ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ceder

S IY1 D ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceder-, *ceder*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ให้ทาง[v. exp.] (hai thāng) EN: yield right of way   FR: céder la priorité
เข้าถึง[v.] (khaotheung) EN: access   FR: accéder
ขึ้น[v.] (kheun) EN: get on ; get in ; board   FR: monter dans/sur ; accéder à ; monter à bord de
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass   FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้[v.] (koētkheun køn nā nī) EN: precede ; happen before   FR: précéder
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond   FR: dépasser ; excéder ; surpasser
ลุ[v.] (lu) EN: reach ; attain ; arrive at   FR: atteindre ; arriver à ; accéder ; parvenir à

CMU English Pronouncing Dictionary
CEDER    S IY1 D ER0
CEDERBERG    S IY1 D ER0 B ER0 G
CEDERGREN    S IY1 D ER0 G R EH0 N
CEDERHOLM    S IY1 D ER0 HH OW0 M
CEDERQUIST    S EH1 D ER0 K W IH2 S T

French-Thai: Longdo Dictionary
céder(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, See also: S. parvenir, atteindre,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top