ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cafe

K AH0 F EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cafe-, *cafe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cafe(n) ร้านกาแฟ, See also: ร้านอาหารเล็กๆ ที่ขายเครื่องดื่มและขนม
cafeteria(n) ร้านอาหารบริการตนเอง
cafetiere(n) หม้อต้มกาแฟชนิดหนึ่งที่มีที่กรองเหล็กที่ทำให้กาแฟจะไหลลงมาที่ก้นหม้อเมื่อพร้อมที่จะนำไปดื่ม, Syn. French press pot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cafe(คะเฟ',แคฟ'เฟ) n. ภัตตาคารเล็ก ๆ ,ร้านกาแฟ,โรงอาหาร,ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง,กาแฟ, Syn. restaurant
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cafe(n) โรงขายอาหาร,ร้านเครื่องดื่ม,ร้านกาแฟ,คาเฟ่
cafeteria(n) ร้านขายอาหาร,โรงอาหารบริการตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cafemicคาฟิมิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cafergotคาเฟอร์กอด [การแพทย์]
Cafeteria Serviceผู้ซื้อหยิบอาหารเอาเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cappuccino, espresso, cafe latte?คาปูชิโนเอสเพรสโซ่ คาเฟ่ลาเต้? Dante's Peak (1997)
I was at the cafe with the group's leader.ฉันแค่ไปดื่มกับหัวหน้ากลุ่ม Pola X (1999)
Our last date was at a cafe called morning.เรานัดกันครั้งสุดท้ายที่ร้านกาแฟ Il Mare (2000)
Remember what you told me in that cafe about you and Isabelle?จำที่นายบอกที่คาเฟ่ได้มั้ย เกี่ยวกับนายและอิซาเบลน่ะ - อืมม The Dreamers (2003)
Time to visit Joo hwan at the Internet cafe tomorrowพรุ่งนี้ถึงเวลาไปพบ Joo Hwan ที่ร้านอินเตอร์เนตแล้ว Oldboy (2003)
# In that small cafe #จากคาเฟเล็กๆ The Notebook (2004)
We met here at the Hukilau Cafe about a year after your accident.เราเจอกันที่ฮูคิเลาคาเฟ่ ประมาณเกือบหนึ่งปีหลังจากอุบัติเหตุ 50 First Dates (2004)
They say she starred in the world's first interracial hardcore loop. Cafe Au Lait... Pour Vous.เค้าว่ากันว่าเธอแสดงสวิงฮาร์ดคอร์เรื่องแรกของโลกนะ เออ แล้วจอห์นหล่ะ? Shaun of the Dead (2004)
By the way, festivities begin at 10 a.m. tomorrow at the Cafe de Fleurie.ยังไงก็ตาม เทศกาลจะเริ่มตอน 10โมงเช้าพรุ่งนี้ ที่ ร้านกาแฟ de fleurie Crusade (2004)
- But "Five Colours" has been gettin' great radio play... so I decided to book our boys at the new Hard Rock Cafe Times Square.ซวยเป็นบ้า แต่ที่"Five Colours"มีที่ไหม่ ฉันก็เลยจองให้พวกนายได้โชว์ที่ Hard Rock Cafe สาขาใหม่ที่ ไทม์แสควร์ Just My Luck (2006)
I need to talk. I'll see you at the cafe across the street.ฉันอยากจะบอกว่า ฉันเห็นเธอที่ร้านกาแฟตรงถนนฝั่งโน้น Gangster High (2006)
It's a shame you can't smoke in cafes anymoreน่าขำนะที่คุณสูบบุหรีในร้านไม่ได้อีกแล้ว My Blueberry Nights (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cafeA cafeteria is a self-service style restaurant.
cafeDo you have a cafe?
cafeHe eats lunch at a cafeteria.
cafeI am tired of eating at the school cafeteria.
cafeI'd like to work at the cafeteria.
cafeI heard my name called in the cafeteria.
cafeIs there a cafe where I can have a light meal?
cafeNo doubt, regardless of the time, she was planning to go to the net cafe without me if I hadn't arrived first.
