ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canoed

K AH0 N UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canoed-, *canoed*, cano, canoe
CMU English Pronouncing Dictionary
CANOED K AH0 N UW1 D
CANO K AA1 N OW0
CANON K AE1 N AH0 N
CANOE K AH0 N UW1
CANOY K AE1 N OY0
CANONS K AE1 N AH0 N Z
CANOSA K AH0 N OW1 S AH0
CANOVA K AA0 N OW1 V AH0
CANOPY K AE1 N AH0 P IY0
CANOLA K AH0 N OW1 L AH0
CANOGA K AH0 N OW1 G AH0
CANOES K AH0 N UW1 Z
VOLCANO V AA0 L K EY1 N OW0
FRICANO F R IY0 K AA1 N OW0
MARCANO M AA0 R K AA1 N OW0
CANONIE K AE1 N AH0 N IY0
LAZCANO L AA0 Z K AA1 N OW0
TOSCANO T OW0 S K AA1 N OW0
CANONIC K AH0 N AA1 N AH0 K
CANON'S K AE1 N AH0 N Z
CHICANO CH IH0 K AA1 N OW0
LOIACANO L OW0 Y AH0 K AA1 N OW0
MEXICANO M EH2 K S IH0 K AA1 N OW0
VOLCANOS V AA0 L K EY1 N OW0 Z
MICANOPY M IH0 K AE1 N AH0 P IY0
CANONIZE K AE1 N AH0 N AY2 Z
CHICANOS CH IH0 K AA1 N OW0 Z
CANOEING K AH0 N UW1 IH0 NG
CANOEIST K AH0 N UW1 AH0 S T
CANONICO K AA0 N OW0 N IY1 K OW0
MEXICANOS M EH2 K S IH0 K AA1 N OW0 Z
VOLCANOES V AA0 L K EY1 N OW0 Z
VOLCANO'S V AA0 L K EY1 N OW0 Z
PELLICANO P EH0 L IY0 K AA1 N OW0
AMERICANO AH0 M EH2 R IH0 K AA1 N OW0
CANONICAL K AH0 N AA1 N AH0 K AH0 L
MARSICANO M AA0 R S IY0 K AA1 N OW0
CANONIZED K AE1 N AH0 N AY2 Z D
AMERICANOS AH0 M EH2 R IH0 K AA1 N OW0 Z
COCANOUGHER K AA1 K AH0 N AH2 F ER0
CANONIZATION K AE2 N AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N
VOLCANOLOGIST V AO2 L K AH0 N AO1 L AH0 JH IH0 S T
VOLCANOLOGISTS V AO2 L K AH0 N AO1 L AH0 JH IH0 S T S
VOLCANOLOGISTS V AO2 L K AH0 N AO1 L AH0 JH IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canoed (v) kˈənˈuːd (k @1 n uu1 d)
canoe (v) kˈənˈuː (k @1 n uu1)
canon (n) kˈænən (k a1 n @ n)
canoes (v) kˈənˈuːz (k @1 n uu1 z)
canons (n) kˈænənz (k a1 n @ n z)
canopy (n) kˈænəpiː (k a1 n @ p ii)
volcano (n) vˈɒlkˈɛɪnou (v o1 l k ei1 n ou)
canoeing (v) kˈənˈuːɪŋ (k @1 n uu1 i ng)
canoeist (n) kˈənˈuːɪst (k @1 n uu1 i s t)
canonize (v) kˈænənaɪz (k a1 n @ n ai z)
canopied (j) kˈænəpɪd (k a1 n @ p i d)
canopies (n) kˈænəpɪz (k a1 n @ p i z)
volcanos (n) vˈɒlkˈɛɪnouz (v o1 l k ei1 n ou z)
canoeists (n) kˈənˈuːɪsts (k @1 n uu1 i s t s)
canonical (j) kˈənˈɒnɪkl (k @1 n o1 n i k l)
canonized (v) kˈænənaɪzd (k a1 n @ n ai z d)
canonizes (v) kˈænənaɪzɪz (k a1 n @ n ai z i z)
volcanoes (n) vˈɒlkˈɛɪnouz (v o1 l k ei1 n ou z)
canonizing (v) kˈænənaɪzɪŋ (k a1 n @ n ai z i ng)
canonization (n) kˌænənaɪzˈɛɪʃən (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n)
canonizations (n) kˌænənaɪzˈɛɪʃənz (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n z)

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis(n) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canoe(n) เรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม, Syn. kayak, dugout
canon(n) หลักการทั่วไป, Syn. rule, principle
canola(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่งปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เมล็ดสามารถทำน้ำมันได้, Syn. rape
canopy(n) ท้องฟ้า
canopy(n) สิ่งที่ใช้คลุมเพื่อปกป้องสิ่งอื่น, Syn. covering, cover
canonic(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonical, accepted
canonic(adj) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonical
volcano(n) ภูเขาไฟ
canonise(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonize, saint, sanctify
canonize(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonise, saint, sanctify
canoodle(vt) กอดจูบกันในเชิงชู้สาว
canonical(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonic, accepted
canonical(adj) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canoe(คะนู') {canoed,canoeing,canoes} n. เรือบด,เรือพายเดี่ยว v. พายเรือบด,ล่องไปด้วยเรือบด. vt. ขนส่งด้วยเรือบด, See also: canoeist n. ดู canoe
canoewood(คะนู'วูด) n. ต้นทิวลิพ
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
