ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cohered

K OW0 HH IH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cohered-, *cohered*, coher, cohere
CMU English Pronouncing Dictionary
COHERED K OW0 HH IH1 R D
COHERE K OW0 HH IH1 R
COHERES K OW0 HH IH1 R Z
COHERENT K OW0 HH IH1 R AH0 N T
COHERENCE K OW0 HH IH1 R AH0 N S
COHERENTLY K OW0 HH IY1 R AH0 N T L IY0
INCOHERENT IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N T
INCOHERENCE IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N S
INCOHERENTLY IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cohered (v) kˈouhˈɪəʳd (k ou1 h i@1 d)
cohere (v) kˈouhˈɪəʳr (k ou1 h i@1 r)
coheres (v) kˈouhˈɪəʳz (k ou1 h i@1 z)
coherent (j) kˈəhˈɪəʳrənt (k @1 h i@1 r @ n t)
cohering (v) kˈouhˈɪəʳrɪŋ (k ou1 h i@1 r i ng)
coherence (n) kˌouhˈɪəʳrəns (k ou2 h i@1 r @ n s)
coherency (n) kˌouhˈɪəʳrənsiː (k ou2 h i@1 r @ n s ii)
coherently (a) kˈəhˈɪəʳrəntliː (k @1 h i@1 r @ n t l ii)
incoherent (j) ˌɪnkouhˈɪəʳrənt (i2 n k ou h i@1 r @ n t)
incoherence (n) ˌɪnkouhˈɪəʳrəns (i2 n k ou h i@1 r @ n s)
incoherently (a) ˌɪnkouhˈɪəʳrəntliː (i2 n k ou h i@1 r @ n t l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohere(vi) สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
cohere(vi) อยู่ติดกัน, Syn. adhere, cleave, cling, hold together
coherent(adj) ซึ่งสอดคล้อง, See also: ซึ่งเห็นพ้องตรงกัน, ไม่ขัดแย้งในตัวเอง, ซึ่งมีเหตุผล, Syn. consistent, harmonious
coherent(adj) ติดแน่น, See also: ซึ่งเกาะติดกันแน่น, Syn. tenacious
coherence(n) การอยู่ติดกัน, See also: การเกาะกัน, Syn. cohesion, cohesiveness, cementation, adhesiveness, adhesion, adherence, agglutination, attachment
coherence(n) ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ, Syn. coherency, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union, Ant. inconsistency, incoherence, disjunction
coherency(n) ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ, Syn. coherence, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union
coherently(adv) อย่างปะติดปะต่อกัน, See also: อย่างต่อเนื่องกัน, Syn. tenaciously
coherently(adv) อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างสัมพันธ์กัน, Syn. consistently, harmoniously
incoherent(adj) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่เชื่อมโยงกัน, ซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, Syn. disjointed, rambling, Ant. coherent
incoherence(n) ความไม่เชื่อมโยงกัน, See also: ความไม่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล, Syn. disjointedness, incongruity, imperspicuity
incoherently(adv) อย่างไม่ต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, Syn. disjointedly, ramblingly, Ant. coherently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cohere(โคเฮียร์') {cohered,cohering,coheres} vi. เกาะติด,เกาะกัน,สอดคล้อง,เชื่อมโยง,เห็นด้วย., Syn. adhere
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
coherer(โคเฮีย'เรอะ) n. เครื่องมือวัดคลื่น,ตัววัดคลื่น
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
incoherency(- เรินซี) n. incoherence (ดู)
incoherent(อินโคเฮีย' เรินทฺ) adj. ไม่เกาะติดกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ร่วน, ไม่เข้ากัน., See also: incoherently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
cohere(vi) ติดกัน,ต่อกัน,เกาะกัน,เชื่อมโยง
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speech, incoherentอาการพูดไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coherenceสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherence theory of truthทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherent; conniventชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
connivent; coherentชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incoherentขาดลำดับ, ไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incoherent speechอาการพูดไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
truth, coherence theory ofทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tomography, Optical coherenceการตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Coherence of Associationความสอดคล้องของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Coherentที่มีธรรมชาติเหมือนกัน [การแพทย์]
coherent sourcesแหล่งกำเนิดอาพันธ์, แหล่งกำเนิดคลื่นหลายแหล่งซึ่งให้คลื่นที่มีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกันหรือต่างกันคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incoherenceพูดเรื่องเดียวไม่ต่อเนื่องกัน การพูดเพ้อเจ้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coherOur tax system is still without coherent philosophy.
