ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

common

K AA1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -common-, *common*
English-Thai: Longdo Dictionary
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), See also: smallest common multiple, lcm, Syn. least common multiple

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
common(adj) ที่เกิดขึ้นทุกวัน, Syn. everyday, usual, commonplace, Ant. unusual, unique
common(adj) ที่เป็นของส่วนรวม, Syn. public, community
common(adj) ที่ร่วมกัน, Syn. shared, joint, mutual
commoner(n) คนธรรมดาสามัญ, Syn. commonality, common people, commonalty
commoner(n) นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (เนื่องจากไม่ได้รับทุน)
commonly(n) อย่างธรรมดา, Syn. ordinarily, generally
commonalty(n) คนธรรมดาสามัญ, Syn. commonalty, common people, commoner
commonweal(n) ความสงบสุข
common cold(n) ไข้หวัด, Syn. cold
common room(n) ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n., pl. คนสามัญ, สมาชิกสภาล่าง, ห้องอาหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย, Syn. habitual, ordinary, usual -Conf. mutu
common carriern. ผู้มีอาชีพการขนส่ง,บริษัทขนส่ง
common coldn. ไข้หวัด, Syn. cold
common counciln. สภาเทศบัญญัติ
common denominatorn. ตัวหารร่วม
common divisorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
common factorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
common fractionn. เศษส่วนร่วม
common lawn. กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ
common logarithmn. ลอกที่มีฐาน10

English-Thai: Nontri Dictionary
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
common(n) ทุ่งว่าง,ทุ่งสาธารณะ,ห้องอาหารขนาดใหญ่
COMMON common cold(n) ไข้หวัด
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
commonplace(adj สามัญ, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ) ซากๆ
commonplace(n สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆ) ซากๆ
commons(n) กลุ่มสามัญชน,สภาผู้แทนของอังกฤษ
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commonสามัญ, ร่วมกัน, ทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commonปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
common accountการประกันภัยต่อเพื่อประโยชน์ร่วมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
common angleมุมร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common areaพื้นที่ร่วม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common assaultการทำร้ายร่างกายไม่สาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common bile duct; choledochusท่อน้ำดีร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
common carrierผู้ประกอบการขนส่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common carrierผู้ขนส่งสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
common carrier; carrier, commonผู้ขนส่งทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Common Agricultural Policyนโยบายร่วมเกษตร เป็นนโยบายด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป [การทูต]