volcano(วอลเค'โน) n. ภูเขาไฟ,บุคคลที่เดือดดาลง่าย pl. volcanoes,volcanos

English-Thai: Nontri Dictionary
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
canopy(n) ปะรำ,ท้องฟ้า
volcano(n) ภูเขาไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shield volcanoภูเขาไฟรูปโล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratovolcano; composite cone; composite volcanoกรวยภูเขาไฟสลับชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
active volcanoภูเขาไฟมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mud-volcanoเนินพุโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Canon of Proportionบัญญัติส่วนสัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical formรูปแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical form of a matrixรูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ canonical matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical matrixเมทริกซ์แบบบัญญัติ [มีความหมายเหมือนกับ canonical form of a matrix และ normal form of a matrix] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canopyร่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
canopyพิดาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonฉบับแท้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonกติกาสงฆ์, กฎของคณะสงฆ์, สังฆาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cumulo dome; cumulo-volcano; volcanic domeโดมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cumulo-volcano; cumulo dome; volcanic domeโดมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite voicano; composite cone; composite volcano; stratovolcanoกรวยภูเขาไฟสลับชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite volcano; composite cone; composite voicano; stratovolcanoกรวยภูเขาไฟสลับชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite cone; composite voicano; composite volcano; stratovolcanoกรวยภูเขาไฟสลับชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dormant volcanoภูเขาไฟสงบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extinct volcanoภูเขาไฟดับสนิท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incanousมีขนสีขาวหรือเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inactive volcanoภูเขาไฟไม่มีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanologyวิทยาภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanic dome; cumulo dome; cumulo-volcanoโคมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanoภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canoes and canoeingเรือแคนูและการพายเรือแคนู [TU Subject Heading]
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]
Volcanoesภูเขาไฟ [TU Subject Heading]
Decanoic Acidsกรดเดคาโนอิค [การแพทย์]
volcanoภูเขาไฟ, ภูเขาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและจะพ่นหินละลายจากภายในโลกออกทางปล่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name) โรคปอดชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canoA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
canoA volcano emitting masses of smoke.
canoThe volcano is belching out flames and smoke.
canoThe volcano has become active again.
canoWe sat, as it were, on a volcano.
canoThere are many active volcano in Japan.
canoBecause there are a lot of volcanos, it is easy for Japan to receive an earthquake.
canoAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
canoFamine followed upon the eruption of the volcano.
canoMt. Aso is an active volcano.
canoThe volcano erupted suddenly killing many people.
canoThe volcano may erupt at any moment.
canoWe rented a canoe.
canoWe went down a river by canoe.
canoThe volcano shoots out flames and lava.
canoA big wave turned over his canoe.
canoA big canoe was cutting through the water.
canoThe volcano erupts at regular intervals.
canoThe active volcano erupts at regular intervals.
canoThe volcano poured molten rock.