coherThe main thing that dreams lack is coherence.
coherCultures have a coherent view of the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสืบเนื่อง(n) continuity, See also: coherence, Syn. ความต่อเนื่อง, Example: ยุคสุวรรณภูมินั้นได้ละเลยที่จะพิจารณาปัญหาอีกประการหนึ่งนั่นคือความสืบเนื่องกันทางประวัติศาสตร์
เพ้อ(v) speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai Definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
สามัคคี(v) unite, See also: be in harmony, be in unity, cohere, get together, Syn. ปรองดอง, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรภายในองค์กรสามัคคีกัน จะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้, Thai Definition: เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, พร้อมเพรียงกัน
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(v) be of one heart and one mind, See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere, Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นตุเป็นตะ(adv) sensibly, See also: coherently, vividly, dramatically, Example: เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง, Thai Definition: ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง
ละล่ำละลัก(adv) sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
ละล่ำละลัก(v) sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai Definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ
ต่อ(v) join, See also: connect, link, attach, combine, cohere, Syn. เชื่อม, ติดตั้ง, Example: สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน
ความต่อเนื่อง(n) continuity, See also: coherence, connectedness, Syn. ความเกี่ยวเนื่อง, Example: ความต่อเนื่องกันของข้อความทำให้บทละครเรื่องนี้น่าสนใจ
กะพร่องกะแพร่ง(adv) insufficiently, See also: incoherently, incompletely, Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น, Ant. สมบูรณ์, Example: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง, Thai Definition: ไม่ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[khwām søtkhløng kan] (n, exp) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility  FR: concordance [f]
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[pen nāmneung jaidīokan] (v, exp) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer
สามัคคี[sāmakkhī] (v) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere  FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, / ] coherent; successive voices agree with one another; to echo, #16,077 [Add to Longdo]
语无伦次[yǔ wú lún cì, ㄩˇ ㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄘˋ, / ] to babble like an idiot (成语 saw); incoherent talk, #35,272 [Add to Longdo]
通顺[tōng shùn, ㄊㄨㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] smooth; clear and coherent, #49,096 [Add to Longdo]
拼合[pīn hé, ㄆㄧㄣ ㄏㄜˊ, ] to cohere; to form a coherent whole, #67,874 [Add to Longdo]
语病[yǔ bìng, ㄩˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] grammatical or logical error; incoherent wording, #71,705 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, / ] incoherent talk; talkative, #72,275 [Add to Longdo]
颠三倒四[diān sān dǎo sì, ㄉㄧㄢ ㄙㄢ ㄉㄠˇ ㄙˋ, / ] confused; disorderly; incoherent, #77,015 [Add to Longdo]
黏结[nián jié, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to cohere; to bind, #104,438 [Add to Longdo]
完形[wán xíng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] total form; coherent whole; Gestalt; holistic [Add to Longdo]
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole) [Add to Longdo]
局部连贯性[jú bù lián guàn xìng, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] local coherence [Add to Longdo]
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total [Add to Longdo]
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔 [Add to Longdo]