Common Agricultural Policy (CAP)นโยบายเกษตรกรรมร่วม, Example: นโยบายและมาตรการทางการค้าต่างๆ ทางด้านเกษตรกรรมของประชาคมยุโรป (ดู EC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศในกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพสำหรับเกษตรกรรมของประเทศในกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพสำหรับเกษตรกร สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร และเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีสินค้าเกษตรกรรมอย่างพอเพียงแก่การบริโภคใน ราคาเป็นธรรมแก่ประชาชนในกลุ่ม หลักการสำคัญในการดำเนินงานของนโยบายเกษตรกรรมร่วมมี 2 ประการ คือ 1) ค่าธรรมเนียมผันแปร (variable levy) เป็นภาษีนำเข้าที่ประชาคมยุโรปกำหนด (EC target farm prices) กับราคาสินค้าเกษตรที่นำเข้า 2) การให้การอุดหนุนการส่งออก (export subsidies) โดยการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมที่ไม่สามารถขายในประชาคมยุโรปได้ ตามราคาเป้าหมายที่ประชาคมยุโรปกำหนด นโยบายเกษตรกรรมร่วมของประชาคมยุโรปนี้ ได้รับการลงนามรับรองเมื่อ พ.ศ.2501 [สิ่งแวดล้อม]
Common beanถั่วแขก [TU Subject Heading]
Common Bile Ductท่อน้ำดีร่วม,ท่อรวมน้ำดี [การแพทย์]
Common Bile Duct Calculiนิ่วท่อน้ำดีร่วม [การแพทย์]
Common Bile Duct Diseasesท่อน้ำดีร่วม,โรค [การแพทย์]
Common Bile Duct Neoplasmsท่อน้ำดีร่วม,เนื้องอก [การแพทย์]
Common Bile Duct Stonesนิ่วในท่อน้ำดีนิ่วในท่อน้ำดีรวม [การแพทย์]
Common Canaliculiท่อระบายน้ำตาร่วม,หวัดธรรมดา,ไข้หวัด,ไข้หวัดธรรมดา [การแพทย์]
Common Coldหวัด,โรคหวัด,ไข้หวัด,ไข้หวัดธรรมดา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
common iora(n, name, uniq) นกขมิ้นน้อยธรรมดา
common sealตราสำคัญ
common service fee(n) ค่าบริการส่วนกลาง
common share(n) หุ้นสามัญ
common snakeheadปลาช่อน
common stock(n) หุ้นสามัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Common criminals, masters in the ranks.นักโทษทั่วไป มียศสูงสุดในแถว Night and Fog (1956)
At the top, the Kapo, almost always a common criminal.ตำแหน่งสูงสุดคือ คาโปว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษทั่วไป Night and Fog (1956)
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
The common clay of the new West.คนธรรมดาของตะวันตกยุคใหม่ Blazing Saddles (1974)
Why, it's nothing but a common Himalayan mountain hat"มันก็เป็นแค่ หมวกภูเขาหิมาลัยธรรมดา ๆ ใบนึง" The Little Prince (1974)
But all I had was a common rose.แต่ฉันมีแค่ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ The Little Prince (1974)
A common rose and three volcanoes that came up to my knees.ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ กับภูเขาไฟ 3 ลูกที่สูงแค่หัวเข่าฉัน The Little Prince (1974)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม The Blues Brothers (1980)
I'm instructed to explain to you what you all have in common with each other.ผมถูกสั่งให้อธิบายให้ทุกๆ คน ถึงบางอย่างที่พวกคุณทุกคนมีเหมือนกัน Clue (1985)
basic. most common slip-up in espionage.- ความรู้พื้นฐานที่นายควรรู้ ในงานสืบราชการลับ Spies Like Us (1985)
# I can tell we got an awful lot in common #ฉันว่าเรามีอะไรที่ เหมือนกันอย่างเหลือเชื่อ An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commonA common theme underlies both perspectives.
commonA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
commonA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
commonAlthough they are twins, they have few interests in common.
commonA man of common sense would never do such a thing.
commonAs a rule, twins have a lot in common.
commonBarking at strangers is a habit common to many dogs.
commonBen and I don't get along. we have nothing in common.
commonBut we don't have much in common.
commonC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
commonCommon causes of stress are work and human relationships.
