ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

centric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centric-, *centric*
English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centric(adj) อยู่ตรงศูนย์กลาง, Syn. centrical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centric(เซน'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับศูนย์กลาง, See also: centricity n.
centrical(เซน'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับศูนย์กลาง, See also: centricity n.
centriciputn. กระหม่อม
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
concentric(คันเซน'ทริค) adj. ร่วมศูนย์,ซึ่งมีศูนย์เดียวกัน, See also: concentrical adj. ดูconcentric concentricity n. ดูconcentric
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer, Ant. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว
geocentricadj. เกี่ยวกับศูนย์กลางพื้นโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centric occlusion; terminal occlusionการสบ(ฟัน)ในศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
centric positionตำแหน่งในศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ [ดู terminal hinge position ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
centric stopตัวยันในศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centric Relationการสบในศูนย์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อง[bøng] (adj) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty  FR: excentrique ; bizarre
แหกคอก[haēkkhøk] (adj) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric
มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน[mī jutsūnklāng ruam kan] (adj) EN: concentric  FR: concentrique
นิสัยวิตถาร[nisai witthān] (n, exp) EN: eccentric character
ผ่าเหล่า[phālāo] (adj) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric  FR: non conventionnel
ผิดเพี้ยน[phitphīen] (adj) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric
ซ้อนกัน[søn kan] (adj) EN: concentric  FR: concentrique
อุตริ[uttari] (adj) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric  FR: curieux ; bizarre
วิตถาร[wittathān] (adj) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar  FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[witthān] (adj) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer  FR: curieux ; fantasque

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキセントリック[ekisentorikku] (adj-na,n) eccentric [Add to Longdo]
エクセントリック[ekusentorikku] (adj-na) eccentric [Add to Longdo]
コンセント[konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
異様[いよう, iyou] (adj-na,n) bizarre; strange; eccentric; odd; queer; (P) [Add to Longdo]
一風[いっぷう, ippuu] (n) eccentric; (P) [Add to Longdo]
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
奇なる[きなる, kinaru] (adj-f) odd; strange; eccentric [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  centric
      adj 1: having or situated at or near a center [syn: {centric},
             {centrical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top