ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cider

S AY1 D ER0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cider-, *cider*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cider[N] น้ำผลไม้ใช้เป็นเครื่องดื่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cider(ไซ'เดอะ) n. น้ำแอปเปิล,เหล้าแอปเปิล, Syn. cyder

English-Thai: Nontri Dictionary
cider(n) น้ำผลไม้คั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cidersไซเดอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'd probably make us drink cider and bob for apples.พวกเค้าอาจจะหา น้ำแอบเปิ้ลกับแอปเปิ้ลให้เรากินได้. Hocus Pocus (1993)
Do you guys want some cider?พวกคุณต้องการน้ำแอปเปิ้ลมั้ย? Hocus Pocus (1993)
- Let's get cider-เอารสไซเดอร์ ละกัน Sweet Sex and Love (2003)
- Cider it is- ได้เลย Sweet Sex and Love (2003)
Kimchi burger and cider please Did you say cider, sir?เบอร์เกอร์ไส้กิมจิกับน้ำผลไม้หมัก Spygirl (2004)
A cider-braised pork shoulder.ขาหมูเคี่ยวกับไซเดอร์ Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Apple cider?-น้ำแอปเปิ้ลไหม The Final Destination (2009)
I recommend the hot apple cider caramel.ฉันขอแนะนำ น้ำแอปเปิ้ลร้อน ๆ กับคาราเมล The Lost Boy (2009)
Merlin, have you been on the cider?เมอร์ลิน, เจ้าเมารึเปล่าเนี่ย? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
So what can i get you? some sparkling cider?จะดื่มอะไรกันดี เอาไวน์แอ้ปเปิ้ลดีมั้ย? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Cider for the ladies?เหล้าแอปเปิ้ลสำหรับคุณผู้หญิง? Haunted (2009)
And please bring something stronger than rufus' cider. (Laughs)แล้วก็ถืออะไรที่มันแรงกว่า Rufus's cider มาด้วยนะ The Treasure of Serena Madre (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ciderI'd like some cider, please.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR:cider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide   FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūaktang) EN: call an election ; set an election   FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าฅัวเอง[v.] (khā tūa-ēng) EN: commit suicide   FR: se suicider
ฆ่าตัวตาย[v.] (khātūatāi) EN: commit suicide ; kill oneself   FR: se suicider ; se donner la mort
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash   FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder

CMU English Pronouncing Dictionary
CIDER    S AY1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cider    (n) sˈaɪdər (s ai1 d @ r)
ciders    (n) sˈaɪdəz (s ai1 d @ z)
ciderpress    (n) sˈaɪdəprɛs (s ai1 d @ p r e s)
ciderpresses    (n) sˈaɪdəprɛsɪz (s ai1 d @ p r e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果酒[guǒ jiǔ, ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˇ, ] cider, #55,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelessig {m}cider vinegar [Add to Longdo]
Mostfass {n}cider jar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイダー[, saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]
シャンペンサイダー[, shanpensaida-] (n) champagne cider [Add to Longdo]
果実酒[かじつしゅ, kajitsushu] (n) cider; wine; plum liquor [Add to Longdo]
決め手(P);極め手[きめて, kimete] (n) (1) (See 決める・きめる・1) decider; person who decides; (2) (See 決める・きめる・2) deciding factor; clincher; trump card; winning move; (P) [Add to Longdo]
林檎酒[りんごしゅ, ringoshu] (n) apple cider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cider
      n 1: a beverage made from juice pressed from apples [syn:
           {cider}, {cyder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top