ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commune

K AA1 M Y UW0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commune-, *commune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commune(vi) คุยกันอย่างสนิทสนม
commune(n) คนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกัน
commune with(phrv) พูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับ
commune with(phrv) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
commune together(phrv) พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสนิทสนม, See also: พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม

English-Thai: Nontri Dictionary
commune(n) ประชาคม,ตำบล,แขวง,ชุมชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น (ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commune municipalityเทศบาลตำบล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communes (China)สหคามประชาชนแบบจีน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชาคม(n) community, See also: commune, society, Syn. ชุมชน, Example: กลุ่มประชาคมยุโรปรวมกำลังกันต่อสู้กับประเทศอื่นทางเศรษฐกิจ, Count Unit: กลุ่ม, Thai Definition: กลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดแครง[het khraēng] (n, exp) EN: Schizophyllum commune
กำนัน[kamnan] (n) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief  FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
การแถลงร่วมกัน[kān thalaēng ruam kan] (n, exp) EN: joint declaration  FR: déclaration commune [f]
มีอาณาเขตติดต่อกับ...[mī ānākhēt tittø kap …] (v, exp) EN: share borders with  FR: avoir une frontière commune avec ; être entouré par
นกอีล้ำ[nok ī-lam] (n, exp) EN: Common Moorhen  FR: Gallinule poule d'eau [f] ; Poule d’eau = Poule-d'eau [f] ; Gallinule commune [f] ; Poule d’eau commune [f]
นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป[nok krarīen phan Yurōp] (n, exp) EN: Common Crane  FR: Grue cendrée [f] ; Grue commune [f]
นกนางนวลแกลบธรรมดา[nok nāng-nūan klaēp thammadā] (n, exp) EN: Common Tern  FR: Sterne pierregarin [f] ; Sterne commune [f] ; Sterne hirondelle [f] ; Sterne Pierre-Garin [f] ; Sterne fluviatile [f]
นกปากแอ่นหางดำ[nok pāk aen hāng dam] (n, exp) EN: Black-tailed Godwit  FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกแสก[nok saēk] (n, exp) EN: Barn Owl  FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
นกสาลิกาปากดำ[nok sālikā pāk dam] (n, exp) EN: Black-billed Magpie  FR: Pie bavarde [f] ; Pie commune [f] ; Pie d'Europe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNE K AA1 M Y UW0 N
COMMUNE K AH0 M Y UW1 N
COMMUNES K AA1 M Y UW0 N Z
COMMUNES K AH0 M Y UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commune (n) kˈɒmjuːn (k o1 m y uu n)
commune (v) kˈəmjˈuːn (k @1 m y uu1 n)
communed (v) kˈəmjˈuːnd (k @1 m y uu1 n d)
communes (n) kˈɒmjuːnz (k o1 m y uu n z)
communes (v) kˈəmjˈuːnz (k @1 m y uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公社[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] commune, #5,119 [Add to Longdo]
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, / ] commune; private discussion, #54,583 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミューン;コンミューン[komyu-n ; konmyu-n] (n) commune (fre [Add to Longdo]
パリコミューン[parikomyu-n] (n) the Paris Commune [Add to Longdo]
自治都市[じちとし, jichitoshi] (n) (See 自由都市) commune (of medieval Europe) [Add to Longdo]
自由都市[じゆうとし, jiyuutoshi] (n) (1) free city (of Germany); (2) (See 自治都市) commune (of medieval Europe) [Add to Longdo]
人民公社[じんみんこうしゃ, jinminkousha] (n) (in China) people's commune [Add to Longdo]
通い合う[かよいあう, kayoiau] (v5u) (often as 心が通い合う) to communicate; to commune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commune
   n 1: the smallest administrative district of several European
      countries
   2: a body of people or families living together and sharing
     everything
   v 1: communicate intimately with; be in a state of heightened,
      intimate receptivity; "He seemed to commune with nature"
   2: receive Communion, in the Catholic church [syn: {commune},
     {communicate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top