ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clang

K L AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clang-, *clang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clang(vi) เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang(vt) ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang(n) เสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clanger(sl) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
clangor(n) เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clang(แคลง) n. เสียงดังแกล๊ง ๆ v. ดังแกล๊ง ๆ
clangor(แคลง'เกอะ) {clangored,clangoured,clangoring,clangouring,clangors,clangours} n. เสียงดัง
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก
clangour(แคลง'เกอะ) {clangored,clangoured,clangoring,clangouring,clangors,clangours} n. เสียงดัง

English-Thai: Nontri Dictionary
clang(n) เสียงดังกราว
clang(vi) ส่งเสียงดังกราว
clangour(n) เสียงดังกราว
clangour(vi) ส่งเสียงดังกราว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clang had the whole temple transported here for your sacrifice.คแลง วัดได้ทั้งส่งที่นี่ จากทางทิศตะวันออกเพียงสำหรับ การเสียสละของคุณ Help! (1965)
- Do you know where Clang is?ฉันแม่ของเขาและเขาก็คือเด็กดี Help! (1965)
I could hear the ocean. And I heard a clang and a thud.ผมก็ได้ยินเสียงคลื่นทะเล แล้วผมยังได้ยินเสียงตุ๊บและแคร๊ง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[ Loud Clang ][Loud Clang] City of Ember (2008)
~~ one throw, that bell will go clang ~~# ครั้งเดียว ระฆังต้องดังก้อง # Sectionals (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clangThe kid is clanging away with his toy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉ่งฉ่าง(adj) clangorous, See also: boisterous, Syn. อึกทึก, โครมคราม, Example: วันนี้มีงานบุญ ในครัวมีเสียงโฉ่งฉ่างแต่เช้ามืด

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANG K L AE1 NG
CLANGING K L AE1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clang (v) klˈæŋ (k l a1 ng)
clangs (v) klˈæŋz (k l a1 ng z)
clanged (v) klˈæŋd (k l a1 ng d)
clanger (n) klˈæŋər (k l a1 ng @ r)
clangers (n) klˈæŋəz (k l a1 ng @ z)
clanging (v) klˈæŋɪŋ (k l a1 ng i ng)
clangour (n) klˈæŋər (k l a1 ng @ r)
clangorous (j) klˈæŋərəs (k l a1 ng @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, / ] clang of metals; small gong, #21,381 [Add to Longdo]
铿然[kēng rán, ㄎㄥ ㄖㄢˊ, / ] clanging; resounding, #168,597 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] clang, #653,230 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちゃかちゃ[kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang [Add to Longdo]
かちゃり[kachari] (adv-to) (on-mim) with a clang or a clink; tinkle [Add to Longdo]
かんかん[kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
がらんがらん[garangaran] (adv-to) (on-mim) clanging [Add to Longdo]
ごとり[gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
ごんごん[gongon] (adv) (on-mim) bang; clang [Add to Longdo]
じゃんじゃん[janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
カーンカーン[ka-nka-n] (adv-to,n) clanging; dong dong [Add to Longdo]
カチンカチン[kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
ガチッと;がちっと[gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clang
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   v 1: make a loud noise; "clanging metal" [syn: {clang},
      {clangor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top