàn, ㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] post and telecommunications, #15,093 [Add to Longdo]
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ, ] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating, #15,337 [Add to Longdo]
交通银行[Jiāo tōng Yín háng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of Communications, #16,106 [Add to Longdo]
朱德[Zhū Dé, ㄓㄨ ㄉㄜˊ, ] Zhu De (1886-1976), communist leader and founder of the People's Liberation Army, #16,672 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน  EN: University of Electro-Communication

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
vom Verkehr mit der Außenwelt abgeschnittenincommunicado [Add to Longdo]
Bannfluch {m}excommunication [Add to Longdo]
Bildkommunikation {f}image communication [Add to Longdo]
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station [Add to Longdo]
Bürokommunikationstechnik {f}office communications [Add to Longdo]
Datenkommunikation {f}data communication [Add to Longdo]
Datenübertragung {f}data communication [Add to Longdo]
Einfriedung {f} (einer Gemeinde oder eines Hafens)precincts (of a community or a port) [Add to Longdo]
in Einzelhaft; in Isolierhaftincommunicado [Add to Longdo]
Erstkommunion {f}first communion [Add to Longdo]
Erziehungsheim {n}community home [Add to Longdo]
Fernkopieren {n}facsimile communication [Add to Longdo]
Fernmeldetechnik {f}telecommunication [Add to Longdo]
Fernmeldetechnik {f}telecommunications [Add to Longdo]
Fernmeldeverkehr {m}; Fernmeldeverbindung {f}telecommunication [Add to Longdo]
Fernmeldewesen {n}telecommunications [Add to Longdo]
Fernschreiben {n}teleprinted communication [Add to Longdo]
Fernschreiben {n}teleprinter communication [Add to Longdo]
Funkverbindung {f}; Funkverkehr {m}radio communication [Add to Longdo]
Gegentaktverkehr {m}push-pull communication [Add to Longdo]
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften {pl}community | communities [Add to Longdo]
Gesprächigkeit {f}communicativeness [Add to Longdo]
Glasfaserkommunikation {f}fiber-optic communication [Add to Longdo]
Halbduplexbetrieb {m}; Wechselbetrieb {m}alternate communication [Add to Longdo]
Haustelefon {n}interoffice communication [Add to Longdo]
Horchstelle {f}; Abhörstation {f}communications intercept station [Add to Longdo]
Interessengemeinschaft {f}community of interest [Add to Longdo]
Kommunikant {m}communicant [Add to Longdo]
Kommunikation {f} | Kommunikationen {pl}communication | communications [Add to Longdo]
Kommunikation {f}communicating [Add to Longdo]
Kommunikationsmanagement {n}communications management [Add to Longdo]
Kommunikationsmittel {n}communication medium [Add to Longdo]
Kommunikationsmodell {n}communication model [Add to Longdo]
Kommunikationsnetz {n}communication network [Add to Longdo]
Kommunikationsprotokoll {n}communication protocol [Add to Longdo]
Kommunikationssatellit {m}communication satellite; comsat [Add to Longdo]
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating [Add to Longdo]
Kommunikationssteuerung {f}; Übermittlungskontrolle {f}communication control [Add to Longdo]
Kommunikationssystem {n}communication system [Add to Longdo]
Kommunikationstechnik {f}communication technology [Add to Longdo]
Kommunikationswissenschaft {f}communication science [Add to Longdo]
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.] [Add to Longdo]
Kommunion {f}communion [Add to Longdo]
Kommunique {n}; Kommunikee {n} | ein Kommunique herausgebencommunique | to issue a communique [Add to Longdo]
Kommunismus {m}communism [Add to Longdo]
Kommunist {m} | Kommunisten {pl}communist | communists [Add to Longdo]
Korrespondenzanwalt {m}communicating lawyer [Add to Longdo]
Maschennetz {n}meshed communication network [Add to Longdo]
Mitteilbarkeit {f}communicability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
またぎ;まとぎ[matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
インターコム[inta-komu] (n) intercom; intercommunication system [Add to Longdo]
インターネットコミュニティ[inta-nettokomyunitei] (n) Internet community [Add to Longdo]
インテルサット[interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] (n) {comp} end to end communication path [Add to Longdo]
オーラルコミュニケーション[o-rarukomyunike-shon] (n) aural communication [Add to Longdo]
オンライン通信[オンラインつうしん, onrain tsuushin] (n) {comp} online communication [Add to Longdo]
