ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carton

K AA1 R T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carton-, *carton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carton(n) กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร), Syn. box, package
carton(n) กล่องกระดาษหรือพลาสติก, Syn. box
carton(n) จำนวนหนึ่งกล่อง, Syn. cartonful
carton(vt) บรรจุลงกล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carton(คาร์'เทิน) n. กล่องกระดาษ,กระดาษแข็ง,สิ่งที่บรรจุในกล่องกระดาษ,จุดขาวในกลางเป้า, Syn. box -Conf. cartoon

English-Thai: Nontri Dictionary
carton(n) หีบ,กล่อง,กระดาษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartonsกล่องกระดาษ [TU Subject Heading]
Cartonsกล่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How many cartons you need?เอากี่กล่อง? Goodfellas (1990)
Ji-hoon, you can smoke two cartons during class.จี-ฮุน,เธอให้สูบบุหรี่ได้ 2 คาร์ตอนเลยตอนเรียนน่ะ My Tutor Friend (2003)
Oh right, before you come back, just go back to the mansion to pluck a few cartons of tangerines back.ก่อนกลับเธอช่วยไปเก็มส้มที่สวนมาด้วยนะ My Girl (2005)
So would you like the carton this time?แล้วทีนี้จะเอากล่องไหม Funny Games (2007)
If you think about it, all of this, just for a carton of eggs.ถ้าลองคิดถึงมันนะ ทั้งหมดเลย แค่ไข่โหลเดียวเอง Funny Games (2007)
These egg cartons can really take a lot, considering.ลังไข่ใบนี้สามารถเปลี่ยนให้มันได้มากขึ้น ตามความคิดของชั้นนะ Funny Games (2007)
The barcode on the carton is the same principle as a DNA profile.บาร์โค้ดบนกล่อง จะเป็นหลักการเดียวกัน กับโครงสร้างDNA Resurrection (2008)
Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle... wart removal cream?อืมม กล่องใส่ไข่เปล่า เศษผงกาแฟ ขวดแชมพู ครีมกำจัดหูด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
One carton of milk here!ขอนมหนึ่งกล่อง Episode #1.18 (2009)
I got a carton of cigarettes.ชายแก่คนนึงจับผมแล้วพูดว่า "เฮ้ สูบมันสิ จอห์นนี่!" Pilot (2009)
He's also eaten an entire carton of sugar-free mint ice cream, which is only concerning, well, when you factor in the large consumptionอีกทั้งเขายังกินไอศครีมรสมิ้นส์ไร้น้ำตาลหมดอีกด้วย จริงๆมันก็ดีอยู่หรอก แต่ไม่ใช่กินกับเหล้าแบบนี้ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Those who've finished drinking, return your empty cartons to the correct number and sit back down.ใครที่ดื่มนมหมดแล้ว นำกล่องเปล่า... ไปใส่คืนให้ถูกหมายเลข แล้วกลับมานั่งที่ Confessions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartonFor some people, home is a cardboard carton in Tokyo.
cartonThat child shut up a cat in the carton.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบกระดาษ[hīp kradāt] (n, exp) FR: carton [m] ; emballage [m]
ห่อ[hø] (n) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton  FR: paquet [m] ; colis [m]
กล่อง[klǿng] (n) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]  FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กล่องกระดาษ[klǿng kradāt] (x) EN: box (cardbox)  FR: boîte en carton [f]
กระดาษแข็ง[kradātkhaeng] (n) EN: cardboard ; hard board  FR: carton [m]
หนังสือปกแข็ง[nangseū pok kaeng] (n, exp) EN: hardback ; hardcover  FR: livre relié [m] ; livre cartonné [m]
แผ่น[phaen] (n) EN: [classifier : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)]  FR: [classificateur : objets plats (feuilles de papier ou de carton; photocopies; disques ...)]
ปกแข็ง[pok khaeng] (n, exp) EN: hardcover ; hardback  FR: couverture cartonnée [f]
ถ้วยกระดาษ[thuay kradāt] (n, exp) FR: tasse en carton [m] ; gobelet en carton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTON K AA1 R T AH0 N
CARTONS K AA1 R T AH0 N Z
CARTONEROS K AA2 R T OW2 N EH1 R OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carton (n) kˈaːtn (k aa1 t n)
cartons (n) kˈaːtnz (k aa1 t n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸箱[zhǐ xiāng, ㄓˇ ㄒㄧㄤ, / ] carton; cardboard box, #25,676 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートン;カルトン[ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
ブリックパック[burikkupakku] (n) (col) (juice) carton (wasei [Add to Longdo]
ボール箱[ボールばこ, bo-ru bako] (n) cardboard box; carton [Add to Longdo]
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes [Add to Longdo]
紙パック[かみパック, kami pakku] (n) drink box; carton (milk, juice, etc.); paper bag (for vacuum cleaners) [Add to Longdo]
紙箱[かみばこ, kamibako] (n) paper box; paper carton [Add to Longdo]
通箱;通い箱;通函[かよいばこ, kayoibako] (n) reusable shipping carton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carton
   n 1: the quantity contained in a carton [syn: {carton},
      {cartonful}]
   2: a box made of cardboard; opens by flaps on top

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top