canoThe volcano has erupted twice this year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูเขาไฟ(n) volcano, Example: เกาะชวาเป็นเกาะที่เกิดจากการเรียงตัวของภูเขาไฟมากมายหลายลูก, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดร้อนแรงดันสูงใต้เปลือกโลก
กระแชง(n) canopy (of a boat), See also: shelter, roofing sheet, Example: คนโดยสารหลบฝนอยู่ใต้กระแชงเรือ, Thai Definition: ที่บังแดด ฝน
โจม(n) tent, See also: canopy, howdah, Syn. กระโจม, กูบ, Thai Definition: เครื่องบังแดดฝนทำเป็นซุ้มรวบยอด
หลักคำสอน(n) doctrine, See also: canon, established principle, Syn. คำสอน, คำสั่งสอน, Example: พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนที่ให้ความนิยม และให้เกียรติผู้ให้มากกว่าผู้รับ
อลัชชี(n) sham monk, See also: immoral monk, monk who transgresses the canons, Example: เขาเป็นเพียงอลัชชีที่อาศัยผ้าเหลืองประพฤติผิดเท่านั้น, Thai Definition: นักพรตหรือภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพระพุทธบัญญัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุษบก[butsabok] (n) EN: canopy  FR: baldaquin [m]
ช่างซ่อมรถ[chang sǿm rot] (n) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic  FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ช่างยนต์[chang yon] (n) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer  FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
ดินปืน[dinpeūn] (n, exp) EN: gunpowder  FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[dinprasiū] (n) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder  FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
แจวเรือ[jaēo reūa] (v, exp) FR: ramer ; canoter
โจม[jōm] (n) EN: tent ; canopy ; howdah  FR: tente [f] ; camp [m]
การปะทุของภูเขาไฟ[kān pathu khøng phūkhaofai] (n, exp) EN: volcano eruption  FR: éruption volcanique [f]
กติกาสงฆ์[katikā song] (n, exp) EN: canon
แคนู[khaēnū] (n) EN: canoe  FR: canoë [m]
กระบอก[krabøk] (n) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]  FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกปืน[krabøk peūn] (n, exp) EN: gun barrel  FR: canon de fusil [m]
ปากปล่องภูเขาไฟ[pāk pløng phū khao fai] (n) EN: crater (of a volcano)  FR: cratère (de volcan)
ปืนต่อสู้อากาศยาน[peūn tøsū ākātsayān] (n, exp) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak  FR: canon antiaérien [m]
ปืนใหญ่[peūnyai] (n) EN: cannon ; artillery ; ordnance  FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
แพชูชีพ[phaē chūchīp] (n, exp) EN: life boat  FR: canot de sauvetage [m]
พระไตรปิฎก[Phratraipidok] (n, prop) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (Sanskrit) ; Tipitaka (Pali) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets  FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pali) [m] ; tripitaka (sanskrit) [m] ; triple corbeille [f]
ภูเขาไฟ[phūkhaofai] (n) EN: volcano  FR: volcan [m]
เรือบต[reūa bot] (n, exp) EN: canoe ; clinker-built canoe  FR: petite barque [f] ; canoë [m]
เรือโบต[reūa bōt] (n, exp) EN: clinker-built canoe  FR: canot [m]
เรือยาง[reūa yāng] (n, exp) FR: canot pneumatique [m]
เรือนพุ่ม[reūoen phum] (n) EN: canopy  FR: canopée [f]
ไตรปิฎก[Traipidok] (n, prop) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, / ] lid; top; cover; canopy; to build, #2,329 [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] canon; dictionary, #7,448 [Add to Longdo]
佳能[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, ] Canon (Japanese company), #10,205 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] shed; canopy; shack, #10,449 [Add to Longdo]
火山[huǒ shān, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, ] volcanic; volcano, #15,500 [Add to Longdo]
独木舟[dú mù zhōu, ㄉㄨˊ ㄇㄨˋ ㄓㄡ, / ] canoe, #67,049 [Add to Longdo]
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, / ] canon; religious rules, #75,584 [Add to Longdo]
活火山[huó huǒ shān, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, ] active volcano, #78,366 [Add to Longdo]
巴利[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer, #104,570 [Add to Longdo]
轮唱[lún chàng, ㄌㄨㄣˊ ㄔㄤˋ, / ] round (music); canon, #156,632 [Add to Longdo]
马荣[Mǎ róng, ㄇㄚˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] Mayon (volcano in Philippines), #177,387 [Add to Longdo]
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, / ] Mount Etna (volcano in Italy), #192,704 [Add to Longdo]
