ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collate

K AH0 L EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collate-, *collate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collate(vt) เปรียบเทียบ, Syn. compare, relate
collateral(adj) ขนานกัน, See also: เทียบเคียงกัน, Syn. parallel, lateral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
decollate(ดีคอล'เลท) vt. ตัดหัว., See also: decollation n

English-Thai: Nontri Dictionary
collate(vt) ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ตรวจเทียบ,เรียง,ลำดับหน้า
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collateรวมแฟ้มเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
collateral๑. เบี่ยง๒. สำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collateralเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateralหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral assignmentการโอนสิทธิ์บางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral attackการคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral budตาเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateral bundleท่อลำเลียงเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateral circulationการไหลเวียนสำรอง [มีความหมายเหมือนกับ circulation, compensatory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collateral consanguinityความเป็นญาติร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collateralหลักประกันเงินกู้, Example: สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Collateral Branchesแขนงเส้นเลือด [การแพทย์]
Collateral Circulationการไหลเวียนข้างเคียง,เลือด,การไหลเวียนสำรอง,เลือดจากหลอดเลือดข้างเคียง,วงจรเลือดเสริม,ระบบไหลเวียนที่มาเสริม,การไหลเวียนเสริม,เลือดไปเลี้ยงร่างกายตามปกติไม่ได้ต้องไปทางอ้อม,วงจรเลือดเสริม [การแพทย์]
Collaterals, Majorท่อขนาดใหญ่ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุวงศ์(n) collateral branch of a family, See also: line or lineage that follows, subfamily, Syn. อนุพงศ์, Thai Definition: วงศ์ที่เนื่องมา, เชื้อพระวงศ์ชั้นผู้น้อย, วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
หลักทรัพย์ค้ำประกัน(n) collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai Definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
หลักทรัพย์ค้ำประกัน(n) collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai Definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ประกัน[kān kūyeūm dōi mī laksap prakan] (n, exp) EN: collateral loan
หลักประกัน[lakprakan] (n) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[laksap khamprakan] (n, exp) EN: collateral ; mortgage securities
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan] (n, exp) EN: loan against collateral ; secured loan
เงินกู้ที่ใช้หลักทรัพย์[ngoenkū thī chai laksap] (n, exp) EN: collateral loan ; loan against collateral ; loan on collateral
ผู้รับเรือน[phūrapreūoen] (n) EN: collateral surety
สอบทาน[søpthān] (v) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate  FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLATE K AH0 L EY1 T
COLLATERAL K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L
COLLATERALIZE K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L AY2 Z
COLLATERALIZED K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collate (v) kˈəlˈɛɪt (k @1 l ei1 t)
collated (v) kˈəlˈɛɪtɪd (k @1 l ei1 t i d)
collates (v) kˈəlˈɛɪts (k @1 l ei1 t s)
collateral (n) kˈəlˈætərəl (k @1 l a1 t @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校勘[jiào kān, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄢ, ] collate, #63,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin [Add to Longdo]
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P) [Add to Longdo]
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund [Add to Longdo]
見返り品[みかえりひん, mikaerihin] (n) collateral security [Add to Longdo]
見返り物資[みかえりぶっし, mikaeribusshi] (n) collateral (goods) [Add to Longdo]
債務担保証券[さいむたんぽしょうけん, saimutanposhouken] (n) Collateralized Debt Obligation; CDO [Add to Longdo]
信用貸し[しんようがし, shinyougashi] (n) loans without collateral [Add to Longdo]
担保[たんぽ, tanpo] (n,adj-no) security; collateral (e.g. mortgage); (P) [Add to Longdo]
担保物件[たんぽぶっけん, tanpobukken] (n) collateral; security [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
並べ替える[ならべかえる, narabekaeru] to sort, to collate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  collate
      v 1: compare critically; of texts
      2: to assemble in proper sequence; "collate the papers"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top