ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cackle

K AE1 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cackle-, *cackle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cackle(vi) หัวเราะเสียงดังแหลม, Syn. cluck, gabble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck

English-Thai: Nontri Dictionary
cackle(n) เสียงร้องของไก่
cackle(vi) เสียงกระต๊าก

CMU English Pronouncing Dictionary
CACKLE K AE1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cackle (v) kˈækl (k a1 k l)
cackled (v) kˈækld (k a1 k l d)
cackler (n) kˈæklər (k a1 k l @ r)
cackles (v) kˈæklz (k a1 k l z)
cacklers (n) kˈækləz (k a1 k l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けらけら笑う[けらけらわらう, kerakerawarau] (v5u) to cackle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cackle
   n 1: the sound made by a hen after laying an egg
   2: noisy talk [syn: {yak}, {yack}, {yakety-yak}, {chatter},
     {cackle}]
   3: a loud laugh suggestive of a hen's cackle
   v 1: talk or utter in a cackling manner; "The women cackled when
      they saw the movie star step out of the limousine"
   2: squawk shrilly and loudly, characteristic of hens
   3: emit a loud, unpleasant kind of laughing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top