ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cede

S IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cede-, *cede*
English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cede(vt) ยกให้, Syn. surrender, yield
cede to(phrv) ถูกยึดครอง, See also: ถูกครอบครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
antecede(แอนทิซีด') vt. ก่อน, นำก่อน, มาก่อน, Syn. preceded, go before, priority
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior, Ant. posterior
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield, assent, Ant. deny
decedent(ดีเซด'เดินท) adj. คนตาย,ผู้ตาย,ผู้ที่ถึงแก่กรรม
intercede(อินเทอะซีด') vi. ขอร้อง,ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,พยายามให้มีการประนีประนอมกัน., See also: interceder n., Syn. arbitrate
precede(พรีซีด') v. นำก่อน,มาก่อน,นำหน้า,เสริมหน้า, See also: precedable adj., Syn. go before, preface
precedence(เพรส'ซิเดินซฺ) n. การนำก่อน,การนำหน้า,การมาก่อน,ความสำคัญกว่า,สิทธิการนำหน้า,การมีสิทธิก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antecedent(n) สิ่งที่มาก่อน,สิ่งที่เกิดก่อน,คำนำหน้า
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
intercede(vi) ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,ขอความกรุณาให้
precede(adj) นำหน้า,อยู่หน้า,มาก่อน,สำคัญกว่า
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cedeเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedeยอมให้, ยอมโอน, ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedentผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; reassured และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedentผู้โอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[dangthī dāi klāo mā laēo] (xp) EN: as above-mentioned  FR: comme mentionné précédemment
ดังต่อก่อน[dang tø køn] (x) FR: comme précédemment
เดือนก่อน[deūoen køn] (n, exp) EN: last month ; previous month  FR: le mois précédent ; le mois dernier
ให้ทาง[hai thāng] (v, exp) EN: yield right of way  FR: céder la priorité

CMU English Pronouncing Dictionary
CEDE S IY1 D
CEDES S IY1 D Z
CEDER S IY1 D ER0
CEDED S IY1 D IH0 D
CEDED S IY1 D AH0 D
CEDENO CH EH0 D EH1 N OW0
CEDERGREN S IY1 D ER0 G R EH0 N
CEDERHOLM S IY1 D ER0 HH OW0 M
CEDERBERG S IY1 D ER0 B ER0 G
CEDERQUIST S EH1 D ER0 K W IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cede (v) sˈiːd (s ii1 d)
ceded (v) sˈiːdɪd (s ii1 d i d)
cedes (v) sˈiːdz (s ii1 d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
céder(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, Syn. parvenir, atteindre

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
どころ[dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
ベンツ[bentsu] (n) (1) (Mercedes) Benz; (2) vent; (P) [Add to Longdo]
メガフェプス[megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
メルセデス[merusedesu] (n) Mercedes (car) [Add to Longdo]
メルセデスベンツ[merusedesubentsu] (n) Mercedes-Benz; (P) [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cede
   v 1: give over; surrender or relinquish to the physical control
      of another [syn: {concede}, {yield}, {cede}, {grant}]
   2: relinquish possession or control over; "The squatters had to
     surrender the building after the police moved in" [syn:
     {surrender}, {cede}, {deliver}, {give up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top