默拉皮[Mò lā pí, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄆㄧˊ, ] Merapi (volcano on Java), #243,526 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] canopy; curtain, #282,003 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, / ] canopy, #282,003 [Add to Longdo]
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts, #362,246 [Add to Longdo]
巴利文[Bā lì wén, ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ, ] Pali, language of Theravad Pali canon, #445,087 [Add to Longdo]
坦博拉[Tǎn bó lā, ㄊㄢˇ ㄅㄛˊ ㄌㄚ, ] Tambora, volcano on Indonesian island of Sumbawa 松巴哇, whose 1815 eruption is greatest in recorded history, #492,080 [Add to Longdo]
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ, ] canonical text [Add to Longdo]
冒纳罗亚[Mào nà luó yà, ㄇㄠˋ ㄋㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ, / ] Moanalua, Hawaiian volcano [Add to Longdo]
十吋口炮[shí cùn kǒu pào, ㄕˊ ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄆㄠˋ, ] ten inch caliber canon [Add to Longdo]
千经万卷[qiān jīng wàn juǎn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] lit. a thousand sutras, ten thousand scrolls; fig. the vast Buddhist canon [Add to Longdo]
国家火山公园[guó jiā huǒ shān gōng yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] Volcanoes national park, Hawaii [Add to Longdo]
垂幕[chuí mù, ㄔㄨㄟˊ ㄇㄨˋ, ] canopy [Add to Longdo]
基拉韦厄[Kī lā wéi è, ㄎㄧ ㄌㄚ ㄨㄟˊ ㄜˋ, / ] Kilauea, Hawaii, the world's most active volcano [Add to Longdo]
天篷[tiān péng, ㄊㄧㄢ ㄆㄥˊ, ] canopy [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] canopy [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] chariot canopy [Add to Longdo]
次经[cì jīng, ㄘˋ ㄐㄧㄥ, / ] non-canonical text; dubious classic text; Apocrypha [Add to Longdo]
汤加里罗[Tāng jiā lǐ luó, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] Tongariro, volcanonic area on North Island, New Zealand [Add to Longdo]
火山公园[huǒ shān gōng yuán, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] Volcanoes national park, Hawaii [Add to Longdo]
皮划艇[pí huá tǐng, ㄆㄧˊ ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] canoeing [Add to Longdo]
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, ] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜 [Add to Longdo]
钟罩[zhōng zhào, ㄓㄨㄥ ㄓㄠˋ, / ] bell canopy [Add to Longdo]
集部[jí bù, ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ, ] non-canonical text; Chinese literary work not included in official classics; apocryphal [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
火山[かざん, kazan] TH: ภูเขาไฟ  EN: volcano

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beobachtungsnormalform {f}observable canonical form [Add to Longdo]
Einbaum {m}dugout canoe; logboat [Add to Longdo]
Faltboot {n}folding canoe; faltboat [Add to Longdo]
Heiligsprechung {f}canonization [Add to Longdo]
Jordannormalform {f} [math.]Jordan canonical form [Add to Longdo]
Kanadier {m} (Boot)Canadian (canoe) [Add to Longdo]
Kanon {m} [mus.]canon [Add to Longdo]
Kanu {n} | Kanu fahren; paddelncanoe | to canoe [Add to Longdo]
Kanuslalom {m}; Wildwasserslalom {m} [sport]canoe slalom [Add to Longdo]
Kanufahrer {m}canoeist [Add to Longdo]
Kirchenrecht {n}canon law [Add to Longdo]
Normalform {f}canonical form; normal form [Add to Longdo]
Paddelboot {n} | Paddelboote {pl}canoe | canoes [Add to Longdo]
Raps {m}canola [Add to Longdo]
Regelungsnormalform {f}controllable canonical form [Add to Longdo]
Schutzdach {n}; Thronhimmel {m} | Schutzdächer {pl}; Thronhimmel {pl}canopy | canopies [Add to Longdo]
Stiftsdame {f}canoness [Add to Longdo]
Stiftsherr {m} | Stiftsherren {pl}canon | canons [Add to Longdo]
Strandkorb {m}(canopied) beach chair [Add to Longdo]
Vulkan {m} | Vulkane {pl} | aktiver Vulkan; tätiger Vulkan | erloschener Vulkanvulcan; volcano | volcanos; volcanoes | active volcano | extinct volcano [Add to Longdo]
anerkannt; rechtmäßig; autorisiert {adj}canonical [Add to Longdo]
anerkannt machento canonicalize [Add to Longdo]
bedeckendcanopying [Add to Longdo]
bedecktecanopied [Add to Longdo]
heilig sprechen | er/sie wurde heilig gesprochen | er/sie wurde heilig gesprochento canonize | he/she was canonized; | he/she was elevated to sainthood [Add to Longdo]
kanonisch {adj}canonical [Add to Longdo]
kanonisches Rechtcanon law [Add to Longdo]
