ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bureau

B Y UH1 R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bureau-, *bureau*
Possible hiragana form: ぶれあう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bureau(n) สำนักงาน, See also: ทบวง, Syn. office
bureaucrat(n) ข้าราชการ
bureaucracy(n) ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับระบบราชการ, Syn. ministerial, official
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
Bureau of the Crown Property(n) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Bureau of the Royal Household(n) สำนักพระราชวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน,สำนักข่าว,สำนัก -pl. bureaus,bureaux -Conf.bureaux
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service, red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bureaux(บิว'โรซ) n. พหูพจน์ของ bureau
politbureau(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bureauสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureauสำนักงาน, สำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bureau of the Censusสำนักสำมะโน (สหรัฐอเมริกา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureaucracyอมาตยาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureaucracy, representativeระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]
Bureaucracyระบบราชการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bureauBureaucrats are testing the waters over revising old regulations.
bureauIn fact, this is a major means of bureaucratic control.
bureauLet's get some brochures from the travel bureau.
bureauNobody can put anything over on the bureau chief.
bureauShe's with a government bureau, isn't she?
bureauThe bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.
bureauThe college has a placement bureau for students.
bureauThe weather bureau says it will rain tonight.
bureauThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พว.(n) Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
สำนักงาน(n) office, See also: bureau, Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ, Example: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
ขุนนาง(n) nobleman, See also: bureaucrat, nobility, government official, Syn. เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ทาส, ข้ารับใช้, Example: คุณตาของเขาเป็นขุนนางรับราชการในวัง, Count Unit: คน, Thai Definition: ข้าราชการบรรดาศักดิ์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(n) Bureau of the Crown Property
สำนักงบประมาณ(n) Bureau of the Budget, Example: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินประจำงวดพิเศษในหมายเหตุขอใบอนุมัติเงินประจำงวด
สำนักพระราชวัง(n) Bureau of the Royal Household, Syn. พว.
ทบวง(n) bureau, See also: government department, office, Example: ท่านได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการเมืองคือ เปลี่ยนจากจตุสดมภ์มาใช้กระทรวง ทบวง กรม, Thai Definition: ส่วนราชการในการบริหารราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ทบวงการ(n) official organization, See also: bureau, office, agency, Thai Definition: องค์กรทางราชการ
กรม(n) department, See also: bureau, regiment of soldier, Example: จากผลสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนทหารบางนายไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายการบินฉบับแก้ไขใหม่, Count Unit: กรม, Thai Definition: แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่ากระทรวง
กรมสรรพากร(n) Revenue Department, See also: Bureau of Internal Revenue, Example: กรมสรรพากรมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี, Count Unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสำนักงาน[ākhān samnakngān] (n, exp) EN: office building  FR: immeuble de bureaux [m]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
แบบรัชกาล[baēp ratchakān] (n, exp) EN: bureaucratic
บริษัททัวร์[børisat thūa] (n, exp) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau  FR: agence de voyages [f]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [f]
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[dān trūat khon khao meūang] (n, exp) EN: immigration station  FR: bureau de l'immigration [m]
ห้องขายตั๋ว[hǿng khāi tūa] (n, exp) EN: box office   FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องหนังสือ[hǿng nangseū] (n) EN: study room  FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUREAU B Y UH1 R OW0
BUREAUS B Y UH1 R OW0 Z
BUREAU'S B Y UH1 R OW0 Z
BUREAUCRAT B Y UH1 R OW0 K R AE2 T
BUREAUCRAT B Y UH1 R AH0 K R AE2 T
BUREAUCRACY B Y UH0 R AA1 K R AH0 S IY0
BUREAUCRATS B Y UH1 R AH0 K R AE2 T S
BUREAUCRATS B Y UH1 R OW0 K R AE2 T S
BUREAUCRATIC B Y UH2 R AH0 K R AE1 T IH0 K
BUREAUCRACY'S B Y UH0 R AA1 K R AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bureau (n) bjˈuəʳrou (b y u@1 r ou)
bureaus (n) bjˈuːrous (b y uu1 r ou s)
bureaux (n) bjˈuəʳrouz (b y u@1 r ou z)
bureaucrat (n) bjˈuəʳrəkræt (b y u@1 r @ k r a t)
bureaucracy (n) bjˈuəʳrˈɒkrəsiː (b y u@1 r o1 k r @ s ii)
bureaucrats (n) bjˈuəʳrəkræts (b y u@1 r @ k r a t s)
bureaucratic (j) bjˌuəʳrəkrˈætɪk (b y u@2 r @ k r a1 t i k)
bureaucracies (n) bjˈuəʳrˈɒkrəsɪz (b y u@1 r o1 k r @ s i z)
bureaucratically (a) bjˌuəʳrəkrˈætɪkliː (b y u@2 r @ k r a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官僚主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] bureaucracy, #17,821 [Add to Longdo]
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, / ] bureau chief, #27,973 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] bureaucrat, #38,651 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büro {n}; Amt {n} | Büros {pl}bureau | bureaus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats [Add to Longdo]
コミンフォルム[kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
コンベンションビューロー[konbenshonbyu-ro-] (n) convention bureau [Add to Longdo]
サービスビューロー[sa-bisubyu-ro-] (n) {comp} Service Bureau [Add to Longdo]
ツーリストビューロー[tsu-risutobyu-ro-] (n) tourist bureau [Add to Longdo]
トップ[toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P) [Add to Longdo]
トラベルビューロー[toraberubyu-ro-] (n) travel bureau [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bureau
   n 1: an administrative unit of government; "the Central
      Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of
      Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority" [syn:
      {agency}, {federal agency}, {government agency}, {bureau},
      {office}, {authority}]
   2: furniture with drawers for keeping clothes [syn: {chest of
     drawers}, {chest}, {bureau}, {dresser}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top