commonCould you teach me how people distinguish between these words in common usage?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดร่วม(n) common market, Syn. กลุ่มตลาดร่วม, Example: ตลาดร่วมพยายามประสานนโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน, Thai Definition: การรวมตัวของชาติต่างๆ ที่มีสัญญาที่จะใช้ตลาดสินค้าร่วมกัน กล่าวคือการไหลเวียนของสินค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจก็จะไปในทางเดียวกัน
สามัญสำนึก(n) common sense, Syn. สำนึก, Example: หากจะถามหาสามัญสำนึกจากโจรพวกนี้คงไม่ปรากฏในจิตใจของพวกมัน, Thai Definition: ความรู้สึกธรรมดาๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ไม่ใช่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนโดยตรง
สามัญ(adj) ordinary, See also: common, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. วิสามัญ
สามัญชน(n) commoner, See also: commonalty, common people, Syn. คนธรรมดา, Ant. เชื้อพระวงศ์
ประโยชน์ส่วนรวม(n) common interest, Ant. ประโยชน์ส่วนตน, ประโยชน์ส่วนตัว, Example: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ยุงลาย(n) common house mosquito, Example: แหล่งวางไข่ของยุงลายได้แก่น้ำสะอาดที่อยู่นิ่ง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ยุงชนิดหนึ่งที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
สามัญ(adj) common, See also: ordinary, normal, usual, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. พิเศษ, Example: บุคคลสามัญย่อมไม่อาจจะระลึกรู้ถึงอดีตชาติของตนได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สามัญนาม(n) common noun, Syn. สามานยนาม, คำสามานยนาม, คำสามมัญนาม, Ant. วิสามานยนาม, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำนามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน สัตว์ และสิ่งของ
ไพร่(n) commoner, See also: common people, subjects, folk, citizens, Syn. คนสามัญ, Example: ไม่ว่าไพร่หรือผู้ดีในสังคมปัจจุบันล้วนแต่ปรารถนาเงินทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ชาวเมืองธรรมดา, พลเมืองสามัญ
เกร่อ(adv) much, See also: commonly, normally, widely, Syn. มาก, Example: ในช่วง 14 ต.ค. 2516-6 ต.ค. 2519 มักมีการใช้ศัพท์แสงในเชิงการเมืองกันเกร่อทีเดียว, Thai Definition: ที่พบเห็นได้ทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราส่วนร่วม[attrāsuan ruam] (n, exp) EN: common ratio
บานบุรีสีเหลือง[bānburī sī leūang] (n, exp) EN: Common allamanda ; Golden trumpet
ชาวบ้าน[chāobān] (n) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots  FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ชื่อสามัญ[cheū sāman] (n, exp) EN: common name  FR: nom commun [m] ; nom ordinaire [m]
ฉีกแนว[chīknaēo] (x) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd  FR: unique
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
เห็ดก้อน[het køn] (n) EN: common earth ball
หุ้นสามัญ[hun sāman] (n, exp) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares
อีเห็นข้างลาย[ī-hen khāng lāi] (n, exp) EN: Common Palm Civet

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMON K AA1 M AH0 N
COMMONS K AA1 M AH0 N Z
COMMONLY K AA1 M AH0 N L IY0
COMMONER K AA1 M AH0 N ER0
COMMONERS K AA1 M AH0 N ER0 Z
COMMONALITY K AA2 M AH0 N AE1 L AH0 T IY0
COMMONPLACE K AA1 M AH0 N P L EY2 S
COMMONSENSE K AA2 M AH0 N S EH1 N S
COMMONWEALTH K AA1 M AH0 N W EH2 L TH
COMMONALITIES K AA2 M AH0 N AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
common (n) kˈɒmən (k o1 m @ n)
commons (n) kˈɒmənz (k o1 m @ n z)
commoner (n) kˈɒmənər (k o1 m @ n @ r)
commonly (a) kˈɒmənliː (k o1 m @ n l ii)
commoners (n) kˈɒmənəz (k o1 m @ n @ z)
commonest (j) kˈɒmənɪst (k o1 m @ n i s t)
commonalty (n) kˈɒmənəltiː (k o1 m @ n @ l t ii)
common-room (n) kˈɒmən-ruːm (k o1 m @ n - r uu m)
commonplace (n) kˈɒmənplɛɪs (k o1 m @ n p l ei s)
common-rooms (n) kˈɒmən-ruːmz (k o1 m @ n - r uu m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether, #656 [Add to Longdo]
共同[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative, #739 [Add to Longdo]
普通[pǔ tōng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ, ] common; ordinary; general; average, #1,198 [Add to Longdo]
百姓[bǎi xìng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people, #3,273 [Add to Longdo]
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] commonly seen; common; to see sth frequently, #4,007 [Add to Longdo]
通用[tōng yòng, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] common (use); interchangeable, #4,282 [Add to Longdo]
