ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

codex

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -codex-, *codex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
codex(n) หนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
codex (L.)ประมวลกฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Codexโคเดกซ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Codexโคเดกซ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
CODEXโคเดกซ์, Example: โครงการมาตรฐานอาหารขององค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO CODEX Alimentarius Commission) เรียกอย่างย่อว่า CODEX เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย ของสินค้าประเภทอาหาร ที่ผลิตออกจำหน่าย โครงการนี้แบ่งมาตรฐานตามสาขาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) มาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไป มี 8 สาขา ได้แก่ สาขาสารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร สาขาสารพิษที่ตกค้างในอาหาร สาขาฉลากอาหาร สาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง สาขาสุขลักษณะอาหาร สาขานโยบายและหลักเกณฑ์ทั่วไป สาขาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก และสาขาสารตกค้างจากยาสัตว์ในอาหาร 2) มาตรฐานอาหารที่เป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ มี 18 สาขา ได้แก่ สาขาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ สาขาผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก สาขาผลิตภัณฑ์โกโก้และผลิตภัณฑ์สาขาน้ำตาล สาขาไขมันและน้ำมัน สาขาน้ำแข็งที่รับประทานได้ สาขาซุปและน้ำซุปสกัด สาขาผักและผลไม้สดจากเขตร้อน สาขาโภชนาการและอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ สาขาโปรตีนจากพืช สาขาเนื้ออนามัย สาขาธัญพืชและผลิตภัณฑ์ สาขานมและผลิตภัณฑ์นม สาขาเนื้อ สาขาสุขลักษณะของเนื้อ สาขาอาหารเยือกแข็งและน้ำผลไม้ และสาขาน้ำแร่ 3) มาตรฐานอาหารของกลุ่มประเทศที่มีการบริโภคและค้าขายกันมากในกลุ่มจนเป็นที่ ยอมรับกัน มี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุโรป กลุ่มเอเชีย กลุ่มละตินอเมริกาและแคริเบียน กลุ่มแอฟริกา และกลุ่มอเมริกาเหนือและแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trust me, the codex has been broken.เชื่อฉันสิ ตำรับยามันเสียไปแล้ว Natural Born Wesen (2013)
But I found an ancient codex linking the Angel script to proto-Elamite cuneiform, and I was able to translate the tablet and the footnotes into Elamite, which is --แต่ผมเจอรหัสโบราณที่ เชื่อมกับเนื้อความเทวดา เป็นอักษรลิ่มโปรโตอิลาไมต์ แล้วผมถึงจะแปลจารึก Heaven Can't Wait (2013)
I know you stole the codex Jor-el surrendered it and I let you live.ข้ารู้ว่าเจ้าขโมยโคเด็กซ์,จอร์เอล ยอมแพ้ซะ แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า Man of Steel (2013)
Codex is krypton's future.โคเด็กซ์เป็นอนาคตของคริปตัน Man of Steel (2013)
Your father stole the registers codex and stored in the capsule that brought you here.พ่อของเจ้าขโมยข้อมูลโคเด็กซ์ และเก็บไว้ในแคบซูลที่นำเจ้ามาที่นี่ Man of Steel (2013)
Where is the codex Kal.โคเด็กซ์อยู่ไหน แคล? Man of Steel (2013)
The codex is not here.โคเด็กซ์ไม่ได้อยู่ที่นี่ Man of Steel (2013)
Zod says, this codex his looking for can actually bring my people back.ซอดบอกว่า โคเด็กซ์ที่เขาหาอยู่นั้น สามารถนำคนของผมกลับมาได้ Man of Steel (2013)
Does Kal-el need to be alive, for us to extract the codex from his cells.แล้วแคล-เอลจำเป็นต้องมีชีวิตไหม เวลาเราสกัดโคเด็กซ์จากเซลล์ของเขา? Man of Steel (2013)
I will not let you use the codex like this.ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าใช้โคเด็กซ์มาทำสิ่งนี้ Man of Steel (2013)
I will harvest the codex from your son's corps.ข้าจะสกัดโคเด็กซ์จากศพของลูกชายเจ้า Man of Steel (2013)
Preferably Voynich or Codex Serafini.ให้ดีก็ข้อเขียนวอยนิช หรือโคเด็กซ์เซราฟินี I, Witness (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
codex (n) kˈoudɛks (k ou1 d e k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
古写本[こしゃほん, koshahon] (n) old manuscript; codex [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] (n) manuscript; written copy; codex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 codex
   n 1: an official list of chemicals or medicines etc.
   2: an unbound manuscript of some ancient classic (as
     distinguished from a scroll) [syn: {codex}, {leaf-book}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top