ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

command

K AH0 M AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -command-, *command*, comman
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
command(n) การออกคำสั่ง, See also: การบัญชาการ, Syn. direction, dictation, rule, charge, regulation, bidding, exaction, domination, dominion, coercion, compulsion, constraint, hold, supervision, government
command(n) คนในบังคับบัญชา, Syn. unit, squad, group, company, battalion, regiment, army, division, post, garrison, brigade, platoon, corps, battery, sector, vanguard
command(vi) ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern
command(vt) ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern, restrain, check
command(n) ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา, Syn. mastery, expertise, facility, grasp, ability
command(n) คำสั่ง, Syn. order, demand, decree, injunction, direction, directive, ultimatum, prohibition, interdict, interdiction, summons, mandate, behest, edict, instruction, dictate, commandment, writ, imperative, ordinance, law, fiat, bidding, prescription, Ant. countermand, revocation, retraction
command(n) ตำแหน่งบัญชาการ, Syn. suzerainty, ascendance, ascendancy, lead, post, rulership, superintendence, directorship, presidency, administration, mastery
command(vi) สั่งการ, See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา, Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern
command(vt) สั่งการ, See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา, Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern, instruct, enjoin, summon, exact, appoint, compel
command(n) อำนาจบังคับบัญชา, See also: อำนาจบัญชาการ, อำนาจสั่งการ, Syn. authority, control, leadership, mastery, sway, domination, dominion, sovereignty, prerogative, authorisation, authorization, supremacy, primacy, suzerainty, jurisdiction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
command(คะมานดฺ') {commanded,commanding,commands} v. บัญชา,สั่ง,สั่งการ,ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,ควรได้รับ -n. การออกคำสั่ง,คำสั่ง,อำนาจสั่ง,ตำแหน่งบัญชาการ,คนในบังคับบัญชา,อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน, Syn. order
command keyเป็นแป้นพิมพ์พิเศษแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องแมคอินทอช ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็นรูปแอปเปิลแหว่งอยู่บนแป้น หากใช้พร้อมกับแป้นอื่นสามารถใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ เช่น ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น X แปลว่าสั่งให้ cut ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับ แป้น C แปลว่าสั่งให้ copy และถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น V ก็เป็นการ สั่ง paste (ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT ของเครื่องพีซี)
command lineบรรทัดคำสั่งหมายถึงข้อความที่พิมพ์ลงบนจอภาพ เพื่อเป็นคำสั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน โดยปกติใช้หมายถึงคำสั่งที่อยู่พิมพ์หลัง A> B> หรือ C> เช่น A>COPY C:garuda.pm4
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง
command postn. กองบัญชาการ
command.comคอมมานด์จุดคอม (ชื่อแฟ้มระบบ) เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งในระบบดอส ซึ่งบรรจุคำสั่งระบบต่าง ๆ เช่น dir, copy, del จานบันทึกที่นำมาจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง format A:/s แล้ว จะมีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ในแผ่น A: แฟ้มข้อมูลนี้ จะนำมาใช้เป็นแผ่นเริ่มต้นเปิดเครื่อง (boot) ได้ ถ้าใช้คำสั่ง Format ในระบบวินโดว์ ต้องกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำ system disk ด้วย จึงจะมีแฟ้มข้อมูลนี้ (จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลนี้ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียว จะนำมาสั่งให้เริ่มเครื่อง (boot) ไม่ได้)
commandant(คอม'มันดานทฺ,-แดนทฺ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commandeer(คอมมันเดียร์') {commandeered,commandeering,commandeers} vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร,ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft, conscript, impress
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief, leader
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)

English-Thai: Nontri Dictionary
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
command(vt) สั่ง,สั่งการ,บังคับ,บัญชา,บัญชาการ
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
commandment(n) ศีล,ข้อบัญญัติ,กุศลกรรมบถ
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commandคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commandคำสั่งงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
command interpreterโปรแกรมแปลคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
command, chain of; chain of commandสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
command, royalพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
command, unity ofเอกภาพในการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
command-line interfaceส่วนต่อประสานรายคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
command moduleยานบังคับการ, ส่วนหนึ่งของยานอวกาศ  ซึ่งเป็นห้องโดยสารที่พานักบินอวกาศออกนอกโลกและกลับมายังพื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Command of troops ; Military leadershipความเป็นผู้นำทางการทหาร [TU Subject Heading]
Command-Voiding Technicการสั่งถ่ายปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commandHe commanded me to do it.
commandHe commanded me to leave the room immediately.
commandHe commanded me to shut the gate.
commandHe commanded us to work hard.
commandHe gave me all the money at his command.
commandHe has a good command of English.
commandHe has a good command of French.
commandHe has a perfect command of English.
commandHe has two languages at his command besides English.
commandHe is commander of our troops.
commandHe is second to none in his command of French.
commandHe raised his hand as if to command silence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชา(n) chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
ผู้ออกคำสั่ง(n) commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count Unit: คน
ผู้การ(n) commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai Definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ผบ.(n) commander in chief, Syn. ผู้บัญชาการ
ผบ.(n) commander, See also: Comdr., Cmdr., Cdr., Syn. ผู้บังคับการ
ผบ.ทบ.(n) Commander-in-Chief of the Army, Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร.(n) Commander-in-Chief of the Navy, Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ.(n) Commander-in-Chief of the Air Force, Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ศูนย์บัญชาการ(n) commanding center
สั่งงาน(v) command, See also: order, give an order to