cafeNot all my classmate like the food in the cafeteria.
cafePlease come again. (in a cafe)
cafeShe might be having coffee in the cafeteria.
cafeThat cafe has a pretty good breakfast special.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงอาหาร(n) cafeteria, See also: canteen, dining hall/room, Example: ทุกมหาวิทยาลัยจะมีโรงอาหารขายอาหารราคาถูกให้กับนักศึกษา, Thai Definition: สถานที่ขายอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์[bā] (n) EN: bar  FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f]
ช้อนชา[chøn-chā] (n, exp) EN: teaspoon  FR: cuillère à café [f]
ชง[chong] (v) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse  FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ[chong kāfaē] (v, exp) EN: make coffee ; brew  FR: préparer le café
ช้อนกาแฟ[chøn-kāfaē] (n, exp) EN: coffee spoon ; teaspoon  FR: cuillère à café [f]
กาแฟ[kāfaē] (n) EN: coffee  FR: café [m]
กาแฟดำ[kāfaē dam] (n, exp) EN: black coffee  FR: café noir [m]
กาแฟร้อน[kāfaē røn] (n, exp) EN: hot coffee  FR: café chaud au lait [m] ; café chaud [m]
กาแฟใส่นม[kāfaē sai nom] (n, exp) FR: café au lait [m]
กาแฟสำเร็จรูป[kāfaē samretrūp] (n, exp) EN: instant coffee  FR: café instantané [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAFE K AH0 F EY1
CAFE K AE0 F EY1
CAFES K AE2 F EY1 Z
CAFETERIA K AE2 F AH0 T IH1 R IY0 AH0
CAFETIZER K AE1 F IH0 T AY2 Z ER0
CAFETERIAS K AE2 F AH0 T IH1 R IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cafe (n) kˈæfˈɛɪ (k a1 f ei1)
cafes (n) kæfˈɛɪz (k a f ei1 z)
cafeteria (n) kˌæfətˈɪəʳrɪəʳ (k a2 f @ t i@1 r i@)
cafeterias (n) kˌæfətˈɪəʳrɪəʳz (k a2 f @ t i@1 r i@ z)
cafe-au-lait (n) kˌæfɛɪ-ou-lˈɛɪ (k a2 f ei - ou - l ei1)
cafe-au-laits (n) kˌæfɛɪ-ou-lˈɛɪz (k a2 f ei - ou - l ei1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咖啡店[kā fēi diàn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄧㄢˋ, ] café; coffeeshop, #19,999 [Add to Longdo]
咖啡馆[kā fēi guǎn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ, / ] café; coffeeshop [Add to Longdo]
咖啡馆儿[kā fēi guǎn r, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] café; coffeeshop [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cafe {n}; Café {n}cafe; café [Add to Longdo]
Cafeteria {f}cafeteria [Add to Longdo]
Tanzlokal {n}cafe with dancing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットカフェ[inta-nettokafe] (n) {comp} Internet cafe; cybercafe [Add to Longdo]
エレクトロニックカフェ[erekutoronikkukafe] (n) {comp} electronic cafe [Add to Longdo]
オープンカフェ;オープン・カフェ[o-punkafe ; o-pun . kafe] (n) pavement cafe (wasei [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
カフェ(P);カフェー;キャフェ;カッフェー[kafe (P); kafe-; kyafe ; kaffe-] (n) (1) cafe (fre [Add to Longdo]
カフェる[kafe ru] (v5r) (sl) to go to a cafe [Add to Longdo]
カフェアラクレーム[kafearakure-mu] (n) cafe a la creme (fre [Add to Longdo]
カフェオレ;カフェオーレ[kafeore ; kafeo-re] (n) cafe au lait (fre [Add to Longdo]
カフェキャバ[kafekyaba] (n) cafe cabaret [Add to Longdo]
カフェテラス[kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cafe
      n 1: a small restaurant where drinks and snacks are sold [syn:
           {cafe}, {coffeehouse}, {coffee shop}, {coffee bar}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top