ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classify

K L AE1 S AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classify-, *classify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classify(vt) จัดกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify

English-Thai: Nontri Dictionary
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
classifying(n) การจำแนกประเภท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classifyI classify his music as rock.
classifyI'm not good at classifying things.
classifyIn addition to classifying the data, the machine also checks the figures.
classifyIn woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.
classifyLet's classify the names of the students alphabetically.
classifyOne can classify books into good ones and bad ones.
classifyPlease classify these books by subject.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำแนกประเภท(v) classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai Definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
จำแนก(v) classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น
แยกประเภท(v) classify, See also: categorize, sort out, arrange in classes, Example: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา, Thai Definition: คัดเป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[jaēk] (v) EN: classify ; sort  FR: classer
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[jamnaēk praphēt] (v, exp) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize  FR: divisier ; classifier ; séparer
แยกชนิด[yaēk chanit] (v, exp) EN: classify
แยกประเภท[yaēk praphēt] (v, exp) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSIFY K L AE1 S AH0 F AY2
CLASSIFYING K L AE1 S AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classify (v) klˈæsɪfaɪ (k l a1 s i f ai)
classifying (v) klˈæsɪfaɪɪŋ (k l a1 s i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] classify; silk thread; twist silk, #14,374 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
項目別に分ける[こうもくべつにわける, koumokubetsuniwakeru] (exp,v1) to classify by subject [Add to Longdo]
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1,vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise [Add to Longdo]
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1,vt) to classify; to sort out; to sift through; (P) [Add to Longdo]
等を分ける[とうをわける, touwowakeru] (exp,v1) to grade; to classify [Add to Longdo]
等呼[とうこ, touko] (n) denghu (phonetic method of classifying Chinese finals) [Add to Longdo]
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) [Add to Longdo]
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] (n) {comp} classifying [Add to Longdo]
併称;並称[へいしょう, heishou] (n,vs) classifying together [Add to Longdo]
類型化[るいけいか, ruikeika] (n,vs) classifying in patterns; typification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classify
   v 1: arrange or order by classes or categories; "How would you
      classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
      {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
      {separate}]
   2: declare unavailable, as for security reasons; "Classify these
     documents" [ant: {declassify}]
   3: assign to a class or kind; "How should algae be classified?";
     "People argue about how to relegate certain mushrooms" [syn:
     {relegate}, {classify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top