平凡[píng fán, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, ] commonplace, #6,937 [Add to Longdo]
常识[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] common sense; general knowledge, #8,254 [Add to Longdo]
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] common saying; proverb, #11,211 [Add to Longdo]
俗称[sú chēng, ㄙㄨˊ ㄔㄥ, / ] commonly referred to as; common term, #13,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltsraum {m}; Tagesraum {m}common room [Add to Longdo]
gemeinsame Basis {f}common ground [Add to Longdo]
Gartenbohne {f} [bot.]common bean [Add to Longdo]
Gattungsbegriff {m}common noun [Add to Longdo]
Gemeingut {n} | Gemeingüter {pl}common property | common properties [Add to Longdo]
Gemeinsamer MarktCommon Market [Add to Longdo]
Gewohnheitsrecht {n}common law [Add to Longdo]
Hauptnenner {m}common denominator [Add to Longdo]
gesunder Menschenverstandcommon sense [Add to Longdo]
Netzbetreiber {m}common carrier [Add to Longdo]
Normalbürger {m}common man [Add to Longdo]
Pflichtfächer {pl} (Schule)common core [Add to Longdo]
Stadtgespräch {n}common talk [Add to Longdo]
gemeinsamer Teilercommon measure [Add to Longdo]
Umgangssprache {f}common speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
おざなりになって[ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with [Add to Longdo]
ざら[zara] (adj-na) common [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
システム共通領域[システムきょうつうりょういき, shisutemu kyoutsuuryouiki] system common area [Add to Longdo]
一般名[いっぱんめい, ippanmei] common name [Add to Longdo]
共通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment [Add to Longdo]
共通システム領域[きょうつうシステムりょういき, kyoutsuu shisutemu ryouiki] CSA, Common Service Area, Common System Area [Add to Longdo]
共通セグメント[きょうつうセグメント, kyoutsuu segumento] common segment [Add to Longdo]
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment [Add to Longdo]
共通バッファ[きょうつうバッファ, kyoutsuu baffa] common buffer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 common
   adj 1: belonging to or participated in by a community as a
       whole; public; "for the common good"; "common lands are
       set aside for use by all members of a community" [ant:
       {individual}, {single}]
   2: having no special distinction or quality; widely known or
     commonly encountered; average or ordinary or usual; "the
     common man"; "a common sailor"; "the common cold"; "a common
     nuisance"; "followed common procedure"; "it is common
     knowledge that she lives alone"; "the common housefly"; "a
     common brand of soap" [ant: {uncommon}]
   3: common to or shared by two or more parties; "a common
     friend"; "the mutual interests of management and labor" [syn:
     {common}, {mutual}]
   4: commonly encountered; "a common (or familiar) complaint";
     "the usual greeting" [syn: {common}, {usual}]
   5: being or characteristic of or appropriate to everyday
     language; "common parlance"; "a vernacular term"; "vernacular
     speakers"; "the vulgar tongue of the masses"; "the technical
     and vulgar names for an animal species" [syn: {common},
     {vernacular}, {vulgar}]
   6: of or associated with the great masses of people; "the common
     people in those days suffered greatly"; "behavior that
     branded him as common"; "his square plebeian nose"; "a vulgar
     and objectionable person"; "the unwashed masses" [syn:
     {common}, {plebeian}, {vulgar}, {unwashed}]
   7: of low or inferior quality or value; "of what coarse metal ye
     are molded"- Shakespeare; "produced...the common cloths used
     by the poorer population" [syn: {coarse}, {common}]
   8: lacking refinement or cultivation or taste; "he had coarse
     manners but a first-rate mind"; "behavior that branded him as
     common"; "an untutored and uncouth human being"; "an uncouth
     soldier--a real tough guy"; "appealing to the vulgar taste
     for violence"; "the vulgar display of the newly rich" [syn:
     {coarse}, {common}, {rough-cut}, {uncouth}, {vulgar}]
   9: to be expected; standard; "common decency"
   n 1: a piece of open land for recreational use in an urban area;
      "they went for a walk in the park" [syn: {park}, {commons},
      {common}, {green}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top