ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campus

K AE1 M P AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campus-, *campus*, campu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campus(n) พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campus(แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย -pl. campuses
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
campus(n) วิทยาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Campus Area Networkเครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Campus Area Network(CAN)เครือข่ายแคมปัส, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไปที่ใช้ในสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือไมโครเวฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Campus planningการวางแผนพัฒนาบริเวณในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campusA school bus ferries students between the station and the campus.
campusCould you show me the campus?
campusHe found a good room with board near his college campus.
campusHe lives off campus.
campusI met her on campus yesterday.
campusIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
campusI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
campusIt fifteen minutes' walk from here to the campus.
campusIt will not be long before the cherry blossoms on our campus come out.
campusMy school is getting ready for the campus music festival.
campusOur campus festival is to be held next week.
campusShe showed me around the campus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาเขต(n) campus, Example: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas] (n) EN: hippocampus  FR: hippocampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPUS K AE1 M P AH0 S
CAMPUSES K AE1 M P AH0 S AH0 Z
CAMPUSES K AE1 M P AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campus (n) kˈæmpəs (k a1 m p @ s)
campuses (n) kˈæmpəsɪz (k a1 m p @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校园[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus, #3,672 [Add to Longdo]
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] campus network [Add to Longdo]
校园骨干[xiào yuán gǔ gàn, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] campus backbone [Add to Longdo]
校地[xiào dì, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄧˋ, ] campus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Universitätsgelände {n}; Unigelände {n}; Campus {m} | Campus {pl}campus | campuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンキャンパス[o-punkyanpasu] (n) open campus [Add to Longdo]
キャンパス[kyanpasu] (n) campus; (P) [Add to Longdo]
キャンパスウエア[kyanpasuuea] (n) campus wear [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone [Add to Longdo]
海馬[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus [Add to Longdo]
海馬状隆起[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]
学園[がくえん, gakuen] (n,adj-no) academy; campus; (P) [Add to Longdo]
学園祭[がくえんさい, gakuensai] (n) school festival; campus festival [Add to Longdo]
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  campus
      n 1: a field on which the buildings of a university are situated

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top