驳辞[bó cí, ㄅㄛˊ ㄘˊ, / ] refutation; incoherent speech [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fritter {m}; einfacher Detektor {m}coherer [Add to Longdo]
Kohärenz {f}; Zusammenhang {m}; Zusammengehörigkeit {f} | Zusammenhänge {pl}coherence | coherences [Add to Longdo]
Stimmigkeit {f}coherence [Add to Longdo]
Unvereinbarkeit {f}incoherency [Add to Longdo]
Zusammenhalt {m}; Geschlossenheit {f}coherence [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherence [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherency [Add to Longdo]
Zusammenhangs...coherency [Add to Longdo]
in sich geschlossen seinto cohere [Add to Longdo]
hängt zusammencoheres [Add to Longdo]
hing zusammencohered [Add to Longdo]
kohärente Einheitcoherent unit [Add to Longdo]
unzusammenhängendincoherent [Add to Longdo]
unzusammenhängend {adv}incoherently [Add to Longdo]
zusammenhalten; zusammenhängen | zusammenhaltend; zusammenhängendto cohere | cohering [Add to Longdo]
zusammenhängen | zusammenhängend | zusammengehangento be coherent | being coherent | have been coherent [Add to Longdo]
zusammenhängend {adj} | in zusammenhängenden Sätzencoherent | in coherent sentences [Add to Longdo]
zusammenhängend {adv}coherently [Add to Longdo]
zusammenhanglos {adj} | zusammenhangloser | am zusammenhanglosestenincoherent | more incoherent | most incoherent [Add to Longdo]
zusammenhanglos {adv}incoherently [Add to Longdo]
Der Rede fehlte der Zusammenhang.The speech lacked coherence. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
ばつ[batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
エタロン[etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
コヒーラー[kohi-ra-] (n) coherer [Add to Longdo]
コヒーレンス[kohi-rensu] (n) coherence [Add to Longdo]
コヒーレント[kohi-rento] (n) coherent [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) [Add to Longdo]
牛鬼蛇神[ぎゅうきだしん, gyuukidashin] (n,adj-no) wicked and perverse; weird and incoherent [Add to Longdo]
筋が通る[すじがとおる, sujigatooru] (exp,v5r) (See 筋が立つ) to make sense; to be consistent; to be logical; to stand to reason; to be coherent [Add to Longdo]
筋の通った[すじのとおった, sujinotootta] (adj-f,exp) rational; logical; coherent [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
準連接的[じゅんれんせつてき, junrensetsuteki] (adj-na) {math} quasi-coherent [Add to Longdo]
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions) [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
辻褄[つじつま, tsujitsuma] (n) coherence; consistency; (P) [Add to Longdo]
辻褄が合う[つじつまがあう, tsujitsumagaau] (exp,v5u) (See 辻褄) to be consistent; to be coherent [Add to Longdo]
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp,adj-i) incoherent; inconsistent [Add to Longdo]
辻褄を合わせる[つじつまをあわせる, tsujitsumawoawaseru] (exp,v1) (See ばつを合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
纏まった[まとまった, matomatta] (exp) (1) (uk) (See 纏まる) large; heavy; massed; quite a lot; large amount; sizable (e.g. sum); (2) definite; coherent; congruous; unitary [Add to Longdo]
纏まり[まとまり, matomari] (n) (1) unity; coherence; consistency; coordination; (2) settlement; conclusion; completion [Add to Longdo]
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance [Add to Longdo]
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (n) chain of reasoning; logical connection; coherence; context; (P) [Add to Longdo]
滅法[めっぽう, meppou] (adj-na,adv,n) extraordinary; absurd; very; in chaos; incoherent [Add to Longdo]
滅裂[めつれつ, metsuretsu] (adj-na,n) in chaos; incoherent [Add to Longdo]
妄弁[ぼうべん, bouben] (n) incoherent talk [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]
連接的[れんせつてき, rensetsuteki] (adj-na) {math} coherent [Add to Longdo]
埒もない[らちもない, rachimonai] (adj-i) incoherent; vague; silly; foolish [Add to Longdo]
洸洋[こうよう, kouyou] (n) unfathomable; great expanse of water; incoherent [Add to Longdo]
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top