ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumlocution

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumlocution-, *circumlocution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumlocution(n) การอ้อมไปอ้อมมา, See also: การไม่พูดตรงๆ, Syn. periphrasis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution

English-Thai: Nontri Dictionary
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circumlocutionสำนวนน้ำท่วมทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วกไปเวียนมา[wok pai wīen mā] (v, exp) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on
วกเวียนไปมา[wokwīen pai mā] (v, exp) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumlocution (n) sˌɜːʳkəmləkjˈuːʃən (s @@2 k @ m l @ k y uu1 sh @ n)
circumlocutions (n) sˌɜːʳkəmləkjˈuːʃənz (s @@2 k @ m l @ k y uu1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
婉曲[えんきょく, enkyoku] (adj-na,n) euphemistic; circumlocution; roundabout; indirect; (P) [Add to Longdo]
婉曲法[えんきょくほう, enkyokuhou] (n) euphemism; periphrasis; circumlocution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumlocution
   n 1: a style that involves indirect ways of expressing things
      [syn: {circumlocution}, {periphrasis}, {ambage}]
   2: an indirect way of expressing something [syn:
     {circumlocution}, {indirect expression}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top