ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

college

K AA1 L IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -college-, *college*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
college(n) คุก (คำสแลง)
college(n) วิทยาลัย, See also: โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา, Syn. institute, campus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
college(คอล'ลิจฺ) n. วิทยาลัย,สมาคมหรือบริษัท
college-bredadj. ซึ่งได้รับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
colleger(คอล'ละเจอะ) n. นักเรียนวิทยาลัย,นักเรียนมหาวิทยาลัย
cowcollegeวิทยาลัยเกษตร
graduate collegeบัณฑิตวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
college(n) วิทยาลัย,โรงเรียนเอกชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
college๑. วิทยาลัย๒. สำนัก๓. คณะบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collegeวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
college, electoralคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College applicationsการสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College buildingsอาคารวิทยาลัย [TU Subject Heading]
College chaplainsอนุศาสนาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College costsค่าเล่าเรียน [TU Subject Heading]
College creditsหน่วยกิตอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College disciplineวินัยในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
College dropoutsการออกกลางคันขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice college boy. Didn't want to get mixed up in the family business.มีความสุขเด็กวิทยาลัย ไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการผสมขึ้นมาในธุรกิจของครอบครัว The Godfather (1972)
You wealthy college boys don't have the education enough to admit if you're wrong.เด็กจบมหาลัยเเพงๆ ไม่รู้จักยอมรับ เวลาเวลาเอาผิด Jaws (1975)
We were like college students, trying to figure everything out.เราเหมือนนักเรียนพยายามค้นหา Gandhi (1982)
oh, sorry. Hadley. london college of medicine.- ผม ดร.ฮัดลีย์ แพทย์อาสาจากลอนดอน Spies Like Us (1985)
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป Stand by Me (1986)
Maybe you could go into the college courses with me.บางทีนายน่าจะไปลง เรียนสายสามัญกับฉันนะ Stand by Me (1986)
He enrolled in the college courses with me.เขาเข้าเรียนในสายสามัญร่วมกับผม Stand by Me (1986)
He went on to college and eventually became a lawyer.เขาเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยและในที่สุด ก็ได้เป็นทนายความ Stand by Me (1986)
You waiters are all college guys... and I went to Harvard and Yale to hire you.พวกนายเป็นพนักงานเสริฟ ระดับมหาวิทยาลัย... และฉันก็ไปที่ ฮาร์วาร์ด และ เยล เพื่อจ้างพวกนาย Dirty Dancing (1987)
Don't you got college stuff to do?นายไม่ต้องดูหนังสือเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Coming home, going to college with kids who've never seen so much death.กลับบ้าน ไปเรียมหา'ลัย อยู่กับเด็กที่ ไม่เคยเห็นความตายมากขนาดนั้น The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- College boy, I'll kill you!อย่า! - ไอ้เด็กมหาลัย ฉันจะฆ่าแก! Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collegeA considerable number of students want to go to college.
collegeAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
collegeAfter her graduation from college, she went over to the United States.
collegeAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
collegeAll you have to do is study hard to get into a good college.
collegeAn office worker with a college background.
collegeAny student in our college can use the computer.
collegeAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
collegeAre you a college student?
collegeAt any rate, I'll go to college after graduating from high school.
collegeBoth my sister and brother go to college.
collegeBoth you and I are college graduates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาลัย(n) college, Example: มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ได้บรรจุวิชาปรัชญาเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาของตน, Thai Definition: สถานศึกษาในระดับสูง สอนวิชาชีพเฉพาะอย่าง, Notes: (สันสกฤต)
วิทยาคาร(n) school, See also: college, institute, Syn. โรงเรียน, Example: ผู้ว่าฯ ไปเป็นประธานเปิดวิทยาคารแห่งใหม่ของจังหวัด, Count Unit: โรง, Thai Definition: สถานที่ให้ความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [m] ; recteur [m]
คณะ[khana] (n) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department  FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]
นิสิต[nisit] (n) EN: undergraduate ; college student  FR: étudiant [m]
โรงเรียนเสนารักษ์[rōngrīen sēnārak] (n, exp) EN: army medical college
อุดมศึกษา[udomseuksā] (n) EN: higher education ; undergraduate study ; graduate study ; university education ; college education
วิทยาลัย[witthayālai] (n) EN: college  FR: école supérieure [f] ; école normale [f]
วิทยาลัยอาชีวศึกษา[witthayālai āchīwaseuksā] (n, exp) EN: vocational training college ; vocational college
วิทยาลัยดุสิตธานี[Witthayālai Dusit Thānī] (org) EN: Dusit Thani College  FR: école supérieure Dusit Thani [f]
วิทยาลัยฝึกหัดครู[witthayālai feukhat khrū] (n, exp) EN: teachers training college
วิทยาลัยครู[witthayālai khrū] (n, exp) EN: teacher's college  FR: école normale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLEGE K AA1 L IH0 JH
COLLEGES K AA1 L IH0 JH IH0 Z
COLLEGE'S K AA1 L IH0 JH IH0 Z
COLLEGES' K AA1 L IH0 JH IH0 Z
COLLEGEVILLE K AA1 L AH0 JH V IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
college (n) kˈɒlɪʤ (k o1 l i jh)
colleges (n) kˈɒlɪʤɪz (k o1 l i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty, #2,091 [Add to Longdo]
高考[gāo kǎo, ㄍㄠ ㄎㄠˇ, ] college entrance exam, #2,852 [Add to Longdo]
学堂[xué táng, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college; school, #20,333 [Add to Longdo]
工学院[gōng xué yuàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college of technology, #52,643 [Add to Longdo]
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] college for people who attend after work (lit.: spare-time college) [Add to Longdo]
洋务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college of western learning in late Qing [Add to Longdo]
高等学校[gāo děng xué xiào, ㄍㄠ ㄉㄥˇ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] colleges and universities [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Universitätszeit {f}college years [Add to Longdo]
TH : Technische Hochschulecollege of technology, technical university [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレッジ[karejji] (n) college; (P) [Add to Longdo]
カレッジペーパー[karejjipe-pa-] (n) college paper [Add to Longdo]
カレッジリング[karejjiringu] (n) college ring [Add to Longdo]
カレッジレベル[karejjireberu] (n) college level [Add to Longdo]
コミカレ[komikare] (n) (col) (abbr) (See コミュニティーカレッジ) community college [Add to Longdo]
コミュニティーカレッジ[komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
ジュニアカレッジ[juniakarejji] (n) junior college [Add to Longdo]
ビジネスカレッジ[bijinesukarejji] (n) business college [Add to Longdo]
医科学[いかがく, ikagaku] (n) medical college; (P) [Add to Longdo]
医科歯科[いかしか, ikashika] (n) medical and dental college [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 college
   n 1: the body of faculty and students of a college
   2: an institution of higher education created to educate and
     grant degrees; often a part of a university
   3: a complex of buildings in which an institution of higher
     education is housed

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top