ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capitalism

K AE1 P IH0 T AH0 L IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capitalism-, *capitalism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitalism(n) ระบบทุนนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capitalismทุนนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalismทุนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitalismลัทธินายทุน, ทุนนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitalismทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalismทุนนิยม [TU Subject Heading]
Capitalism in literatureทุนนิยมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capitalismAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
capitalismThey ended capitalism and built a socialist society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิทุนนิยม(n) capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai Definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
ระบบทุนนิยม(n) capitalism, Example: การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น, Thai Definition: ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
ทุนนิยม(n) capitalism, Syn. ระบบทุนนิยม, Thai Definition: ระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรที่เป็นทุน มีเสรีภาพในการผลิต และการค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลัทธินายทุน[latthi nāi thun] (n) EN: capitalism  FR: capitalisme [f]
ระบบทุนนิยม[rabop thunniyom] (n, exp) EN: capitalism  FR: système capitaliste [m] ; modèle capitaliste [m] ; capitalisme [m]
ทุนนิยม[thunniyom] (n) EN: capitalism  FR: capitalisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPITALISM K AE1 P IH0 T AH0 L IH2 Z AH0 M
CAPITALISM'S K AE1 P AH0 T AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capitalism (n) kˈæpɪtəlɪzəm (k a1 p i t @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资本主义[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism, #4,060 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャピタリズム[kyapitarizumu] (n) capitalism; (P) [Add to Longdo]
ピープルズキャピタリズム[pi-puruzukyapitarizumu] (n) people's capitalism; (P) [Add to Longdo]
工業資本主義[こうぎょうしほんしゅぎ, kougyoushihonshugi] (n) (obsc) (See 産業資本主義) industrial capitalism [Add to Longdo]
産業資本主義[さんぎょうしほんしゅぎ, sangyoushihonshugi] (n) industrial capitalism [Add to Longdo]
資本主義[しほんしゅぎ, shihonshugi] (n,adj-no) capitalism; (P) [Add to Longdo]
自然資本主義[しぜんしほんしゅぎ, shizenshihonshugi] (n) natural capitalism [Add to Longdo]
修正資本主義[しゅうせいしほんしゅぎ, shuuseishihonshugi] (n) modified capitalism [Add to Longdo]
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan [Add to Longdo]
利益至上主義[りえきしじょうしゅぎ, riekishijoushugi] (n) self interest supremacy doctrine; (irresponsible) capitalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capitalism
   n 1: an economic system based on private ownership of capital
      [syn: {capitalism}, {capitalist economy}] [ant:
      {socialism}, {socialist economy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top