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
ใบสั่ง[baisang] (v) EN: order ; ticket ; police summons  FR: commande [f]
ใบสั่งอาหาร[baisang āhān] (x) EN: chit  FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
บัญชา[banchā] (v) EN: order ; command ; direct ; lead  FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[banchākān] (v) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct  FR: commander ; ordonner
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับบัญชา[bangkhapbanchā] (v) EN: command  FR: commander
บังคับการ[bangkhapkān] (v) EN: command ; direct ; control ; govern  FR: commander
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMAND K AH0 M AE1 N D
COMMANDO K AH0 M AE1 N D OW2
COMMANDS K AH0 M AE1 N D Z
COMMANDED K AH0 M AE1 N D IH0 D
COMMAND'S K AH0 M AE1 N D Z
COMMANDER K AH0 M AE1 N D ER0
COMMANDOS K AH0 M AE1 N D OW2 Z
COMMANDANT K AA2 M AH0 N D AA1 N T
COMMANDEER K AA2 M AH0 N D IH1 R
COMMANDERS K AH0 M AE1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
command (v) kˈəmˈaːnd (k @1 m aa1 n d)
commando (n) kˈəmˈaːndou (k @1 m aa1 n d ou)
commands (v) kˈəmˈaːndz (k @1 m aa1 n d z)
commanded (v) kˈəmˈaːndɪd (k @1 m aa1 n d i d)
commander (n) kˈəmˈaːndər (k @1 m aa1 n d @ r)
commandos (n) kˈəmˈaːndouz (k @1 m aa1 n d ou z)
commandant (n) kˌɒməndˈænt (k o2 m @ n d a1 n t)
commandeer (v) kˌɒməndˈɪəʳr (k o2 m @ n d i@1 r)
commanders (n) kˈəmˈaːndəz (k @1 m aa1 n d @ z)
commanding (v) kˈəmˈaːndɪŋ (k @1 m aa1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer, #11,372 [Add to Longdo]
指挥官[zhǐ huī guān, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] commander, #13,868 [Add to Longdo]
统帅[tǒng shuài, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨㄞˋ, / ] command; commander-in-chief, #16,260 [Add to Longdo]
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations, #17,614 [Add to Longdo]
司令员[sī lìng yuán, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] commander, #21,428 [Add to Longdo]
突击队[tū jī duì, ㄊㄨ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] commando, #22,081 [Add to Longdo]
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] commander; captain (of a warship), #31,310 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, / ] commandment; prohibit, #31,794 [Add to Longdo]
指令名字[zhǐ lìng míng zì, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ, ] command name [Add to Longdo]
指挥中心[zhǐ huī zhōng xīn, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] command center [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befehl {m}; Gebot {n}; Kommando {n} | Befehle {pl}command | commands [Add to Longdo]
Führungsgröße {f} (Regeltechnik)command variable [Add to Longdo]
Kommandosprache {f}command language [Add to Longdo]
Kommandozustand {m}command mode [Add to Longdo]
Sprachkenntnisse {pl}; Sprachbeherrschung {f}command of language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
いいから[iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ぜ(P);ぞ(P)[ze (P); zo (P)] (prt) (male) (sentence end) adds force; indicates command; (P) [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
どう[dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.) [Add to Longdo]
どうどう[doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window [Add to Longdo]
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
コマンドモード[こまんどもーど, komandomo-do] command mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 command
   n 1: an authoritative direction or instruction to do something
      [syn: {command}, {bid}, {bidding}, {dictation}]
   2: a military unit or region under the control of a single
     officer
   3: the power or authority to command; "an admiral in command"
   4: availability for use; "the materials at the command of the
     potters grew"
   5: a position of highest authority; "the corporation has just
     undergone a change in command"
   6: great skillfulness and knowledge of some subject or activity;
     "a good command of French" [syn: {command}, {control},
     {mastery}]
   7: (computer science) a line of code written as part of a
     computer program [syn: {instruction}, {command}, {statement},
     {program line}]
   v 1: be in command of; "The general commanded a huge army"
   2: make someone do something [syn: {command}, {require}]
   3: demand as one's due; "This speaker commands a high fee"; "The
     author commands a fair hearing from his readers"
   4: look down on; "The villa dominates the town" [syn:
     {dominate}, {command}, {overlook}, {overtop}]
   5: exercise authoritative control or power over; "control the
     budget"; "Command the military forces" [syn: {control},
     {command}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top