ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comment

K AA1 M EH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comment-, *comment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comment(n) ข้อคิดเห็น, Syn. criticism, annotation, commentary
comment(vi) แสดงความคิดเห็น, Syn. commentate
comment(vt) แสดงความคิดเห็น
comment on(phrv) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ, Syn. comment upon
commentary(n) คำวิจารณ์, Syn. comment, criticism
commentate(vi) ออกความเห็น, Syn. comment
comment upon(phrv) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ, Syn. comment on
commentate on(phrv) รายงานความเคลื่อนไหว (ด้วยการกระจายเสียง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comment(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์, See also: commenter n.
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์, บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic

English-Thai: Nontri Dictionary
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
comment(vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commentหมายเหตุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commentการช่วยเสริมคำพูด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commentAll you have to do is to make a comment.
commentAny comments will be gratefully appreciated.
commentAt the risk of sounding too forward, I'd like to make a comment.
commentAt this point I'm unable to comment on that problem.
commentBecause he thought Fred's comment was tacky, Larry got up on his high horse.
commentBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
commentCan I hear your comments about this?
commentFeel free to comment on any point made here.
commentFew people understood his comment.
commentHe commented on his unsuccessful business negotiation.
commentHe commented that the economy was likely to get better.
commentHe never fails to make some comment about the way she's dressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิเคราะห์ข่าว(n) commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น
หมายเหตุ(n) note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai Definition: คำอธิบายเพิ่มเติม
ล่าม(n) interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
คิดเห็น(v) comment, See also: discuss, criticize, deem, judge, Syn. มีทรรศนะ, มีข้อคิด, วิพากษ์วิจารณ์, Example: ผู้ร่วมอภิปรายต่างก็คิดเห็นต่างกันไปในหัวข้อที่ว่า คนชราน่าเห็นใจกว่าเด็ก
คำวิจารณ์(n) comment, See also: criticism, review, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: หนังสือพิมพ์ลงพิมพ์คำวิจารณ์ของนักวิชาการในเรื่องการแต่งตั้งปลัดก.ท.ม.
ติชม(v) criticize, See also: comment, review, observe, Syn. วิจารณ์, วิพากษ์วิจารณ์, ให้ความเห็น, Example: ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการต่างๆ ของทางสถานีได้, Thai Definition: แสดงความคิดเห็น, ให้ข้อสังเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อติชม(n) criticism, See also: comment, remark, Syn. คำติชม
นักวิจารณ์(n) commentator, See also: critic, reviewer, observer, analyst, Syn. นักวิพากษ์วิจารณ์, Example: นักวิจารณ์วิจารณ์ละครเรื่องดาวพระศุกร์ว่าพระเอกอายุน้อยไป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญในการวิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีหลักการ
อรรถกถา(n) exegesis, See also: commentary, Example: เขาชอบอ่านอรรถกถาเหล่านั้นก่อนนอนทุกคืน, Thai Definition: คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก
อรรถกถาจารย์(n) exegete, See also: commentator, Example: เขาเป็นเพียงอรรถกถาจารย์แต่งแก้และขยายความจากปรัชญาของเฮเกลเท่านั้น, Thai Definition: อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านอย่างไร[ān yāngrai] (v, exp) EN: how to pronounce ?  FR: comment doit-on prononcer ?
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อรรถกถา[atthakathā] (n) EN: commentary ; exegesis
อรรถกถาจารย์[atthakathājān] (n) EN: commentator ; exegete  FR: exégète [m] ; commentateur [m]
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[chūang nī pen yāngrai] (xp) EN: how's it going ?  FR: comment ça va en ce moment ?
... ได้อย่างไร[... dai yāng rai] (v, exp) FR: comment faire pour ...
จะไป...ยังไง[ja pai ... yang-ngai] (xp) EN: how can I get to ... ?  FR: comment puis-je me rendre à/au ... ?
คำ-[kham-] (pref) EN: words ; remarks : statements)  FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [f] ; raison [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMENT K AA1 M EH0 N T
COMMENTS K AA1 M EH0 N T S
COMMENTED K AA1 M EH0 N T AH0 D
COMMENTER K AA1 M EH0 N T ER0
COMMENTARY K AA1 M AH0 N T EH2 R IY0
COMMENTERS K AA1 M EH0 N T ER0 Z
COMMENTING K AA1 M EH0 N T IH0 NG
COMMENTATOR K AA1 M AH0 N T EY2 T ER0
COMMENTARIES K AA1 M AH0 N T EH2 R IY0 Z
COMMENTARIAT K AA2 M AH0 N T AE1 R IY2 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comment (v) kˈɒmɛnt (k o1 m e n t)
comments (v) kˈɒmɛnts (k o1 m e n t s)
commented (v) kˈɒmɛntɪd (k o1 m e n t i d)
commentary (n) kˈɒməntriː (k o1 m @ n t r ii)
commentate (v) kˈɒməntɛɪt (k o1 m @ n t ei t)
commenting (v) kˈɒmɛntɪŋ (k o1 m e n t i ng)
commentated (v) kˈɒməntɛɪtɪd (k o1 m @ n t ei t i d)
commentates (v) kˈɒməntɛɪts (k o1 m @ n t ei t s)
commentator (n) kˈɒməntɛɪtər (k o1 m @ n t ei t @ r)
commentaries (n) kˈɒməntrɪz (k o1 m @ n t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] comment; to comment on; to discuss; commentary, #1,399 [Add to Longdo]
评语[píng yǔ, ㄆㄧㄥˊ ㄩˇ, / ] comment; evaluation, #21,943 [Add to Longdo]
评说[píng shuō, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄛ, / ] comment; evaluate, #25,609 [Add to Longdo]
解说员[jiě shuō yuán, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄩㄢˊ, / ] commentator, #29,363 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] comment; explain, #85,740 [Add to Longdo]
说文解字注[Shuō wēn jiě zì zhù, ㄕㄨㄛ ㄨㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄗˋ ㄓㄨˋ, / ] Commentary on Shuowen (1815) by Duan Yucai 段玉裁 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
コメント[こめんと, komento] TH: ข้อคิดเห็น  EN: comment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommentar {m} | Kommentare {pl}comment | comments [Add to Longdo]
Kommentarfeld {n}comment field [Add to Longdo]
Kommentarverarbeitung {f}comment processing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?