カスタムコミュニケーション[kasutamukomyunike-shon] (n) customized communication; customised communication [Add to Longdo]
カリコム[karikomu] (n) Caribbean Community (from CARICOM) [Add to Longdo]
クメールルージュ[kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization) [Add to Longdo]
ゲマインシャフト[gemainshafuto] (n) (See ゲゼルシャフト) community (ger [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-independent data communication [Add to Longdo]
ココム[kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] (n) {comp} connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[コネクションレスがたネットワークでんそう, konekushonresu gata nettowa-ku densou] (n) {comp} connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミカレ[komikare] (n) (col) (abbr) (See コミュニティーカレッジ) community college [Add to Longdo]
コミュ[komyu] (n) (abbr) {comp} (See コミュニティー) community [Add to Longdo]
コミューン;コンミューン[komyu-n ; konmyu-n] (n) commune (fre [Add to Longdo]
コミュナリズム[komyunarizumu] (n) communalism [Add to Longdo]
コミュニケ[komyunike] (n) communique (fre [Add to Longdo]
コミュニケーション(P);コミュニケイション[komyunike-shon (P); komyunikeishon] (n) communication; (P) [Add to Longdo]
コミュニケーションギャップ[komyunike-shongyappu] (n) communications gap [Add to Longdo]
コミュニケーショングッズ[komyunike-shonguzzu] (n) communications goods [Add to Longdo]
コミュニケーションサーバー[komyunike-shonsa-ba-] (n) {comp} communication server [Add to Longdo]
コミュニケーションシステム[komyunike-shonshisutemu] (n) {comp} communication system [Add to Longdo]
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] (n) {comp} communication theory [Add to Longdo]
コミュニケーター[komyunike-ta-] (n) communicator; operator in a telemarketing business [Add to Longdo]
コミュニケート[komyunike-to] (n,vs) communicate [Add to Longdo]
コミュニスト[komyunisuto] (n) communist [Add to Longdo]
コミュニズム;コンミュニズム[komyunizumu ; konmyunizumu] (n) communism [Add to Longdo]
コミュニタス[komyunitasu] (n) communitas [Add to Longdo]
コミュニタリアン[komyunitarian] (n) communitarian [Add to Longdo]
コミュニティ(P);コミュニティー(P)[komyunitei (P); komyunitei-(P)] (n) community; (P) [Add to Longdo]
コミュニティーオーガニゼーション[komyunitei-o-ganize-shon] (n) community organization [Add to Longdo]
コミュニティーカレッジ[komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
コミュニティーケア[komyunitei-kea] (n) community care [Add to Longdo]
コミュニティースクール[komyunitei-suku-ru] (n) community school [Add to Longdo]
コミュニティースポーツ[komyunitei-supo-tsu] (n) community sports [Add to Longdo]
コミュニティーセンター[komyunitei-senta-] (n) community center; community centre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミュニケーション[こみゅにけーしょん, komyunike-shon] communication [Add to Longdo]
コミュニケーションシステム[こみゅにけーしょんしすてむ, komyunike-shonshisutemu] communication system [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピュニケーション[こんぴゅにけーしょん, konpyunike-shon] computer communication [Add to Longdo]
データ通信[データつうしん, de-ta tsuushin] data communication [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
プロセス間通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
遠隔通信[えんかくつうしん, enkakutsuushin] telecommunications [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
回線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
個人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
個人通信サービス[こじんつうしんサービス, kojintsuushin sa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
光通信[ひかりつうしん, hikaritsuushin] light-wave communication [Add to Longdo]
高速データ通信[こうそくデータつうしん, kousoku de-ta tsuushin] high speed data communication [Add to Longdo]
高速通信[こうそくつうしん, kousokutsuushin] high speed communication [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]
相互通信[そうごつうしん, sougotsuushin] intercommunication [Add to Longdo]
通信アクセス方式[つうしんアクセスほうしき, tsuushin akusesu houshiki] Telecommunication Access Method [Add to Longdo]
通信インフラ[つうしんインフラ, tsuushin infura] communications infrastructure [Add to Longdo]
通信キャリア[つうしんキャリア, tsuushin kyaria] communication carrier [Add to Longdo]
通信ケーブル[つうしんケーブル, tsuushin ke-buru] communication cable [Add to Longdo]
通信ソフトウェア[つうしんソフトウェア, tsuushin sofutouea] communications software [Add to Longdo]
通信チャネル[つうしんチャネル, tsuushin chaneru] communication channel [Add to Longdo]
通信プロトコル[つうしんプロトコル, tsuushin purotokoru] transmission protocol, communication protocol [Add to Longdo]
通信ポート[つうしんポート, tsuushin po-to] communication port [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
通信機器[つうしんきき, tsuushinkiki] telecommunication equipment [Add to Longdo]
通信規格[つうしんきかく, tsuushinkikaku] telecommunications standard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top