ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

candor

K AE1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candor-, *candor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candor(n) ความตรงไปตรงมา, Syn. candour, openness, forthrightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candorHe does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.
candorI'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดเผย[poētphoēi] (adv) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
CANDOR K AE1 N D ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit {f}candor [Am.]; candour [Br.] [Add to Longdo]
Offenheit {f}candor [Am.]; candour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na,n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candor
   n 1: ability to make judgments free from discrimination or
      dishonesty [syn: {fairness}, {fair-mindedness}, {candor},
      {candour}] [ant: {unfairness}]
   2: the quality of being honest and straightforward in attitude
     and speech [syn: {candor}, {candour}, {candidness},
     {frankness}, {directness}, {forthrightness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top