Japanese-English: EDICT Dictionary
カキコ(P);かきこ[kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P) [Add to Longdo]
コマンタレブー[komantarebu-] (exp) Comment allez-vous? (fre [Add to Longdo]
コメ[kome] (n,vs) (1) (abbr) comment; (2) (See ブログコメント) (blog) comment [Add to Longdo]
コメンタリー[komentari-] (n) commentary [Add to Longdo]
コメンテーター[komente-ta-] (n) commentator; (P) [Add to Longdo]
コメント[komento] (n,vs,adj-no) (1) comment; (2) (abbr) (See ブログコメント) (blog) comment; (P) [Add to Longdo]
コメントアウト[komentoauto] (n,vs) comment-out [Add to Longdo]
コメントスパム[komentosupamu] (n) (See コメント) comment spam [Add to Longdo]
コメント化[コメントか, komento ka] (n,vs) {comp} to comment [Add to Longdo]
コメント欄[コメントらん, komento ran] (n) {comp} comment field (e.g. on a blog) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コメント[こめんと, komento] comment [Add to Longdo]
コメント化[コメントか, komento ka] to comment (vs) [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] comment [Add to Longdo]
注記行[ちゅうきぎょう, chuukigyou] comment line [Add to Longdo]
注記項[ちゅうきこう, chuukikou] comment-entry [Add to Longdo]
注釈[ちゅうしゃく, chuushaku] comment, remark, annotation [Add to Longdo]
注釈宣言[ちゅうしゃくせんげん, chuushakusengen] comment declaration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comment
   n 1: a statement that expresses a personal opinion or belief or
      adds information; "from time to time she contributed a
      personal comment on his account" [syn: {remark}, {comment},
      {input}]
   2: a written explanation or criticism or illustration that is
     added to a book or other textual material; "he wrote an
     extended comment on the proposal" [syn: {comment},
     {commentary}]
   3: a report (often malicious) about the behavior of other
     people; "the divorce caused much gossip" [syn: {gossip},
     {comment}, {scuttlebutt}]
   v 1: make or write a comment on; "he commented the paper of his
      colleague" [syn: {comment}, {notice}, {remark}, {point
      out}]
   2: explain or interpret something
   3: provide interlinear explanations for words or phrases; "He
     annotated on what his teacher had written" [syn: {gloss},
     {comment}, {annotate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top