ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheek

CH IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheek-, *cheek*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheek(n) ก้น (คำไม่เป็นทางการ), Syn. buttock
cheek(n) แก้ม, Syn. jowl, gill
cheek(n) พฤติกรรมที่ไม่เคารพ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความทะลึ่ง, พฤติกรรมที่ทะลึ่ง, Syn. impudence, disrespect
cheeky(adj) ที่ไม่เคารพ, Syn. impudent, insolent
cheek up(phrv) แสดงกิริยาไม่สุภาพหรือหยาบคายกับ (คำไม่เป็นทางการ)
cheekily(adv) อย่างไม่มีความเคารพ, Syn. impudently, insolently
cheekbone(n) โหนกแก้ม, Syn. jugal bone, malar bone
cheek pouch(n) กระพุ้งแก้มในสัตว์บางชนิด ใช้สำหรับเก็บอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheek(ชีค) n. แก้ม,ความทะลึ่ง, Syn. insolence
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน
cheek pouchn. กระพุ้งแก้ม
cheeky(ชีค'คี) adj. ทะลึ่ง,ไร้ยางอาย,หน้าด้าน
round cheeksn. แก้มยุ้ย

English-Thai: Nontri Dictionary
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cheek bone; bone, zygomatic; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheek tooth; tooth, buccal; tooth, posteriorฟันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheekแก้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheekA big tear rolled down my cheek.
cheekA tear ran down her cheek.
cheekA tear rolled down her cheek.
cheekBy the look in his eye I could tell that he was speaking with his tongue in his cheek.
cheekHe had the cheek to ask me to help him.
cheekHe has plenty of cheek.
cheekHe kissed her on the cheek.
cheekHer cheeks began to glow at his compliments.
cheekHer cheeks began to glow with shame.
cheekHer cheeks burned with shame.
cheekHer cheeks flamed up.
cheekHer cheeks were as cold as ice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหน้า(n) face, See also: cheek, Syn. หน้า, ใบหน้า, Example: ผมเชื่อว่าน้ำหน้าอย่างเขา ไม่มีทางทำอะไรสำเร็จ, Thai Definition: หน้า ซึ่งใช้ในความหมายแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น, Notes: (สำนวน)
ปราง(n) cheek, Syn. แก้ม, Example: ปรางของพระมเหสีเป็นสีชมพูเปล่งปลั่ง, Count Unit: ปราง, Notes: (ราชา)
แก้ม(n) cheek, Syn. ปราง, Example: แก้มของผู้หญิงคนนี้เนียนดีจัง, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: บริเวณหน้าทั้ง 2 ข้างถัดตาลงมา
โหนกแก้ม(n) cheekbone, Example: คนเป็นโรคไซนัสอักเสบจะมีอาการปวดบริเวณดั้งจมูกและโหนกแก้ม, Thai Definition: ส่วนของแก้มตรงที่มีกระดูกนูนออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จูบแก้ม[jūp kaēm] (n, prop) EN: kiss on the cheek  FR: embrasser sur la joue
แก้ม[kaēm] (n) EN: cheek  FR: joue [f]
แก้มบุ๋ม[kaēm bum] (n, exp) EN: dimpled cheek
แก้มลิง[kaēmling] (n) EN: monkey-cheek
แก้มตอบ[kaēm tøp] (n, exp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks  FR: fossette [f]
แก้มยุ้ย[kaēm yui] (n, exp) EN: chubby cheeks
ก้นย้อย[konyøi] (n) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks
กระรอกบินแก้มสีแดง[krarøk bin kaēm sī daēng] (n, exp) EN: Red-cheeked Flying Squirrel
กระรอกบินแก้มสีเทา[krarøk bin kaēm sī thao] (n, exp) EN: Grey-cheeked Flying Squirrel
กระรอกดินแก้มแดง[krarøk din kaēm daēng] (n, exp) EN: Red-cheeked squirrel

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEEK CH IY1 K
CHEEKS CH IY1 K S
CHEEKY CH IY1 K IY0
CHEEKED CH IY1 K T
CHEEKBONE CH IY1 K B OW2 N
CHEEKBONES CH IY1 K B OW2 N Z
CHEEKTOWAGA CH IY2 K T AH0 W AA1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheek (v) tʃˈiːk (ch ii1 k)
cheeks (v) tʃˈiːks (ch ii1 k s)
cheeky (j) tʃˈiːkiː (ch ii1 k ii)
cheeked (v) tʃˈiːkt (ch ii1 k t)
cheekier (j) tʃˈiːkɪəʳr (ch ii1 k i@ r)
cheekily (a) tʃˈiːkɪliː (ch ii1 k i l ii)
cheeking (v) tʃˈiːkɪŋ (ch ii1 k i ng)
cheekbone (n) tʃˈiːkboun (ch ii1 k b ou n)
cheekiest (j) tʃˈiːkɪɪst (ch ii1 k i i s t)
cheekbones (n) tʃˈiːkbounz (ch ii1 k b ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, / ] cheeks; nourish, #8,233 [Add to Longdo]
脸蛋[liǎn dàn, ㄌㄧㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] cheek; face, #12,276 [Add to Longdo]
脸颊[liǎn jiá, ㄌㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˊ, / ] cheek, #13,830 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] cheeks, #16,143 [Add to Longdo]
面颊[miàn jiá, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, / ] cheek, #28,970 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] cheekbone; crossroads; high, #43,937 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] cheek bones, #61,591 [Add to Longdo]
颧弓[quán gōng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] cheek bone; (anat.) zygomatic arch, #101,682 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] cheekbone [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] cheekbone; protrude [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tragschild {n}cheek plate [Add to Longdo]
Wange f; Backe {f} | Wangen {pl}; Backen {pl}cheek | cheeks [Add to Longdo]
Wangenfleck {m}cheek patch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
ちゃっかり[chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish [Add to Longdo]
チーク[chi-ku] (n) (1) cheek; (2) teak [Add to Longdo]
チークダンス[chi-kudansu] (n) cheek-to-cheek dancing [Add to Longdo]
ホワイトチークシャーク;ホワイトチーク・シャーク[howaitochi-kusha-ku ; howaitochi-ku . sha-ku] (n) whitecheek shark (Carcharhinus dussumieri, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
メガネクロハギ[meganekurohagi] (n) whitecheek surgeonfish (Acanthurus nigricans, species of tang from the Eastern Indian and Pacific Oceans) [Add to Longdo]
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome [Add to Longdo]
レッドチークラス[reddochi-kurasu] (n) red-cheek wrasse (Thalassoma genivittatum) [Add to Longdo]
極楽鯊[ごくらくはぜ;ゴクラクハゼ, gokurakuhaze ; gokurakuhaze] (n) (uk) barcheek goby (Rhinogobius giurinus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheek
   n 1: either side of the face below the eyes
   2: an impudent statement [syn: {impudence}, {cheek},
     {impertinence}]
   3: either of the two large fleshy masses of muscular tissue that
     form the human rump [syn: {buttock}, {cheek}]
   4: impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness";
     "he had the effrontery to question my honesty" [syn:
     {boldness}, {nerve}, {brass}, {face}, {cheek}]
   v 1: speak impudently to

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top