schmusen; rumschmusen; knutschento canoodle [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig {adj}canonical [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig machen; in vorschriftsgemäße Form bringento canonicalize [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig {adv}canonically [Add to Longdo]
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [Add to Longdo]
Kuckuck {m} [ornith.]Common Cuckoo (Cuculus canorus); Eurasian Cuckoo [Add to Longdo]
Streifenjunko [ornith.]Volcano Junko [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオハナホソオオトカゲ[aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
カナディアンカヌー[kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe [Add to Longdo]
カヌー[kanu-] (n) (See カヤック,カナディアンカヌー) canoe; (P) [Add to Longdo]
カヌーイスト[kanu-isuto] (n) canoeist [Add to Longdo]
カヌーイング[kanu-ingu] (n) canoeing [Add to Longdo]
カヌー競技[カヌーきょうぎ, kanu-kyougi] (n) canoeing [Add to Longdo]
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
カノン[kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]
カノン法[カノンほう, kanon hou] (n) canon law [Add to Longdo]
キャノーラ;カノーラ[kyano-ra ; kano-ra] (n) Canola (oil) [Add to Longdo]
キャノピー[kyanopi-] (n) canopy [Add to Longdo]
キヤノン[kiyanon] (n) Canon; (P) [Add to Longdo]
コニーデ[koni-de] (n) Fujiyama-shaped volcano (ger [Add to Longdo]
シーストローク[shi-sutoro-ku] (n,vs) C-stroke (canoeing) [Add to Longdo]
ジェーストローク[jie-sutoro-ku] (n,vs) J-stroke (canoeing) [Add to Longdo]
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon [Add to Longdo]
ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコヴォルケーノコニオシス[nyu-monourutoramaikurosuko-pikkushirikovoruke-nokonioshisu] (n) (See 塵肺) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
ピローグ[piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe) [Add to Longdo]
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing) [Add to Longdo]
火山[かざん, kazan] (n,adj-no) volcano; (P) [Add to Longdo]
海中火山[かいちゅうかざん, kaichuukazan] (n) (See 海底火山) submarine volcano [Add to Longdo]
海底火山[かいていかざん, kaiteikazan] (n) submarine volcano [Add to Longdo]
外典[がいてん;げてん;げでん(ok), gaiten ; geten ; geden (ok)] (n,adj-no) (1) (See 正典) Apocrypha (i.e. as opposed to the Biblical canon); (2) {Buddh} (usu. げてん) (See 内典) non-Buddhist writings (esp. Confucian writings) [Add to Longdo]
郭公[かっこう;カッコウ;カッコー(ik), kakkou ; kakkou ; kakko-(ik)] (n) (uk) common cuckoo (Cuculus canorus) [Add to Longdo]
活火山[かっかざん;かつかざん, kakkazan ; katsukazan] (n) active volcano [Add to Longdo]
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe [Add to Longdo]
丸木舟;丸木船;独木舟[まるきぶね, marukibune] (n) dugout canoe [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) {comp} (See 正準形式) canonical format [Add to Longdo]
寄生火山[きせいかざん, kiseikazan] (n) parasite volcano [Add to Longdo]
休火山[きゅうかざん, kyuukazan] (n) dormant volcano [Add to Longdo]
教会法[きょうかいほう, kyoukaihou] (n) canon law [Add to Longdo]
教典[きょうてん, kyouten] (n) scriptures; canon; teaching guide [Add to Longdo]
珪性肺塵症[けいせいはいじんしょう, keiseihaijinshou] (n) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position [Add to Longdo]
御神火;ご神火[ごじんか, gojinka] (n) deified volcano or volcanic eruption [Add to Longdo]
高木層[こうぼくそう, koubokusou] (n) overstory (overstorey); canopy layer; tree stratum [Add to Longdo]
菜種油[なたねあぶら, nataneabura] (n) rapeseed oil; canola oil [Add to Longdo]
死火山[しかざん, shikazan] (n) extinct volcano [Add to Longdo]
樹冠[じゅかん, jukan] (n) tree canopy; tree crown [Add to Longdo]
楯状火山[たてじょうかざん, tatejoukazan] (n) shield volcano [Add to Longdo]
焼け山[やけやま, yakeyama] (n) burnt mountain; dormant volcano [Add to Longdo]
成層火山[せいそうかざん, seisoukazan] (n) stratovolcano; composite volcano [Add to Longdo]
正経[せいきょう, seikyou] (n) canon of Scripture [Add to Longdo]
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) {comp} canonical format [Add to Longdo]
正典[せいてん, seiten] (n) canon (i.e. the Biblical canon) [Add to Longdo]
正典化[せいてんか, seitenka] (n,vs) canonization (in a textual sense) [Add to Longdo]
潜海燕[もぐりうみつばめ;モグリウミツバメ, moguriumitsubame ; moguriumitsubame] (n) (uk) diving petrel (esp. the common diving petrel, Pelecanoides urinatrix) [Add to Longdo]
側火山[そっかざん, sokkazan] (n) parasite volcano [Add to Longdo]
袋鰻[ふくろうなぎ;フクロウナギ, fukurounagi ; fukurounagi] (n) (uk) pelican eel (Eurypharynx pelecanoides) [Add to Longdo]
大蔵経[だいぞうきょう, daizoukyou] (n) the Tripitaka (complete Buddhist canon) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top